لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر آموزشی دبستان سفیران پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم شهروزی

مربی پیش دبستان

خانم خوانساری

        مربی پیش دبستان

خانم علوی

آموزگار پایه اول

خانم صانعیان

آموزگار پایه اول

خانم حشمتی آموزگار پایه دوم
خانم عسگری نیا آموزگار پایه دوم
خانم روستایی آموزگار پایه سوم
خانم رنجبری آموزگار پایه سوم
خانم ناصری آموزگار پایه چهارم
خانم هراسانیان آموزگار پایه چهارم
خانم عباسی آموزگار پایه پنجم
خانم آدامون آموزگار پایه پنجم
خانم فاضل آموزگار پایه ششم
خانم علیشاهی  دبیر قرآن
خانم کبیری  دبیر هنر
خانم الوندی  دبیر آزمایشگاه
خانم مرتضوی  دبیر ورزش
 

 


آرشیو