گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه چهارم

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون علوم، نمونه سوالات ریاضی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، پیک آدینه

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تکرار و تمرین فارسی، آزمون فارسی

تکلیف:

مطالعه علوم

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 

گزارش:

اجتماعی دوره شد - آزمون اجتماعی گرفته شد - کاربرگ ریاضی حل و تصحیح شد - فارسی دوره پرسیده شد 

تکلیف:

7 درس اول فارسی پرسیده می شود - معنی کلمات از ( آ تا د ) پرسیده می شود 

روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 

گزارش:

دوره هدیه های آسمان بصورت آزمون، پرسش اجتماعی

تکلیف:

مطالعه اجتماعی، کاربرگ ریاضی

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون مبتکران، حل پیک آدینه، فارسی نوشتاری درس آخر انجام شد

تکلیف:

درس 1 تا 10 و 15 تا 22 خوانده شود

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 

گزارش:

دوره قرآن و هدیه های آسمان، کاربرگ ریاضی، آزمون املا، پرسش معنی کلمات، دوره علوم

تکلیف:

پیک آدینه، آمادگی برای آزمون مبتکران

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 

گزارش:

سوالات اضافه ریاضی در کلاس حل شد، پرسش معنی کلمات فارسی، پرسش علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، معنی کلمات ( ط تا آخر ی ) خوانده شود، درس 1 تا 5 علوم خوانده شود

روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 

گزارش:

حل تمرینات اضافه ریاضی، پرسش فارسی، پرسش و مرور علوم

تکلیف:

مطالعه درس 6-7-8-9 علوم، مطالعه درس 5-6-7-8 فارسی+ معنی کلمات ( ج چ ح خ )

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس درس 19 هدیه های آسمانی، دوره قرآن، کاربرگ ریاضی حل شد، دوره علوم، پرسش معنی کلمات فارسی، آزمونک اجتماعی

تکلیف:

درس 11-10 علوم خوانده شود، املا از درس 3-4 فارسی

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 

گزارش:

پیک 28 در کلاس حل و تصحیح شد - دوره ی 2 درس آخر علوم و آزمون - فارسی کلمات معنی دار دوره و پرسیده شد 

تکلیف:

کاربرگ ریاضی انجام شود - اجتماعی دروس 11 تا 14 دوره شود ( آزمونک کتبی ) 

فارسی از دو درس اول یک املا نوشته شود و پرسیده می شود 

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس درس 18 هدیه های آسمان، تمرینات صفحه 91-93 قرآن انجام شد، حل تمرینات مرور فصل ریاضی، املا از درس 17 ، تدریس اجتماعی

تکلیف:

انشا با موضوع روز معلم، مطالعه دو درس آخر علوم

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 

گزارش:

حل پیک آدینه، تدریس مبحث آمار و احتمال، پرسش فارسی

تکلیف:

صفحه 152-153 ریاضی ، فارسی نوشتاری درس 17 حل شود، مطالعه درس 11 تا 14 اجتماعی

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تمرینات ریاضی دفتر حل شد، تدریس درس احتمال، تدریس علوم

تکلیف:

رونویسی درس 17 ، پیک آدینه، حفظ شعر

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 

گزارش:

قرآن: روانخوانی سوره یوسف و بیان داستان حضرت یوسف

حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس 17 فارسی، شعر روانخوانی و تفسیر شد

تکلیف:

تمرینات ریاضی دفتر، کلمات معنی دار و املایی درس 17 نوشته و جمله سازی شود، مطالعه فصل آخر علوم تا قسمت تدریس شده

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس آمار و احتمال و حل تمرینات، حل کاربرگ ریاضی، آزمون علوم، تدریس علوم فصل زیستگاه

تکلیف:

صفحه 246 ریاضی، لغات معنی دار درس جدید فارسی آورده شود

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 

گزارش:

پرسش درس 20 تا 22 اجتماعی، روخوانی درس 17 هدیه های آسمانی و انجام مجموعه سوالات، تمرینات صفحه 86-87 قرآن و روخوانی صفحه 89 و تدریس 6 آیه از سوره ضحی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، علوم فصل آهنربا و بدن 1و2 مطالعه شود

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون ریاضی پیشرفته، سوالات پاتخته  حل و تصحیح شد، پیک آدینه شماره 26 حل شد، مرور فارسی

تکلیف:

از روی سوالات آزمون با جواب صحیح در دفتر ریاضی نوشته شود، مطالعه درس 20 تا پایان درس 22 اجتماعی

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه