گزارش روزانه پایه پنجم (نرگس)

روز یکشنبه 4 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

یادآوری میلیون، یادآوری جدول ارزش مکانی، معرفی میلیارد، حل فعالیت 2 صفحه 2 کتاب

تکلیف:

صفحه 2 سوال 11، صفحه 3 سوال 12 مجموعه سوالات حل شود

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

زنگ اول: معارفه و آشنایی، توضیح سطح انتظارات

زنگ دوم: تفسیر مفهوم نام کتاب و تفسیر تصاویر روی جلد برای ورود به تدریس

تکلیف:

دو پرسش داده شده است، ساخت فرفره برای جلسه آینده

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

معارفه و آشنایی و توضیح روش تدریس و روش کار، درس اول تا صفحه 8 کتاب تدریس شد

تکلیف:

صفحه 8 و 9 کتاب حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

روز دوشنبه 5 مهر

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

آشنایی با دانش آموزان و توضیح روش تدریس کتاب فارسی، تدریس درس اول آفرینش

 

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

آشنایی با دانش آموزان ، شرح قوانین کلاس، تدریس صفحه 2 و 3 توسط نرم افزار برهان، توضیح و شرح سرفصل های کتاب درسی، انجام فعالیت های صفحه 2، توضیح سوالاتی مرتبط با تدریس

قرعه کشی جهت همیاران درس اجتماعی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

روز سه شنبه 6 مهر

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

درس بخوان و حفظ کن تدریس شد، توضیح قواعد نگارشی، معنی شعر، تمرین کتاب نوشتاری

تکلیف:

چهاربند بعدی درس به عنوان تکلیف انتخاب شد، هفت خط املا شب، حفظ شعر ( رقص باد خنده ی گل)

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس جابه جایی ارزش مکانی رقم ها با اعمال ضرب و تقسیم، حل تمرین های صفحه 3 کتاب و تدریس روش ذهنی تقسیم های یک عدد چندرقمی بر یک رقمی

تکلیف:

مجموعه سوالات صفحه دو سوال 7و 8 و 9 و 10، کتاب صفحه 5 سوال 1 و 2 و3 کاردرکلاس و تمرین 2 و 3

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

تدریس کامل درس، پرسش و پاسخ درباره متن و موضوع درس، پاسخ دادن به سوالات توسط دانش آموزان، خواندن شعر توسط دانش آموزان

تکلیف:

آیات درس اول با معنی یاد گرفته شود، پاسخ به سوالات صفحه 11 درس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 7 مهر

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس درس فرفره چرخان در حیاط مدرسه، انجام آزمایش و ثبت مشاهدات دانش آموزان در دفتر، حل سوالات و تمارین درس یک در کتاب، سوالات مهم درس یک به همراه پاسخ آنها و نکات داده شد

تکلیف:

طرح یک آزمایش دلخواه و گرفتن نتیجه و ارائه به کلاس در دفتر مشق

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

املا گفته شد و تصحیح شد

تکلیف:

یک املا 5 خطی از کلمات سخت درس اول، صفحه اول و دوم درس اول فارسی را کامل بنویسید

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 10 مهر

 

* نام درس: قرآن

گزارش:

قرائت آیه الکرسی و برگزاری آزمون گاج

تکلیف:

انجام انس در خانه صفحه 7 و 8

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس میلیارد، حل تمرینات صفحه 4 و 5 و6

تکلیف:

حل صفحه 1مجموعه سوالات، سوال 2 صفحه 7 و فعالیت 1 صفحه 4 کتاب

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یک شنبه 11 مهر

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب و مجموعه سوالات، اعدادتقریبی روی محور

تکلیف:

مموعه سوالات: صفحه 3 سوال 13 و 14 و 15، صفحه 4 سوالات 19 و 18، صفحه 2 سوالات 5 و 6

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس ( پیش ورودی) پوشه ای هدایت شده به کمک پرسش و پاسخ

تکلیف:

دو سوال برای آمادگی ورود به تدریس داده شد

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

آیات صفحه 10 و 11 با معنی پرسیده شد

تکلیف:

10 سوال چهار گزینه ای، جای خالی و تشریحی و صحیح و غلط طرح شود، آمادگی برای پرسش

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 12مهر

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

پرسش درس اول، بررسی تکالیف، روان خوانی از درس

تکلیف:

از (می نگارد) درس اول تا آخر نوشته شود

 

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

انجام فعالیت های درس گذشته، پرسش درس، انجام کاربرگ شماره1، تدریس درس دو صفحه 6 و 7 و8، انجام فعالیت های صفحه 2 و بیان مثال

تکلیف:

فعالیت صفحه 9، پرسش درس یک و دو برای جلسه آینده

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 13 مهر

 

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

تقریب زدن، حل تمرین های کتاب، حل نمونه سوال مجموعه سوالات

تکلیف:

آمادگی جهت آزمون از عددنویسی و تقریب زدن

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

پرسش درس اول، تدریس درس دو تا صفحه 15

تکلیف:

5 سوال از صفحه 12 و 13 و14 درس دو طرح شود، صفحات 15 تا 17 کتاب حل شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 14 مهر

* نام درس: قرآن

گزارش:

تمرین و مرور 3 آیه اول سوره بقره

تکلیف:

صفحه 12 کار در کلاس حل شود،  3 آیه از سوره بقره در منزل تمرین شود

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس تغییرات مواد به روش پرسش و پاسخ و نرم افزار برهان، آزمایشگاه شیمی( تغییرات مواد)، پاسخ به تمرینات کتاب

تکلیف:

یک سوال برای جلسه بعد داده شده است ( یک تمرین 7 موردی) اجباری

دو تمرین کتاب ( اختیاری و امتیازی)

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

روان خوانی درس دوم، معنی شعر، تکمیل کتاب نگارش

تکلیف:

شعر فضل خدا یک بار نوشته شود

* نام درس: لگو

گزارش:

آشنایی با جعبه های لگو و بحث چرخ دنده ها و قرقره ها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 17 مهر

* نام درس: قرآن

گزارش:

روخوانی 5 آیه از سوره بقره با معنی، انجام تمرین صفحه 8، پرسش سوره اسراء

تکلیف:

روخوانی سوره الرحمن، انجام تکلیف صفحه 11 و 12

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تکالیف، برگزاری آزمون

تکلیف:

نوشتن 15 سوال ریاضی در دفتر ریاضی از عدد نویسی و حل آنها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 18 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس عددهای مرکب، حل فعالیت و کاردر کلاس

تکلیف:

مجموعه سوالات صفحه 5 سوال های 21 و 22 و 23 و24 ، صفحه 8 مجموعه سوالات سوال 36، صفحه 11 کتاب درسی سوالات 2 و3 و 4 و5

امتحان ریاضی از اول کتاب تا اعداد مرکب

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

پرسش شفاهی درس یک و دو، مشاهده کتاب فیلم تغییرات مواد

تکلیف:

انجام آزمایش صفحه 13 و ارائه گزارش

 

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

پرسش و پاسخ صفحه 14 و 15

تکلیف:

روان خوانی درس سوم، پرسش درس دوم برای جلسه آینده، 5 سوال از صفحات 14 تا 18 نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 19 مهر

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

تدریس درس فضل خدا با استفاده از کارت های رنگی

تکلیف:

یک صفحه عبارات سخت کتاب با معنی نوشته شود

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی شفاهی درس یک و دو، انجام کاربرگ شماره 2

تکلیف:

امتحان درس یک و دو جلسه آینده

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 24 مهر

* نام درس: قرآن

گزارش:

هم خوانی 5 آیه از سوره بقره، تلاوت سوره قمر و الرحمن، پیام قرآنی صفحه 14 و کاردرکلاس صفحه 16 انجام شد

تکلیف:

تمرین سوم صفحه 16 انجام شود، روخوانی صفحه 17 سوره الرحمن

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس اعداد مرکب و حل تمرینات

تکلیف:

صفحه 6 مجموعه سوالات سوال 29 و 30، صفحه 7 مجموعه سوالات سوال 33 و 34

کتاب تا آخر صفحه 13 تمرینات کامل شود

* نام درس: مهارت های زندگی

گزارش:

آشنایی با گنچ وجود: وجودمان هم چون گنج است چه کار کنیم که گنج وجودمان کشف شود. کشف وجود ما چیست؟

ادب، زیبا حرف زدن و شایسته رفتار کردن گنج های وجود ماست

تکلیف:

مواد ارزنده رفتاری را فهرست کنید

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 25 مهر

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب و مجموعه سوالات

تکلیف:

آمادگی برای آزمون

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

پرسش درس مخلط با استفاده از نرم افزار برهان و روش لایتنر، مشاهده کتاب فیلم، رمز گشایی درس رنگین کمان

تکلیف:

سوالاتی که در پیک آدینه غلط انجام شده بود یا پاسخ داده نشده بود در دفتر علوم حل شود.

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

مشاهده فیلم آموزشی داستان حضرت مریم، کنفرانس دانش آموزان

تکلیف:

پرسش سه درس اول، سوالات درس سوم پاسخ داده شود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 26 مهر

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

کنترل و بررسی پیک آدینه، درس دوم و معنی کلمات گفته شد

تکلیف:

از درس حکایت نوشته شد

* نام درس: تعلیمات اجتماعی

گزارش:

برگزاری آزمون مهرماه، تدریس درس سه صفحات 11،12 و 13، انجام فعالیت های صفحه 11

تکلیف:

پرسش از درس 3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 27 مهر

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

املا نوشته شود، تمرینات کتاب نگارش انجام شد، روان خوانی درس رازی ساخت بیمارستان         

تکلیف:

صفحه اول درس تعیین شد    

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

برگزاری آزمون و رفع اشکال

تکلیف:

صفحه 10 مجموعه سوالات ( سوال های 1، 2 و 3) صفحه 11 مجموعه سوالات ( سوال های 5، 6، 7 و 8) صفحه 12 ( سوال های 9، 10 و 11)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 28 مهر

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

 تدریس رنگین کمان و مشاهده کتاب فیلم، حل تست های صفحه 13، 14، 15 و 17

تکلیف:

کاوشگری صفحه 20 و گزارش آن در منزل انجام شود

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید