گزارش روزانه پایه چهارم (مریم)

روز چهارشنبه 28 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تفسیر تصویر صفحه 15، تدریس بخش انرژی

تکلیف:

انجام فعالیت صفحه 18 و 19 ( یکی به دلخواه)

* نام درس:قرآن

گزارش:

تمرین و تکرار 6 آیه از سوره بقره، تمرین صفحه 13 انجام شد

تکلیف:

مرور 5 آیه سوره بقره، معنی لغات و پیام قرآنی پرسیده می شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 27 مهر

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

برگزاری امتحان و رفع اشکال

تکلیف:

صفحه 7 و 8 مجموعه سواالات و صفحه 10 سوالات 9 و 10، برگزاری آزمونک از اول کتاب

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

تدریس درس 4 صفحات 12، 13 و 14 ، انجام کاربرگ شماره 3

تکلیف:

پرسش درس 4

* نام درس: املاء

گزارش:

املا از درس دوم، کنترل تکالیف

تکلیف:

30 کلمه دارای ارزش املایی از درس کوچ پرستوها

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

پرسش و پاسخ از دانش آموزان

تکلیف:

روان خوانی درس سوم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 26 مهر

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

کنترل فعالیت ها، برگزاری آزمون ماهانه درس یک و دو، مرور درس سه

تکلیف:

پرسش درس 3

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

تدریس درس کوچ پرستوها، توضیح معنی کلمات

تکلیف:

یک صفحه مشق خوش خط با مداد نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 25 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

دوره و تمرین با کتاب فیلم، تکمیل فصل مخلوط و رفع اشکال، پرسش شفاهی با استفاده از نرم افزار  برهان و روش لایتنر

تکلیف:

5 سوال در دفتر علوم نوشته شود. رمزگشایی تصویر درس 3 ( 5 دقیقه)

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب و حل مجموعه سوالات

تکلیف:

آمادگی برای آزمون ماهانه ریاضی

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

فیلم مرتبط با درس دوم صفحه 18 و 19 دیده شد ، روش طرح سوال ( چهارگزینه ای، صحیح و غلط و تشریحی) کار شد.

تکلیف:

نمونه سوال ها و درس یک و دو خوانده شود. 10 سوال در برگه A4 طرح شود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 24 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس به رقم نوشتن اعداد و توضیح ماشین های ورودی و خروجی و حل مسائل و فعالیت های کتاب

تکلیف:

صفحه 20 و 21 کتاب حل شود

* نام درس: قرآن

گزارش:

روخوانی 5 آیه از سوره بقره، تلاوت سوره لقمان توسط دانش آموزان، تدریس پیام قرآنی صفحه 10

تکلیف:

تمرین صفحه 13 انجام شود، روخوانی سوره تغابن

* نام درس: انشاء

گزارش:

کنترل انشای دانش آموزان

تکلیف:

انشاء با موضوع آزاد، توصیف یک جمله ( گستردگی کلمات )

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 19 مهر

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی درس یک و دو، تدریس درس 3، نرم افزار برهان صفحه 8 و 9

تکلیف:

انجام فعالیت درس 3، آزمون درس دوم و سوم برای جلسه آینده

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

صامت خوانی درس کوچ پرستوها

تکلیف:

صفحه اول و دوم درس کوچ پرستوها نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 18 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس مبحث حلال و حل شونده با استفاده از نرم افزار( کتاب فیلم)، پاسخ به سوالات و تمرین های کتاب

تکلیف:

مطالعه درس مخلوط و سوالات داده شده در دفتر علوم

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس گسترده نویسی و حل نمونه سوالات

تکلیف:

صفحه 5 مجموعه سوالات، سوالات 9 و 10 و 11 و 12 و صفحه 6 و 7 سوالات 1 و 2 و3 و صفحه 9 کامل حل شود

امتحان از اول کتاب ریاضی تا آخر گسترده نویسی

* نام درس: هدیه های آسمانی

تکلیف:

درس 1 و 2 برای هفته آینده خوانده شود، یک ورق A4 جلسه آینده به کلاس آورده شود

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 17 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس مجدد عدد نویسی، تمرین ارزش مکانی و مقایسه اعداد

تکلیف:

نوشتن 15 سوال ریاضی در دفتر ریاضی و حل آنها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 14 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

رمز گشایی مخلوط ها در زندگی، تفسیر و تدریس نکته های کلیدی، آزمایشگاه شیمی

* نام درس: ریاضی

گزارش:

املا نوشته شد، کتاب نوشتاری انجام شد

تکلیف:

یک بار از شعر خبر داغ نوشته شود

* نام درس: قرآن

گزارش:

پیام قرآنی صفحه 4 و ترجمه تدریس شد، قاعده وقف و تمرینات آن تدریس شد، روان خوانی 3 آیه از سوره بقره

تکلیف:

صفحه 6 و 7 و 8 در منزل انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 13 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

معرفی میلیون و حل فعالیت صفحه 16، آشنایی با جدول ارزش مکانی و آشنایی با مرتبه ها

تکلیف:

صفحه 18 کتاب ریاضی سوال 1 و 2 و3 فعالیت، سوال 1 کاردر کلاس، مجموعه سوالات صفحه 3 و 4، آمادگی برای امتحان از درس الگویابی

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

کاربرگ درس 2 انجام شد، ارزشیابی شفاهی از درس 2، آزمون الکترونیکی درس 1 و 2، مرور دروس تدریس شده

تکلیف:

انجام آزمون لایتنر درس 1 و 2

* نام درس: ادبیات

گزارش:

دیکته پای تخته ای از درس 1

تکلیف:

15 کلمه 4 نقطه ای یا 5 نقطه ای از درس آفریدگار زیبایی

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

درس دو بصورت نمایش کار شد

تکلیف:

5 سوال چهارگزینه ای از درس دو طراحی شود، صفحه 18 و 19 کتاب حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 12 مهر

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

مرور و ارزشیابی شفاهی درس یک، انجام فعالیت های درس یک توسط دانش آموزان، ملاحظه کاربرگ 1، تدریس درس دو صفحه 6 و 7

تکلیف:

انجام کاربرگ شماره 2، پرسش از درس در جلسه آینده

 

* نام درس: قرآن

گزارش:

تمرین سه آیه از سوره بقره با معنی، صفحه 2 و 3 اهمیت نماز تدریس شد

تکلیف:

روخوانی صفحه 2 و 3 کتاب درسی

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

کتاب نوشتاری انجام شد، روان خوانی درس پرسش شد

تکلیف:

از نشانید درس اول تا پوشانید درس اول نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

روز یکشنبه11 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

دوره درس گذشته و پاسخ به سوالات فصل گذشته ، مشاهده فیلم درس مخلوط، سوالات درس جدید داده شد

تکلیف:

تدارک وسیله جهت تدریس

 

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

حل تمرینات کتاب و مجموعه سوالات بخش الگوها

تکلیف:

امتحان ریاضی از بخش الگوها

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

تدریس صفحه 12 و 13

تکلیف:

نمایش درس 2 تمرین شود و روخوانی از درس 2 انجام شود

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 10 مهر

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

الگویابی، آزمون تشخیصی گاج و حل فعالیت صفحه 9

تکلیف:

حل تمرین صفحه 11 کتاب، صفحه 9 کتاب سوالات آخر صفحه

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

انشایی مرتبط با کلمات درس اول با موضوع مقایسه فصل ها در کلاس کار شد

تکلیف:

انشاء با موضوع پاییز

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 7 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس زنگ علوم با موضوع حباب ها در حیاط مدرسه، نتیجه گیری دانش آموزان از آزمایش حباب ها و یادداشت نتایج در دفتر علوم

تکلیف:

پیک آدینه انجام شود

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

نوشتن املا و تصحیح آن، برطرف کردن اشکالات روان خوانی

تکلیف:

صفحه دو و سه تا پرستوهای مهاجر و یک املا 5 خطی

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

آشنایی با دانش آموزان ، یادآوری دروس، حفظ 2 آیه از سوره بقره

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 6 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

گروه بندی دانش آموزان، حل تمرینات جلسه قبل، اشاره به الگویابی صفحه 9 کتاب

تکلیف:

کتاب ریاضی: صفحه 2 سوال آخر ( ستاره دار)

مجموعه سوالات:صفحه یک و دو سوالات 3 و 5 و6 و7

 

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

پرسش شفاهی از درس جلسه گذشته، تدریس صفحه 4 از درس یک، صفحه 5 از درس دو، انجام کاربرگ شماره 1 مرتبط با درس یک

تکلیف:

فعالیت صفحه 4 در دفتر، ادامه کاربرگ شماره 1

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

املا درس، آفریدگار زیبایی( جشنواره کلمات)

تکلیف:

املا گفته شده در کلاس وارد دفتر شود

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

تدریس درس اول، نمایش درس دانه ها ، پرسش و پاسخ درباره موضوع درس

تکلیف:

دانش آموزان می بایست 10 سوال به صورت چهارگزینه ای، جای خالی و تشزیحی در ورقA4  برای جلسه آینده آماده کنند.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 5 مهر

 

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

آشنایی با دانش آموزان، توضیح قوانین کلاس، توضیحاتی پیرامون سرفصل های کتاب، گروه بندی دانش آموزان، تدریس صفحه 2 و 3 ، انجام  فعالیت ها و کار با نرم افزار برهان،

در پایان کلاس آموخته های دانش آموزان در این جلسه توسط خودشان روی تخته هوشمند نوشته و مرور شد.

قرعه کشی جهت همیاران درس اجتماعی( مهر: کاظمی، آبان: موسوی، آذر: ملایی، دی: فیروزی، بهمن: امجدی، اسفند: محمدعلیخان، فروردین: لطفی)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 4 مهر

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

معارفه  و آشنایی، توضیح سطح انتظارات، شرح کتاب علوم تجربی، توضیح و تفسیر عنوان کتاب و تصاویر موجود روی جلد کتاب درسی و هدف از این تصاویر، ایجاد آمادگی ذهنی برای ورود به امر تدریس

تکلیف:

دو تمرین برای تدریس ورودی جلسه آینده داده شد

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

یادآوری الگویابی، آموزش الگویابی عددی و هندسی، تدریس الگویابی پله ای و حا فعالیت های صفحه 1 و صفحه 2

تکلیف:

صفحه 3 کتاب درسی سوال 1 و 2، صفحه 1 مجموعه سوالات سوالات 1 و 2 و 4

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

معارفه و آشنایی، توضیح روش کار و سطح انتظارات، تدریس صفحه 9 و10 روان خوانی کار شد

تکلیف:

نمایش به صورت گروهی درس1، پاسخ صفحات 11 و 12 کتاب

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید