گزارش روزانه پایه دوم ( یاس1، یاس2)

روز چهارشنبه 28 مهر ( یاس1)

گزارش:

صفحه 15 و 16 ریاضی انجام شد، ارزشیابی فارسی انجام شد، تدریس درس دوم علوم

تکلیف :

پیک آدینه انجام شود، کاردستی تمرین شماره 5 صفحه 15 کتاب ریاضی، یک صفحه دیکته از درس دوم و روان خوانی درس

روز چهارشنبه 28 مهر ( یاس2)

گزارش:

تکرار و تمرین اعداد دورقمی، یادآوری جمع و تفریق با استفاده از چوب خط، حل مسئله با استفاده از رسم شکل و محور، ساعت، حل تمرینات صفحه 15، 16 و 17، ارزشیابی املا، تمرینات بنویسیم درس دوم انجام شد

تکلیف :

دیکته درس دوم، روان خوانی درس دوم، حفظ شعر یار مهربان، کاردستی تمرین 5 صفحه 15 انجام شود، پیک آدینه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 27 مهر ( یاس1)

گزارش:

تمرین صفحه 13 و 14 و 15 کتاب ریاضی، تکرار و تمرین الگویابی از طریق چینه و لگو، صفحه 20 کتاب فارسی نوشتاری انجام شد، ارزشیابی املاء برگزار شد

تکلیف :

کاربرگ فارسی انجام شود، کلمات هم معنی و مخالف درس ستایش خوانده شود، روان خوانی درس دوم انجام شود

روز سه شنبه 27 مهر ( یاس2)

گزارش:

یادآوری و تکرار و تمرین طراحی اشکال، جمع با چوب خط، شمارش اشکال با استفاده از دسته بندی و خط زدن، صفحه 20 و 21 کتاب فارسی نوشتاری انجام شد، درس دوم علوم تدریس شد

تکلیف :

املا از درس ستایش و درس اول فارسی، روان خوانی درس اول و دوم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 26مهر ( یاس1)

گزارش:

ارزشیابی دانش آموزی، رونویسی درس دوم فارسی، شعر یار مهربان در کلاس خوانده شد، تدریس درس سوم هدیه های آسمانی و پاسخ به سوالات

تکلیف :

دیکته از درس ستایش و درس اوّل، حفظ شعر یار مهربان، رونویسی در منزل کامل شود

روز دوشنبه 26مهر ( یاس2)

گزارش:

ارزشیابی دانش آموزی، رونویسی درس دوم فارسی، املا از درس ستایش، تدریس درس سوم هدیه های آسمانی و پاسخ به سوالات

تکلیف :

کاربرگ فارسی انجام شود، کلمات هم معنی و مخااف درس ستایش خوانده شودف روان خوانی از درس مسجد محلّه ی ما

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روزیکشنبه 25 مهر ( یاس1)

گزارش:

ریاضی: تکرار و تمرین الگویابی با چینه، صفحه 13 کتاب

فارسی: روان خوانی درس دوم و مشخص نمودن کلمات مهّم درس دوم، املا از درس ستایش

تکلیف :

حل کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس محله ی ما، تکرار و تمرین ریاضی در دفتر مشق

روزیکشنبه 25 مهر ( یاس2)

گزارش:

ریاضی: تکرار و تمرین الگویابی با چینه، صفحه 13 کتاب

فارسی: روان خوانی درس دوم و مشخص نمودن کلمات مهّم و کلمات هم معنی و مخالف درس دوم، رونویسی از درس

تکلیف :

حل کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس ستایش، کلمات هم معنی و مخالف درس ستایش خوانده شود، دیکته از درس ستایش

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 24 مهر ( یاس1، یاس 2)

گزارش:

ریاضی: یادآوری جمع های ترکیبی با استفاده از چینه و محور، تکرار و تمرین اعداد دورقمی و جدول ارزش مکانی، حل مسئله (با استفاده از کشیدن شکل، چوب خط و محور)،  حل تمرین های صفحه 11 و 12 کتاب ریاضی، کتاب نوشتاری درس اول انجام شد.

*یاس 2 *  درس قرآن: هم خوانی سوره کوثر و ناس، روخوانی کلمات صفحه 12 و 13

تکلیف :

کلمات هم معنی و مخالف درس ستایش خوانده شود، روان خوانی درس اوّل و ستایش، نقاشی درس ستایش همراه با نوشتن متن درس روی برگه ی A4

*یاس 2 * روخوانی سوره ناس و کوثر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 19 مهر ( یاس1 )

گزارش:

ریاضی: تکرار و تمرین جمع های ترکیبی، ساعت، ترکیب جمع و تفریق با استفاده از چینه و حل تمرینات صفحه 11

فارسی: تمرینات نوشتاری درس یک صفحه 16 و 17 در کتاب فارسی نوشتاری

هدیه های آسمانی: تدریس درس دوم و پاسخ به پرسش های درس

تکلیف :

کاربرگ فارسی، یک صفحه دیکته از درس کتابخانه محله ما، روان خوانی درس ستایش و کتابخانه محله ما، پیک آدینه

 

روز دوشنبه 19 مهر ( یاس2 )

گزارش:

ریاضی: تکرار و تمرین جمع های ترکیبی، ساعت، ترکیب جمع و تفریق با استفاده از چینه و حل تمرینات صفحه 11

فارسی: تمرینات نوشتاری درس یک صفحه 16 و 17 در کتاب فارسی نوشتاری، یک صفحه دیکته از درس ستایش

هدیه های آسمانی: تدریس درس دوم و پاسخ به پرسش های درس

تکلیف :

کاربرگ فارسی، یک صفحه دیکته از درس کتابخانه محله ما، روان خوانی درس ستایش و کتابخانه محله ما، پیک آدینه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 18 مهر ( یاس1 )

گزارش:

تدریس صفحه 10 کتاب ریاضی، یادآوری جمع و تفریق با شکل، چوب خط، محور و انگشتان، رفع اشکال کاربرگ ریاضی، یک صفحه دیکته از درس ستایش

تکلیف :

یک صفحه املا از درس کتابخانه محله ما

روز یکشنبه 18 مهر ( یاس2 )

گزارش:

یادآوری جمع و تفریق با شکل، چوب خط، محور و انگشتان، یادآوری الگویابی 5 تایی و 10 تایی، یادآوری رقم ها و انجام تمرین صفحه 10 کتاب

تکلیف :

دیکته از درس ستایش، روان خوانی درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 17 مهر ( یاس1 ، یاس2)

گزارش:

ریاضی: تکرار و تمرین اعداد دورقمی در جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل، محور، چوب خط و یادآوری حل مسئله از طریق رسم شکل، چوب خط، انگشت و محور و چینه، حل تمرینات صفحه 8 و 9 کتاب ریاضی

فارسی: تمرینات و نکات دستوری درس اول کتابخانه ی کلاس ما تدریس شد

تکلیف : (یاس 1)

انجام کاربرگ ریاضی، یک صفحه دیکته از درس ستایش

تکلیف : (یاس 2)

انجام کاربرگ ریاضی، یک صفحه دیکته از درس کتابخانه محله ما، روان خوانی درس کتابخانه محله ما و ستایش

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 14 مهر ( یاس1 ، یاس2)

گزارش:

ریاضی: شناخت جدول ارزش مکانی یکان و دهگان و تفاوت این جدول با جدول یک ده تایی، تکرار و تمرین اعداد دورقمی به رقم و حروف، یادآوری الگویابی، حل مسئله با استفاده از شکل، چینه و چوب خط، صفحه 7 و 8 کتاب حل شد

فارسی: رونویسی درس کتابخانه کلاس ما

قرآن: هم خوانی سوره توحید و کوثر، تدریس پیام قرآنی صفحه 7، روان خوانی عبارت قرآنی صفحه 8

تکلیف :

یک صفحه دیکته از درس اول، پیک آدینه انجام شود، 4 مرتبه روان خوانی درس اول

روان خوانی سوره توحید و کوثر

*یاس 2*

درس مهارت های زندگی: توضیح اثر پروانه ای آموزش این نکته که خیر و شر قابل انتشار و انتقال است بنابراین برای انجام هرکار دقت کنیم، دنیا را چگونه تحت تاثیر قرار دهیم ، آیا با خیر و کار خوب جهان را پر از خوبی می کنیم یا با بدی دنیا را پر از بدی می کنیم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 13 مهر ( یاس1)

گزارش:

ریاضی: نمایش عدد و حروف، شناسایی اعداد دورقمی و جدول ارزش مکانی، تمرین یکان و دهگان، حل تمرین کتاب

فارسی: روان خوانی درس اول، رونویسی از درس

برگزاری اولین جلسه اولیا و مربیان

تکلیف :

کاربرگ فارسی انجام شود، مجموعه سوالات علوم آورده شود، کادر آبی صفحه 9 کتاب نوشتاری کامل شود، یک صفحه دیکته از درس ستایش

 

روز سه شنبه 13 مهر ( یاس2)

گزارش:

ریاضی: نمایش عدد و حروف، شناسایی اعداد دورقمی و جدول ارزش مکانی، تمرین یکان و دهگان، حل تمرین کتاب

فارسی: روان خوانی درس اول، رونویسی از درس

علوم:  درس اول پرسش و پاسخ از دانش آموزان انجام شد

تکلیف :

مجموعه سوالات علوم آورده شود، یک صفحه دیکته از درس ستایش،کاربرگ فارسی انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 12 مهر ( یاس 1 و یاس 2)

گزارش:

درس ریاضی: نمایش عدد و حروف، شناخت اعداد دو رقمی با رقم و حروف، تمرین صفحه 5 و نیمی از صفحه 6 انجام شد

درس فارسی: ادامه تمرینات فارسی نوشتاری درس ستایش صفحه 11 و 12 ، جمله نویسی از درس ستایش

هدیه های آسمانی: تدریس درس یک و پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع درس

تکلیف :

کاربرگ ریاضی حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 11 مهر ( یاس 1)

گزارش:

