لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه پنجم سال تحصیلی 97-96

روز سه شنبه 4 مهرماه

ادبیات

گزارش:

روان خوانی درس اول، مشخص کردن واژگان املایی و مترادف درس

تکلیف:

مطالعه واژگان و معنی ابیات درس

هدیه

گزارش:

تدریس و بحث و گفت و گو صفحه 11 و پاسخ به سوالات درس

تکلیف:

مطالعه درس اول برای جلسه آینده، بگرد و پیدا کن صفحه 11 حل شود، خواندن آیات با معانی کامل

روز چهار شنبه 5 مهرماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

نکات مهم فصل اول ریاضی - حل کاربرگ شماره 1 - حل فعالیت های کتابی

تکلیف:

آزمون صبحانه از نکات و کاربرگ ها + حل کاربرگ شماره 2

علوم

گزارش:

ادامه درس 1 تدریس شد و پرسش شفاهی انجام شد 

ادبیات

گزارش:

پرسش شفاهی

روز دوشنبه 10 مهرماه

اجتماعی

گزارش:

حل کاربرگ درس اول، تدریس درس دوم و یادآوری نکات

تکلیف:

کاربرگ شماره دو، فعالیت صفحه 8 و 9 ، مطالعه درس دوم

تست

گزارش:

تدریس عدد و رقم، تدریس عدد زوج و فرد، تدریس مرتبه و جدول ارزش مکانی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، مطالعه دروس

روز سه شنبه 11 مهرماه

ریاضی

گزارش:

تمرین بزرگترین و کوچکترین حاصل ضرب اعداد دورقمی، مرور بر ارزش مکانی

تکلیف:

تمرینات داده شد حل شود

ادبیات

گزارش:

شعر رقص باد و خنده ی گل خوانده شد

تکلیف:

یک صفحه املا

روز چهارشنبه 12  مهرماه

ریاضی پیشرفته

 

گزارش:

 

تدریس ضرب و جمع و تقسیم اعدادی که صفر دارند

تکلیف:

تمرین شماره 1-2-3 صفحه 5، کاربرگ شماره 3

علوم

گزارش:

تدریس نکات درس اول

تکلیف:

مطالعه دروس

ادبیات

گزارش:

حل تمرینات نگارش و انشا، تقویت مهارت انشا نویسی

تکلیف:

با 20 واژه ی داده شده درس اول جمله سازی تمرین شود جمله ها با من شروع شود

روز شنبه 15 مهرماه

ریاضی

گزارش:

آزمون مبتکران، آشنایی با بیلیارد

تکلیف:

حل کاردرکلاس صفحه 7 کتاب

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس سوم، بیان سوالات درس، پرسش کلاسی

تکلیف:

پاسخ به سوالات داده شده

 

روز دوشنبه 17مهرماه

اجتماعی

گزارش:

آموزگار پرسش از درس 1 و 2و 3 صورت گرفت سپس نکات و مطالب و سوالات درس اول به دانش آموزان گفته شد - درس 5 تدریس شد و در مورد آن توضیحاتی داده شد .

تکلیف:

درس 1و2و3 را حتما مرور کنند .

قرآن

گزارش:

پیام قرآنی درس تکرار و تمرین شد - تمرین های مربوط حل شد - تمرین و اشنایی با دعای فرج - شرکت در نماز ظهر و عصر 

تکلیف:

ترجمه لغات درس پرسش می شود 

روز سه شنبه 18مهرماه

ادبیات

گزارش:

تدریس قالب شعر مثنوی، مرور مطالب درس اول

تکلیف:

روان خوانی درس و پاسخ به سوالات درس

هدیه

گزارش:

توضیح درس دوم داده شد، بحث و گفتگو با موضوع آفریده های خدا

تکلیف:

معنی آیات خوانده شود

روز چهار شنبه 19مهرماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

تدریس مبحث تقریب و حل تمرین

تکلیف:

حل تمرین صفحه 9 و حل کاربرگ

علوم

گزارش:

آزمایشگاه علوم، پرسش درس

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

پرسش شعر، املا از درس اول، تدریس تاریخ ادبیات

تکلیف:

تمرینات جزوه و املا

روز شنبه 22 مهرماه

ریاضی

گزارش:

تدریس عددهای مرکب و حل فعالیت ها و کاردرکلاس ها

تکلیف:

صفحه 13 تمرین و صفحه 11 کاردرکلاس حل شود، مطالعه برای آزمون صبحانه

روز یکشنبه 23 مهرماه

علوم

گزارش:

تدریس درس دوم، مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف:

کاربرگ حل شود

ادبیات

گزارش:

هم خانواده های عربی و ریشه یابی تدریس شد، پاسخ به تمرینات

تکلیف:

کاربرگ حل شود

هدیه

گزارش:

حل کاربرگ و سوالات کتاب

تکلیف:

5 سوال از درس سوم طرح شود و کاربرگ شماره دو خوانده شود، خلاصه درس سوم

نقاشی: از روی اشکال ساده عمودی ( عصا، چتر، مداد، خط کش، گلدان، گل لاله ، دفترچه) تمرین شود

در برگه اشکال به روشی که تدریس شده است اشکال رنگ آمیزی شود

روز سه شنبه 25 مهرماه

ریاضی

گزارش:

رفع اشکال اعداد مرکب و تدریس مبحث گرم به کیلوگرم

تکلیف:

کاربرگ 5 و 6 انجام شود

ادبیات

گزارش:

تدریس قالب شعر غزل، مرور هم خانواده ها

تکلیف:

یک شعر از حافظ را انتخاب کن و بنویس و قافیه های غزل را مشخص کن

هدیه

گزارش:

تدریس درس سوم، مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف:

بگرد و پیدا کن صفحه 22 و مطالعه دروس گذشته

روز چهارشنبه 26 مهرماه

ادبیات

گزارش:

تدریس بن مضارع و ماضی، مرور قالب شعر غزل

تکلیف:

تمرینات انجام شود، مطالعه دروس

روز شنبه 29 مهرماه

ریاضی

گزارش:

حل تمرین، تدریس الگوها

تکلیف:

 صفحه 18 و 19 انجام شود

اجتماعی

گزارش:

نکات مهم درس ها داده شد، پاسخ به سوالات پایانی درس

تکلیف:

کاربرگ انجام شود


آرشیو