لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه اول آبان ماه سال تحصیلی 97-96

 روز دوشنبه 1 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، انجام کتاب بنویسیم، عدد نویسی از صفر تا نه، تمرین شکل و چوب خط

تکلیف:

صفحه 8 دفتر فارسی، صفحه 8 و 9 مجموعه سوالات ریاضی

 روز دوشنبه 1 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

انجام کتاب نگارش، رونویسی دفتر مشق، تدریس صداهای آ ا بـ ب

تکلیف:

صفحه 8 دفتر فارسی، صفحه 8 و 9 مجموعه سوالات ریاضی

 روز دوشنبه 1 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تمرن صدا کشی، تدریس اعداد 0 تا 9، روان خوانی

تکلیف:

صفحه 8 دفتر فارسی، صفحه 8 و 9 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 1 آبان ماه( رز4)

گزارش:

مجموعه سوالات ریاضی، صفحه 9 و 10 دفتر فارسی

تکلیف:

صفحه 9 دفتر فارسی

روز سه شنبه 2 آبان ماه

اردوی تفریحی پارک دلفینها

روز چهارشنبه 3 آبان ماه( رز1 )

گزارش:

تدریس فصل 6 ریاضی -  انجام 2 صفحه - تمرین صداهای تدریس شده در دفتر مشق - جشن آب

تکلیف: پیک آدینه

روز چهارشنبه 3 آبان ماه( رز2 )

گزارش:

جشن آب - تمرین نشانه های آ ا ، بـ ب و کلمه های خوانده شده - دیکته پای تخته

تکلیف: پیک آدینه

روز چهارشنبه 3 آبان ماه( رز4 )

گزارش:

ریاضی تم 6 تدریس شد - تمرین و تکرار نشانه ها انجام شد - کاردستی برای درست کردن کلمه آب و آبا و باب

تکلیف: پیک آدینه

روز شنبه 6 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

رونویسی صفحه 12 دفتر مشق، تدریس نشانه اَ ، کتاب نگارش صفحه 31 و 32 نگارش فارسی، تدریس خط تقارن

تکلیف:

صفحه 13 دفتر مشق

روز شنبه 6 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

رونویسی درس دفتر مشق، تدریس نشانه اَ ، تم 6 ریاضی تدریس شد

تکلیف:

صفحه 13 دفتر مشق

روز شنبه 6 آبان ماه ( رز 4)

گزارش:

تدریس درس ابر، تدریس نشانه اَ ، فارسی نگارشی انجام شد

تکلیف:

صفحه 13 دفتر مشق

 روز یکشنبه 7 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، تدریس مبحث تقارن، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

کاربرگ دفتر مشق، کاردستی قرینه صفحه 42 و 49 انجام شود

 روز یکشنبه 7 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، تم 7 ریاضی انجام شد، تمرین مبحث خط تقارن، روان خوانی کتاب فارسی

تکلیف:

کاربرگ دفتر مشق، کاردستی قرینه صفحه 42 و 49 انجام شود

 روز یکشنبه 7 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تدریس مبحث قرینه، رونویسی کلمات جدید در دفتر مشق، رولن خوانی درس ابر

تکلیف:

کاربرگ دفتر مشق، کاردستی قرینه صفحه 42 و 49 انجام شود

 روز یکشنبه 7 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، دیکته پاتخته ای، تم 6 ریاضی انجام شد، فارسی نگارش درس دوم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ دفتر مشق، کاردستی قرینه صفحه 42 و 49 انجام شود

 روز دوشنبه 8 آبان ماه

کامپیوتر: (رز 1- رز2 -رز3 -رز4)

مبانی کامپیوتر، کشیدن اجزای کامپیوتر و آشنایی با قطعه سخت افزاری CD ROM

 روز دوشنبه 8 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

معرفی و روان خوانی نشانه ( د )، دیکته شماره یک داخل دفتر دیکته نشانه آ ا ، ارزشیابی ماهانه ریاضی

تکلیف:

دیکته، مجموعه سوالات ریاضی صفحه 11 و 12 انجام شد

روز دوشنبه 8 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

رونویسی کلمات، تمرین ریاضی ، دیکته پا تخته ای

تکلیف:

دیکته، مجموعه سوالات ریاضی صفحه 11 و 12 انجام شد

روز دوشنبه 8 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

ریاضی مبحث الگو - عددهای قبل و بعد- گوشه تدریس شد، آزمون ریاضی، دیکته پا تخته ای

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی صفحه 11 و 12 انجام شد

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، انجام کتاب بنویسیم، دیکته پا تخته ای، تدریس نشانه(د)

تکلیف:

صفحه 16 دفتر مشق و دیکته

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، انجام کتاب بنویسیم، دیکته شماره دو، تدریس نشانه (د)، ارزشیابی ماهانه فارسی

تکلیف:

صفحه 16 دفتر مشق و دیکته

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، انجام کتاب بنویسیم، دیکته شماره دو، تدریس نشانه (د)، ارزشیابی ماهانه فارسی

تکلیف:

صفحه 16 دفتر مشق و دیکته

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

کتاب نگارش فارسی صفحه 34 و 35، ریاضی الگو و تقارن تکرار و تمرین شد، تکرار و تمرین نشانه ها

تکلیف:

صفحه 16-19دفتر مشق

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه های تدریس شده - انجام دو صفحه از دفتر فارسی - دیکته کلاسی - انجام یک صفحه از فصل 7 ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - صفحه 19 دفتر فارسی - دیکته

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

رونویسی صفحات 17 و 18 دفتر مشق - دیکته ی شماره ی 3 نشانه ی ( اَ ) داخل دفتر دیکته اصلی - دیکته ی تمرینی نشانه ها و کلمه های قبلی

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - دیکته - صفحه 19 دفتر مشق انجام شود

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تکرار و تمرین دروس قبلی - رونویسی درس ( د ) در دفتر مشق - تکرار و تمرین ریاضی با اعداد - دیکته خلاق در دفتر دیکته - کلمه نویسی در دفتر مشق

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - صفحه 19 دفتر مشق - دیکته

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

تکرار و تمرین دروس گذشته - تمرین ریاضی و عددنویسی - آزمون دیکته خلاق - انجام دفتر فارسی

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - بخش و صداکشی تمرین شود - دیکته

روز دوشنبه 15 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، معرفی عدد 10 و عدد نویسی در دفتر مشق، دیکته از نشانه ( د )، معرفی و تدریس نشانه (سـ س )

تکلیف:

دیکته ، مجموعه سوالات ریاضی صفحه 15 و 16 حل شود

روز دوشنبه 15 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، معرفی عدد 10 و عدد نویسی در دفتر مشق، دیکته از نشانه ( د )، معرفی و تدریس نشانه (سـ س )

تکلیف:

دیکته ، مجموعه سوالات ریاضی صفحه 15 و 16 حل شود و تمرین جدول ترکیب

روز دوشنبه 15 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، معرفی عدد 10 و عدد نویسی در دفتر مشق، دیکته از نشانه ( د )، معرفی و تدریس نشانه (سـ س )

تکلیف:

دیکته ، مجموعه سوالات ریاضی صفحه 15 و 16 حل شود. کاربرگ انجام شود

 روز شنبه 20 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، تمرین جمله سازی، دیکته تمرینی، دیکته از نشانه م، روان خوانی درس توت

تکلیف:

کاربرگ دفتر فارسی، دیکته

 روز شنبه 20 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، تمرین جمله سازی، ارزشیابی ریاضی، دیکته از نشانه (س)، روان خوانی درس توت

تکلیف:

کاربرگ دفتر فارسی، دیکته

 روز شنبه 20 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، دیکته تمرینی، جدول ترکیب، روان خوانی، عدد نویسی

تکلیف:

کاربرگ دفتر فارسی، دیکته

 روز شنبه 20 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، تمرین جمله سازی، ارزشیابی ریاضی، روان خوانی درس او

تکلیف:

کاربرگ دفتر فارسی، دیکته

 روز یکشنبه 21 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نشانه او ، ترکیب کلمات، صفحه 31 دفتر مشق انجام شد، کتاب نگارش صفحه 43-44 انجام شد، ریاضی تم 9 صفحه 58 تا 63 انجام شد، مشاعده فیلم آموزشی علوم

قرآن: کلاژ نعمت های خدا به کمک دانش آموزان انجام شد

تکلیف:

صفحه 32 دفتر مشق، دیکته، حفظ سوره توحید

 روز یکشنبه 21 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نشانه او ، رونویسی درس، روان خوانی درس، آزمون ریاضی

تکلیف:

صفحه 32 دفتر مشق، دیکته

 روز یکشنبه 21 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

تمرین عدد 10، تم 9 ریاضی انجام شد، تدریس نشانه او، دیکته، دفتر فارسی انجام شد

تکلیف:

صفحه 32 دفتر مشق، جمله سازی تمرین شود

 روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نشانه (ت)، روان خوانی درس تاب، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

دیکته

 روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نشانه (ت)، روان خوانی درس تاب، انجام کتاب بنویسیم و دفتر مشق، انجام تم 9 و 10 ریاضی

تکلیف:

دیکته

 روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نشانه (ت)، روان خوانی درس تاب، انجام کتاب بنویسیم ، انجام تم10 ریاضی

تکلیف:

دیکته

 روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

ریاضی تمرین شد، جمله سازی تمرین شد، دفتر فارسی و کتاب فارسی نگارش انجام شد

تکلیف:

دیکته

 روز شنبه 27 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

عدد نویسی، تمرین جمله سازی، تکرار و تمرین نشانه تـ ت

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته

 روز شنبه 27 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

کتاب نگارش، دیکته تمرینی، تکرار و تمرین نشانه تـ ت

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته

 روز شنبه 27 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

عدد نویسی، صفحه 37-38 دفتر فارسی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته، صفحه 39 دفتر فارسی

 روز شنبه 27 آبان ماه ( رز4)

گزارش:

کتاب نگارش فارسی، روانخوانی تمرین شد، دفتر فارسی انجام شد، عدد 10 و 11 ریاضی تمرین شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته

 روز دوشنبه 29 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نشانه (ر)، انجام صفحه 41 دفتر فارسی، کلمه نویسی با نشانه (ر)، صفحه 23 مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

 صفحه 24-25-26 مجموعه سوالات ریاضی، دیکته

روز سه شنبه 30 آبان ماه ( رز1)

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ( ر )، تمرین روان خوانی، دیکته نشانه (س)، انجام یک صفحه از دفتر فارسی، انجام تمرینات کتاب بنویسیم

تکلیف:

روز سه شنبه 30 آبان ماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نشانه ( ر )، تمرین روان خوانی، دیکته نشانه (س)، رونویسی صفحه 41 دفتر مشق، صفحه 49-50 کتاب نگارش

تکلیف:

صفحه 42-43 دفتر مشق، خواندن کلمات

روز سه شنبه 30 آبان ماه ( رز3)

گزارش:

تمرین و نگارش نشانه ( ر )، صفحه 42-43 دفتر فارسی

تکلیف:

دیکته

 


آرشیو