گزارش روزانه پایه سوم ( بنفشه)

روز چهارشنبه 28 مهر

گزارش:

روخوانی اذان و اقامه ، سوره توحید و حمد، روخوانی تمرین صفحه 21 انجام شد، اشکالات کاربرگ ریاضی برطرف شد، برگزاری آزمون ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه  انجام شود. روخوانی ساکن و ذکرهای نماز

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 27 مهر

گزارش:

امتحان بنویسیم برگزار شد، تمرینات ریاضی انجام شد، تدریس درس دوم هدیه های آسمانی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 26 مهر

گزارش:

ارزیابی مهرماه، پاسخ به سوالات بخش دوم علوم، رفع اشکال ریاضی

تکلیف:

نوشتاری خوانده شود، تمرین ریاضی انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 25 مهر

گزارش:

تمرینات ریاضی حل شد، تمرینات درس اول کتاب بنویسیم تا صفحه 11 حل شد

تکلیف:

تا آخر صفحه 16 علوم خوانده شود، سوالات جزوه علوم تا پایان بخش اول خوانده شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 24 مهر

گزارش:

تدریس خروجی و ورودی اعداد، املا ( کلمات سخت) کار شد، ارزیابی اجتماعی

تکلیف:

کلمات سخت درس اول و دوم فارسی نوشته شود، یک صفحه املا از درس اول و دوم، تحقیق ریاضی انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 19 مهر

گزارش:

املا آموزشی، تدریس بخش خوراکی ها درس علوم تا صفحه 16، واژه نامه درس سوم فارسی تدریس شد

تکلیف:

پیک آدینه، تحقیق علوم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 18 مهر

گزارش:

تمرین صفحه 12 کتاب ریاضی حل شد

تکلیف:

یک صفحه املا از درس شعر رنگین کمان و محله ما، روان خوانی محله ما برای املا خوانده شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روزشنبه 17 مهر

گزارش:

تمرینات درس ریاضی حل شد، پیک آدینه بررسی شد

درس فارسی: با کلمات داده شده جمله و با جدول نشانه ها واژه کارشد

تکلیف:

تمرینات ریاضی حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روزچهارشنبه 14 مهر

گزارش:

تدریس اذان و اقامه با ترجمه، هم خوانی سوره حمد، یادآوری ترکیب حروف و حرکات صفحه 18 در کلاس انجام شد

تکلیف:

عبارت اذان و اقامه در منزل تمرین شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 13 مهر

گزارش:

درس اول هدیه های آسمانی تدریس شد، پازل آیات قرآنی توسط تخته های هوشمند با بچه ها تمرین شد، پاسخ سوالات درس اول مجموعه سوالات  داده شد

تکلیف:

پرسش درس اول

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 12 مهر

گزارش:

املا درس محله ما، درس علوم جدول تحقیق و پرسش جهت تکمیل در منزل به دانش آموزان داده شد و فیلم مرتبط با درس بخش خوراکی ها در کلاس مشاهده شد، درس فارسی روخوانی دروس گذشته انجام شد

تکلیف:

تحقیق درس علوم انجام شود، درس فارسی با کلمات داده شده جمله بسازید

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یک شنبه 11 مهر

گزارش:

صفحه 10 ریاضی توضیح داده شد، تمرین صفحه 8 نوشتاری حل شد

تئاتر: آموزش ایستادن روی صحنه

تکلیف:

آوردن کتاب داستان برای جلسه آینده تئاتر، یک صفحه املا از کلمات سخت درس محله ما، ریاضی از عدد 350 تا 800 ده تا ده تا نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 10 مهر

گزارش:

صفحه 9 ریاضی تدریس شد، واژه آموزی درس اول فارسی تدریس شد، سوالات درس اول اجتماعی پاسخ داده شد

تکلیف:

کلمات سخت درس محله ما در طرحی زیبا نوشته شود، تمرین صفحه 8 فارسی در کتاب حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 7 مهر

گزارش:

قرآن: آشنایی با قوانین کلاس و روش تدریس، آموزش نماز و اهمیت آن

از درس اول املا گفته شد، جدول داده شده در درس علوم کارشد

تکلیف:

روخوانی اذان و اقامه از روی کتاب، قسمت دوم درس اول ( محله ما) نوشته شود، پیک آدینه انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 6 مهر

گزارش:

فارسی: درس دوم تدریس شد و کلمات مهم آن یادآوری شد

هدیه آسمانی: درس اول تدریس شد و درباره نعمت های خداوند مباحثه انجام شد

ریاضی: کشف الگوها و رابطه بین عددی صفحه 8 تدریس شد

اجتماعی: درس اول تدریس شد و به سوالات دانش آموزان درباره( من به دنیا آمدم) پاسخ داده شد

تکلیف:

قسمت اول درس محله ما فارسی نوشته شود، یک صفحه املا از درس اول نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 5 مهر

 

گزارش:

املا : املا از پایه دوم گفته شد و اشکالات رفع گردید

علوم: بخش یک تدریس شد و تحقیق مربوطه به بچه ها داده شد

فارسی: نکات دستوری درس یک گفته شد و بازی با کلمات در کلاس انجام شد

مهارت های زندگی: مغز من سلام، تمرین ریلکس شدن و پاک سازی مغز به منظور زودودن مشکلات و خطاها، ایجادفرصت جدید و تمرین جهت آموزش، استفاده صحیح از مغزدر زندگی و شناختن عوامل تخریبی مغز و روان مثل دروغ گویی، نفرت، خشم، حسادت، صدای بلند، فریاد و...و عوامل تقویت مغز

تکلیف:

فارسی جمله داده شده کامل شد، علوم جدول داده شده کامل شود، ریاضی از عدد 720 تا 750 با رقم و حروف بنویسید، مهارت های زندگی تمرین و پاک سازی مغز در منزل همراه با خانواده

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 4 مهر

 

گزارش:

تدریس درس اول فارسی، تمرین دروس گذشته ریاضی

تکلیف:

رونویسی همراه با نقاشی از درس اول انجام شود.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید