اخبار مهم مدرسه

اخبار مهم مدرسه

بازدید جناب آقای حداد عادل از غرفه سفیران پردیس

در نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

بازدید سرکار خانم زمان

مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه ۸

و سرکار خانم کوشا

کارشناس مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش منطقه ۸

از غرفه سفیران پردیس

 

حضور مدیریت محترم منطقه ۸
سرکار خانم زمان

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش منطقه ۸
سرکار خانم دربانی

کارشناس مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش منطقه ۸
سرکار خانم کوشا

در دبستان سفیران پردیس
جهت بازدید از دستاوردهای علمی پژوهشی دانش آموزان سفیران

 

 

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه