لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه پنجم

روز دوشنبه 21 اسفندماه

اجتماعی:

گزارش:

پرسش کلاسی

تکلیف:

مطالعه دروس

تست:

گزارش:

تدریس مبحث تقارن و زاویه

تکلیف:

کاربرگ

روز یکشنبه 20 اسفندماه

علوم:

گزارش:

تدریس درس 10، بیان نکات درس

تکلیف:

نمونه سوالات حل شود

ادبیات:

گزارش:

املای تلفیقی، نگارش درس آزاد انجام شد

تکلیف:

 ندارند

روز شنبه 19 اسفندماه

ریاضی پیشرفته:

گزارش:

تدریس تناسب ، حل فعالیت ، کاردرکلاس

تکلیف:

تمرین صفحه 54-55، کاربرگ شماره 13، هر شب 10 سوال ریاضی

روز چهارشنبه 16 اسفندماه

ریاضی پیشرفته:

گزارش:

حل تمرینات کتاب

تکلیف:

10 سوال ریاضی از جمع و تفریق و ضرب اعشاری

علوم:

گزارش:

ازشیابی شفاهی

تکلیف:

مطالعه برای آزمون هفته آینده

ادبیات:

گزارش:

هم خوانی درس کاجستان، تدریس درک مطلب و واژه آموزی

تکلیف:

رونویسی درس کاجستان، نگارش درس کاجستان

روز سه شنبه 15 اسفندماه

ریاضی:

گزارش:

حل تمرینات کتاب

تکلیف:

 صفحه 100-101 کتاب حل شود

ادبیات:

گزارش:

پرسش کلاسی، املا از درس دهم، داستان دو کاج تدریس و معنی شد

تکلیف:

ندارند

هدیه:

گزارش:

پرسش کلاسی

تکلیف:

از درس 15 پنج سوال از متن درس طرح شود

روز یکشنبه 13 اسفندماه

علوم:

گزارش:

تدریس درس قرقره

تکلیف:

مطالعه درس 8-9 برای آزمون

ادبیات:

گزارش:

تمرینات نگارش درس 14 ، درس 14 خوانده شد

تکلیف:

رونویسی از درس شجاعت

هدیه:

گزارش:

حل کاربرگ ، سوالات صفحه 100 درس 14 پاسخ داده شد

تکلیف:

روان خوانی  و خلاصه نویسی درس پانزدهم

روز شنبه 12 اسفندماه

ریاضی:

گزارش:

حل تمرینات کتاب

تکلیف:

صفحه 95-97 حل شود، کاربرگ 29 حل شود

روز سه شنبه 8 اسفندماه

ریاضی:

گزارش:

تدریس فصل پنجم و گسترده نویسی

تکلیف:

مطالعه دروس

ادبیات:

گزارش:

پرسش کلاسی، تمرینات نوشتاری درس 13 پاسخ داده شد

تکلیف:

ندارند

روز یکشنبه 6 اسفندماه

علوم :

گزارش:

روخوانی درس هشتم، مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف:

کاربرگ ، مطالعه دروس

ادبیات :

گزارش:

پرسش شفاهی، روان خوانی درس سیزدهم، بیان نکات دستوری درس و کلمات املایی

تکلیف:

مطالعه دروس

 

روز شنبه 5 اسفندماه

ریاضی :

گزارش:

سوال 1 و 2 صفحه 88 - سوال 1 و 2 صفحه 102 و 103

تکلیف:

ندارند

اجتماعی:

گزارش:

درس 16 و 17 داده شد و نکات لازم گفته شد .

تکلیف:

پرسش از درس 1 تا 17 - حل کاربرگ شماره 12

قرآن :

گزارش:

حفظ سوره الرحمن تا آیه 37 - ادامه حل تمرین 64 - پیام قرآنی و نعمت هایی که بخاطر آن خدا ا شکر می کنیم - حل تمرین صفحه 68 -روخوانی صفحه 69 تا آیه 7 

تکلیف:

آزمون به شنبه آینده موکول شد .

روز چهارشنبه 2 اسفندماه

ریاضی پیشرفته :

گزارش:

آزمون ریاضی، رفع اشکال اعشار، حل سوالات آزمون

تکلیف:

10 سوال از مبحث درصد، 10 سوال از مبحث چهارضلعی، 10 سوال از مبحث اعداد اعشاری

علوم :

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اهرم، پرسش شفاهی

تکلیف:

ندارند

ادبیات :

گزارش:

تدریس مبحث مفرد و جمع - جمع های فارسی و غیر فارسی،تدریس جمع مکسر و اسم جمع، پرسش کلاسی

تکلیف:

یک تکه روزنامه بریده در دفتر بچسبانید و انواع جمع را در آن مشخص کنید، روزنامه دیواری


آرشیو