لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر آموزشی دبستان سفیران پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم شهروزی

مربی پیش دبستان

خانم باسمه چی

کمک مربی

خانم خوانساری

مربی پیش دبستان

خانم گرمسیری

کمک مربی

خانم حشمتی آموزگار پایه اول
خانم علوی آموزگار پایه اول
خانم صانعیان آموزگار پایه اول
خانم سرمست آموزگار پایه دوم
خانم ملکیان  آموزگار پایه دوم 
خانم اسدی  آموزگار پایه دوم 
خانم رنجبری آموزگار پایه سوم
خانم سعیدی  آموزگار پایه سوم
خانم ناصری  آموزگار پایه چهارم
خانم شاه حسینیان  دبیر ریاضی پایه پنجم
خانم محمودی  دبیر علوم پایه پنجم و ششم
خانم حدادی  دبیر ادبیات پایه پنجم و ششم
خانم حاجی آخوندی  دبیر تعلیمات اجتماعی پایه پنجم و ششم
خانم نجفی  دبیر ریاضی پایه ششم
خانم علیشاهی  دبیر قرآن و هدیه های آسمان
خانم سید مومن   دبیر قرآن و هدیه های آسمان
خانم فهری دبیر فلسفه و کارگاه ادبیات
خانم دارابی  دبیر خوشنویسی ، پژوهش و آزمایشگاه
خانم احمدی  دبیر هنر پایه اول
خانم کبیری دبیر هنر پایه دوم تا ششم
خانم فتح الهی  مسئول دپارتمان زبان و آموزگار
خانم عابدین زاده  آموزگار زبان انگلیسی
خانم پرنیان فتح الهی  آموزگار زبان انگلیسی 
خانم تقی زاده دبیر ورزش
 خانم امامی  دبیر ورزش پایه پنجم و ششم
 

 


آرشیو