لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر آموزشی دبستان سفیران پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم شهروزی

مربی پیش دبستان

خانم خوانساری

                    مربی پیش دبستان

خانم علوی

آموزگار پایه اول

خانم صانعیان

آموزگار پایه اول

خانم حشمتی آموزگار پایه اول
خانم مهدیزاده آموزگار پایه دوم
خانم خراسانی آموزگار پایه دوم
خانم رنجبری آموزگار پایه سوم
خانم اسکندری آموزگار پایه سوم
خانم ناصری آموزگار پایه چهارم
خانم ندافی آموزگار پایه پنجم
خانم ختائی آموزگار پایه پنجم
خانم عسگری نیا آموزگار پایه ششم
خانم نورمحمدی آموزگار پایه ششم
خانم علیشاهی  دبیر قرآن
خانم حیدری  دبیر هنر
خانم شریعتمداری  دبیر هنر
خانم مرتضوی  دبیر ورزش
 

 


آرشیو