لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه اول

روز سه شنبه 22 اسفندماه

کلاس رز1:

تکرار و تمرین نشانه ( ث )، کتاب بنویسیم انجام شد، عدد نویسی، تمرین روان خوانی

 تکلیف:

ندارند

کلاس رز2:

فارسی نگارش انجام شد، دیکته خلاق، عددنویسی، روان خوانی، تدریس علوم مبحث هوا

 تکلیف:

ندارند

کلاس رز4:

فارسی نگارش انجام شد، روانخوانی

 تکلیف:

ندارند

روز شنبه 19 اسفندماه

کلاس رز1:

تدریس نشانه (ع )، تمرین ترکیب ها و کلمه ها، دفتر فارسی، عددنویسی،  تمرین روان خوانی

 تکلیف:

دیکته، صفحه 18 دفتر فارسی

کلاس رز3:

تدریس نشانه (ع )، رونویسی ، دفتر فارسی، عددنویسی،  تمرین روان خوانی

 تکلیف:

دیکته، صفحه 18 دفتر فارسی

کلاس رز4:

تدریس نشانه (ع )، رونویسی ، دفتر فارسی، روانخوانی، تمرین روان خوانی

 تکلیف:

دیکته، صفحه 18-19 دفتر فارسی

روز سه شنبه 15 اسفندماه

کلاس رز1:

تدریس نشانه ( ذ )، دفتر فارسی انجام شد، تمرین الگوهای عددی و جمع با چوب خط در دفتر مشق

 تکلیف:

دیکته، صفحه 13-14 دفتر فارسی

کلاس رز2:

تدریس نشانه ( ذ )، رونویسی دفتر مشق، دیکته از نشانه (ص)، عدد نویسی

 تکلیف:

دیکته، صفحه 13-14 دفتر فارسی

کلاس رز3:

روان خوانی، تدریس نشانه ( ذ ) ، کلمه نویسی

 تکلیف:

دیکته، صفحه 13-14 دفتر فارسی

کلاس رز4:

روان خوانی، تدریس نشانه ( ذ ) ، دفتر فارسی

 تکلیف:

از روی متن درس سفر دلپذیر بنویس، دیکته

 

روز شنبه 12 اسفندماه

کلاس رز2:

فارسی نگارش صفحه 103-104-105 انجام شد، تمرین  روان خوانی، دیکته از نشانه تشدید، تمرین ریاضی

 تکلیف:

دیکته، کاربرگ ریاضی

کلاس رز3:

تکرار و تمرین نشانه تشدید، روان خوانی فارسی، رونویسی درس تشدید در کتاب فارسی نگارش، عدد نویسی

 تکلیف:

دیکته، کاربرگ ریاضی

کلاس رز4:

تکرار و تمرین نشانه تشدید، روان خوانی فارسی، تمرین جمله سازی

 تکلیف:

دیکته، کاربرگ ریاضی

روز سه شنبه 8 اسفندماه

کلاس رز2:

رونویسی فارسی نگارش، رونویسی دفتر مشق، حل تمرین پا تخته ای

 تکلیف:

دیکته، عدد نویسی از 1 تا 90، 2 مسئله جمع و تفریق نوشته شود

کلاس رز3:

رونویسی فارسی نگارش، عدد نویسی، تمرین دیکته، روان خوانی

 تکلیف:

ده کلمه جمله سازی شود، عدد نویسی از 1 تا 80

کلاس رز4:

رونویسی فارسی نگارش، دفتر فارسی انجام شد، تمرین جملع سازی

 تکلیف:

دیکته، عدد نویسی از 1 تا 90، 2 مسئله جمع و تفریق نوشته شود

روز دوشنبه 7 اسفندماه

کلاس رز2:

تدریس نشانه ( خوا) ، رونویسی دفتر مشق، دیکته، رونویسی کلمات با نشانه خوا

 تکلیف:

دیکته، مجموعه سوالات ریاضی فصل18

کلاس رز3:

تدریس نشانه ( خوا) ، رونویسی دفتر مشق، دیکته، عدد نویسی

 تکلیف:

دیکته، مجموعه سوالات ریاضی فصل 18

کلاس رز4:

تدریس نشانه ( خوا) ، رونویسی دفتر فارسی، دیکته، روانخوانی

 تکلیف:

صفحه 76 دفتر مشق، مجموعه سوالات ریاضی فصل 18

روز یکشنبه 6 اسفندماه

کلاس رز1:

تکرار و تمرین نشانه ( ژ )، کتاب بنویسیم، دیکته ، عدد نویسی

 تکلیف:

جمله سازی با ده کلمه، دیکته، تمرین روان خوانی

کلاس رز2:

رونویسی کتاب نگارش، رونویسی دفتر مشق، دیکته تمرینی، عدد نویسی

 تکلیف:

جمله سازی با 7 کلمه از نشانه ژ، دیکته، تمرین روان خوانی

کلاس رز3:

رونویسی کتاب نگارش، رونویسی دفتر مشق، عدد نویسی

 تکلیف:

صفحه 72 دفتر مشق، دیکته

کلاس رز4:

رونویسی کتاب نگارش، جمله سازی، تمرین ریاضی

 تکلیف:

جمله سازی، دیکته،تمرین جمع و تفریق

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس رز4:

تدریس درس ( ژ ) - املا درس چـ - تمرین و تکرار دروس جدید و انجام دفتر فارسی - ریاضی تمرین 21 کامل شد 

 تکلیف:

دیکته - از عدد 50 تا 60 عدد و حروف - صفحه 70 و 71 دفتر فارسی

روز شنبه 5 اسفندماه

 کلاس رز3:

تدریس درس ( ژ ) - روان خوانی از درس ( ژ ) توسط دختران عزیزم - رونویسی از درس ( ژ ) در دفتر مشق - تدریس فصل ابزار علوم - فیلم ابزارها 

 تکلیف:

صفحه 71 دفتر مشق - صفحه 30 و 31 مجموعه سوالات علوم 

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس رز2:

تدریس نشانه ی ( ژ ) - تمرین خواندن کلمه های نشانه ی ( ژ ) - روخوانی درس جدید - تدریس کتاب ریاضی تمرین 20 - تدریس عدد نویسی تا 90 - روان خوانی کتاب داستان های خواندنی 

 تکلیف:

ندارند

روز چهارشنبه 2 اسفندماه

کلاس رز1:

گزارش:

دیکته از نشانه ( ه )، کتاب بنویسیم درس ( چ ) انجام شد، تدریس فصل 20 ریاضی و انجام سه صفحه از فصل، عدد نویسی

تکلیف:

دیکته ، تمرین روان خوانی

کلاس رز2:

گزارش:

دیکته از نشانه (چ )، رونویسی کتاب نگارش انجام شد، تمرین روان خوانی، عدد نویسی

تکلیف:

دیکته

کلاس رز3:

گزارش:

دیکته، تکرار و تمرین ریاضی مبحث مسئله، تمرین روان خوانی

تکلیف:

عدد نویسی از 20 تا 40 به عدد و حروف ( ستونی)، دیکته، پیک آدینه

کلاس رز4:

گزارش:

فارسی نگارش انجام شد، دیکته پا تخته ای، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

عدد نویسی از 1 تا 80، دیکته


آرشیو