ریاضی صفحه 2 جدول شگفت انگیز و صفحه 3 ساعت انجام شد، درس ستایش روان خوانی شد و معنی شعر توضیح داده شد، با کلمات مشخص شده در کلاس جمله سازی شد

تکلیف :

4 مرتبه روان خوانی درس ستایش، یک صفحه دیکته از درس ستایش

 

روز یکشنبه 11 مهر ( یاس 2)

گزارش:

فصل یک کتاب ریاضی تدریس شد و صفحه 3 و 4 کتاب ریاضی در کلاس حل شد، معنی شعر بهترین سرآغاز توضیح داده شد و کلمات هم معنی و مخالف توضیح داده شد، تمرینات صفحه 9 و 10 کتاب بنویسیم درس ستایش حل گردید

تکلیف :

 مرتبه روان خوانی درس ستایش، یک صفحه دیکته از درس ستایش

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 10 مهر ( یاس 1 و یاس 2)

گزارش:

ریاضی فصل یک کتاب ( عدد و رقم) با موضوع شمارش وعدد تدریس شد، تمرینات کتاب صفحه 2 و 3 تا سر جدول شگفت انگیز حل شد.فارسی ذرس ستایش تدریس شد.درس یک علوم تدریس شد

تکرار و تمرین سوره کوثر و توحید و داستانهای مربوط به این آیات بیان شد و لوحه های درس 4،5،6 تمرین شد. پیام قرآنی هوالرحمن الرحیم با ترجمه آن کار شد.

تکلیف :

روان خوانی از درس ستایش، ادامه رونویسی از درس ستایش در منزل انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 7 مهر ( یاس 1)

گزارش:

ریاضی: یادآوری و تکرار و تمرین جمع و تفریق روی محور، نمایش اعداد با چوب خط، الگویابی به صورت دوتادوتا و چهارتا چهارتا و سه تا سه تا

فارسی: یادآوری و تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی از ص تا انتهای حروف الفبا همراه با کلمه نویسی در کلاس انجام شد

تکلیف :

پیک آدینه انجام شود

روز چهارشنبه 7 مهر ( یاس 2)

گزارش:

یادآوری و تکرار و تمرین شمارش اشکال با استفاده از چوب خط، تکرار جمع و تفریق با استفاده از محور، تکرار و تمرین الگوی عددی دوتایی، سه تایی، چهارتایی، سوره کوثر و توحید در کلاس قرآن تمرین شد

تکلیف :

پیک آدینه انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 6 مهر ( یاس 1)

گزارش:

ریاضی: یادآوری و تکرار و تمرین دسته های ده تایی و یکی و جدول ارزش مکانی و نمایش عدد و حروف در کلاس انجام شد

فارسی: یادآوری و تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی از خ تا ژ همراه با کلمه نویسی در کلاس انجام شد

ورزش: حرکات کششی و قدرتی، شسه، ترنسفر، انجام تمرین انتقال وزن، آموزش پوردو برای 1 و 2، آموزش پایه، پوینت و دی پوینت

تکلیف :

دانش آموزان عزیز مشابه تمرین های ریاضی که در کلاس انجام شد در خانه تمرین کنند

 

روز سه شنبه 6 مهر ( یاس 2)

گزارش:

ریاضی: یادآوری و تکرار و تمرین دسته های ده تایی و یکی و جدول ارزش مکانی و نمایش عدد و حروف در کلاس انجام شد

فارسی: یادآوری و تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی از چ تا ش همراه با کلمه نویسی در کلاس انجام شد

تکلیف :

به دانش آموزان عزیزم تمریناتی در رابطه با دسته های ده تایی و یکی و جدول ارزش مکانی در دفتر ریاضی داده شد تا در منزل حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 5 مهر ( یاس 1)

 

گزارش:

ریاضی عدد نویسی از عدد 50 تا 100 در کلاس هم به حروف و هم به عدد نوشته شد، فارسی حروف الفبا از ابتدا تا نشانه (ی) به طورکامل تکرار و تمرین گردید و کلمه نویسی از الف تا خ در کلاس انجام شد

تکلیف :

شکوفه های باغ زندگی برای نشانه های زیر مثال بزنند

ط، ظ، عـ ـعـ ع غ ، غـ ـغـ ـغ غ ، ث ، ق ، ذ ، ز ، ح ، ه ـهـ ـه ه

 

روز دوشنبه 5 مهر ( یاس 2)

 

گزارش:

ریاضی عدد نویسی از عدد 50 تا 100 در کلاس هم به حروف و هم به عدد نوشته شد، فارسی حروف الفبا از ابتدا تا نشانه (ژ) تا (ی) به طورکامل تکرار و تمرین گردید و کلمه نویسی از آ ا  تا جـ ج در کلاس انجام شد

تکلیف :

دانش آموزان عزیزم برای نشانه های زیر مثال بزنند

ط، ظ، عـ ـعـ ع غ ، غـ ـغـ ـغ غ ، ث ، قـ ق ، ذ ، ز ، ح ، ه ـهـ ـه ه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 4 مهر

گزارش:

فارسی: تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی

ریاضی: عدد نویس از صفر تا پنجاه به رقم و حروف

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید