لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر آموزشی دبستان سفیران پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم شهروزی

مربی پیش دبستان

خانم خوانساری

                      مربی پیش دبستان

خانم علوی

آموزگار پایه اول

خانم معظمی

آموزگار پایه اول

خانم حشمتی آموزگار پایه اول
خانم مهدیزاده آموزگار پایه دوم
خانم مرتضوی نژاد آموزگار پایه دوم
خانم ستوده آموزگار پایه سوم
خانم خدامی آموزگار پایه چهارم
خانم صدیقی آموزگار پایه چهارم
خانم رضوی آموزگار پایه پنجم
خانم گرگ بندی آموزگار پایه ششم

خانم صالحی

دبیر ادبیات
خانم اخوان دبیر علوم و آزمایشگاه
خانم ملکی  دبیر هدیه و قرآن
خانم حیدری  دبیر هنر
خانم فروهر  دبیر کامپیوتر
خانم مرتضوی  دبیر ورزش
خانم  دهقان

مربی لگو

خانم جواهری

کمک مربی پیش دبستان

خانم صمدیان

کمک مربی پیش دبستان

 

 


آرشیو