لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه پنجم آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز چهارشنبه 1 آذرماه

ریاضی پیشرفته

تدریس ضرب عدد در کسر و کسر در عدد و کسر در کسر با شکل

تکلیف :

تمرینات حل شود، کاردرکلاس صفحه 32، سوال 9 و 7 صفحه 35 حل شود

علوم

تدریس درس چهارم

تکلیف :

مطالعه برای آزمون

ادبیات

تدریس درس چهارم و توضیح نکات درس

 

روز شنبه 4 آذرماه

اجتماعی

پرسش و رفع اشکال درس هفتم، نکات مهم درس هفتم داده شد

تکلیف :

سوالات متن درس هفتم ( برگه نکات و سوالات متن ) پاسخ داده شود

روز سه شنبه 7 آذرماه

ریاضی

تدریس تقسیم کسر و ضرب عددهای مخلوط

تکلیف :

صفحه 39 کتاب حل شود

ادبیات

مبحث شمارش تعداد جمله تدریس شد

تکلیف :

تمرینات جزوه درس چهارم را پاسخ دهید

هدیه

پیرامون درس ششم بحث و گفتگو شد

تکلیف :

کاربرگ شماره شش حل شود

روز چهارشنبه 8آذرماه

ریاضی پیشرفته

حل تمرین

تکلیف :

تمرینات حل شود

علوم

تدریس درس پنجم

تکلیف :

کاربرگ حل شود

ادبیات

ارزشیابی

تکلیف :

کاربرگ حل شود

روز شنبه 11 آذرماه

ریاضی

رفع اشکال کسر، حل تمرینات کتاب

تکلیف :

حل کاربرگ

اجتماعی

پرسش درس یک تا هفت، حل نکات و سوالات متن درس هفتم

قرآن

روانخوانی صفحات 36-37 ، تدریس التقاء ساکنین و تمرین و تکرار

تکلیف :

ندارند

روز شنبه 11 آذرماه

تفکر و پژوهش

فعالیت های درس انجام شد، تدریس روش های گردآوری

تکلیف :

مطالعه برای آزمون فصل اول

اجتماعی

پرسش درس یک تا هفت، رفع اشکال درس هفتم، تدریس درس هشتم

تکلیف :

فعالیت یک صفحه 42، کاربرگ شماره 12 حل شود

روز دوشنبه 13 آذرماه

علوم

تدریس درس پنجم

تکلیف :

کاربرگ، پرسش درس

هدیه های آسمانی

کنفرانس درس هفتم، بحث و گفتگو درباره نماز

تکلیف :

کاربرگ درس 6-7 انجام شود

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی، آموزش ترکیب بندی دریا و منظره افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی دریا با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 14 آذرماه

ادبیات

ارزشیابی درس چهارم، تدریس درس پنجم، روان خوانی

تکلیف :

تمرینات نگارش درس پنجم

روز شنبه 18 آذرماه

تفکر و پژوهش

آزمونک

تکلیف :

ندارند

ریاضی

تدریس تناسب، حل فعالیت ها و رفع اشکال

تکلیف :

صفحه 50-51 کتاب حل شود، کاربرگ حل شود، 10 سوال ریاضی در دفتر نوشته شود

روز دوشنبه 20 آذرماه

اجتماعی

تدریس درس نهم، سوالات متن داده شد

تکلیف :

سوالات متن درس نهم حل شود

تست

حل کاربرگ ، تکرار و تمرین دروس

تکلیف :

کاربرگ

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی چمنزار با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

 روز شنبه 25 آذرماه

ریاضی

حل کاربرگ  و تمرینات، رفع اشکال

تکلیف :

کاربرگ شماره 13 حل شود

اجتماعی

پرسش درس یک تا نهم، رفع اشکال

تکلیف :

ارزشیابی میان ترم اجتماعی از درس یک تا نهم

قرآن

مرور درس وقف، آزمون روخوانی از کتاب درسی

تکلیف :

دوشنبه آزمون میان ترم صفحه 8-24


آرشیو