لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه اول آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز چهارشنبه 1 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

کتاب بنویسیم درس ( ر )، معرفی عدد 11 تا 1 با استفاده از بسته های ده تایی

تکلیف:

دیکته ، صفحه 44 دفتر فارسی

کلاس رز2:

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش صفحه 51، معرفی نشانه ( ن)، روان خوانی درس نان، دیکته تمرینی

تکلیف:

دیکته ، صفحه 44 دفتر فارسی

کلاس رز 3:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ر، انجام کتاب بنویسیم، تمرین کلمه نویسی

تکلیف:

دیکته ، صفحه 44 دفتر فارسی

کلاس رز 4:

گزارش:

تکمیل دفتر فارسی، دیکته تمرینی، فارسی نگارشی کامل شد

تکلیف:

دیکته ، صفحه 44 دفتر فارسی

روز یکشنبه 5 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

دیکته اصلی نشانه ( ر)، رونویسی دفتر مشق، روان خوانی نشانه ها

تکلیف:

فصل 7 مجموعه سوالات ریاضی، دیکته، تمرین روان خوانی از کتاب داستان های خواندنی نشانه (ر) و ( ن)

کلاس رز3:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه (ن)، روان خوانی درس ابر در آسمان، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

 دفتر مشق، دیکته، فصل 7 مجموعه سوالات ریاضی، روان خوان کتاب داستان های خواندنی

کلاس رز4:

گزارش:

کتاب فارسی نگارش 3 صفحه کامل شود، تکرار و تمرین نشانه ها، دیکته

تکلیف:

 تکرا و تمرین جمله سازی- بخش کردن- صداکشی، دیکته، تم هفت فصل 7 انجام شود

روز سه شنبه 7 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

تمرین جمله سازی، کلمه نویسی، عدد نویسی، انجام دو صفحه از کتاب ریاضی فصل 11

تکلیف:

ندارند

کلاس رز2:

گزارش:

دیکته تمرینی از نشانه ( ن)، تم 11 کتاب ریاضی تدریس شد، تدریس علامت مساوی، روانخوانی درس ایران

تکلیف:

ندارند

کلاس رز3:

گزارش:

دیکته پاتخته ای ، تمرین روان خوانی، تدریس ریاضی، انجام 3 صفحه از تم 11 در کتاب ریاضی

تکلیف:

کاربرگ دفتر مشق، دیکته، تمرین روان خوانی

کلاس رز4:

گزارش:

تکرار و تمرین درس فارسی، دیکته تمرینی، تم 11 ریاضی تدریس شد، تکرار و تمرین جمله سازی، روانخوانی

تکلیف:

دیکته، روان خوانی ( ر-ن)، کاربرگ جمله سازی

روز شنبه 11 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ایـ ، ترکیب کلمات ، دفتر فارسی انجام شد، تمرین جمله نویسی

تکلیف:

صفحه 54 دفتر فارسی، فصل دوم مجموعه سوالات علوم

کلاس رز2:

گزارش:

رونویسی دفتر مشق، رونویسی کتاب نگارش، تمرین روان خوانی

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل دوم، صفحه 54 دفتر مشق، دیکته

کلاس رز3:

گزارش:

رونویسی دفتر مشق، رونویسی دفتر مشق، تمرین روان خوانی، عدد نویسی

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل دوم، صفحه 54 دفتر مشق، دیکته

کلاس رز4:

گزارش:

کتاب فارسی نگارش، تدریس علوم، تمرین ریاضی

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل دوم، صفحه 54 دفتر مشق، دیکته

روز یکشنبه 12 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

رونویسی صفحه 57 دفتر مشق، تمرین روان خوانی، تدریس عدد 11 تا 15، صفحه 56 کتاب نگارش انجام شد

تکلیف:

صفحه 56 دفتر مشق، دیکته، کاربرگ جدول ترکیب

کلاس رز3:

گزارش:

رونویسی فارسی بنویسیم، تمرین روان خوانی، تدریس عدد 11 تا به همراه دسته بندی ، تدریس نشانه ی آخر

تکلیف:

صفحه 56 دفتر مشق، دیکته

کلاس رز4:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ی ، تدریس ریاضی، روان خوانی، انجام دفتر فارسی

تکلیف:

صفحه 56 دفتر مشق، دیکته، کاربرگ جدول ترکیب

روز دوشنبه 13 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

عددنویسی عدد 10 تا 15، رسم جدول از 10 تا 15 در دفتر مشق،صفحه 57 کتاب نگارش، دیکته تمرینی نشانه ها

تکلیف:

صفحه 58 دفتر مشق، دیکته، مجموعه سوالات ریاضی فصل 8 انجام شود

کلاس رز4:

گزارش:

تدریس ریاضی تا عدد 15، دیکته پا تخته ای

تکلیف:

صفحه 58 دفتر مشق، دیکته، مجموعه سوالات ریاضی فصل 8 انجام شود

روز سه شنبه 14 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

تدریس علامت های بیشتر و کمتر، تدریس دسته های بیشتر و کمتر، تم 12 کتاب ریاضی، تدریس عدد 16 تا 19، دیکته تمرینی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

عدد نویسی عدد صفر تا 19 ، کاربرگ جمله سازی، تمرین روان خوانی

کلاس رز3:

گزارش:

دیکته پا تخته ای، تم 12 ریاضی، دیکته

تکلیف:

عدد نویسی ، کاربرگ جمله سازی، تمرین روان خوانی

کلاس رز4:

گزارش:

تمرین و تکرار اعداد، تم 12 ریاضی، روان خوانی

تکلیف:

عدد نویسی ، کاربرگ جمله سازی، تمرین روان خوانی

روز شنبه 18 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

تدریس نشانه ( ز )، روان خوانی درس، صفحه 60 دفتر فارسی انجام شد، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

صفحه 61 دفتر فارسی و فصل سوم مجموعه سوالات علوم

کلاس رز2:

گزارش:

تدریس نشانه ( ز )، روان خوانی درس، صفحه 60 دفتر فارسی انجام شد، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

صفحه 61 دفتر فارسی و فصل سوم، مجموعه سوالات علوم، دیکته

کلاس رز3:

گزارش:

تدریس نشانه ( ز )، روان خوانی درس، دیکته پاتخته ای

تکلیف:

صفحه 61 دفتر فارسی و فصل سوم مجموعه سوالات علوم

کلاس رز4:

گزارش:

تدریس نشانه ( ز )، روان خوانی درس، دیکته پاتخته ای

تکلیف:

صفحه 61 دفتر فارسی، تم 9 مجموعه سوالات ریاضی، دیکته

روز یکشنبه 19 آذرماه

کلاس رز3:

گزارش:

رونویسی درس ( ز )، روان خوانی درس سرباز آزاد، مشاهده فیلم آموزشی ریاضی

تکلیف:

صفحه 62 دفتر مشق، دیکته، تمرین روان خوانی

روز دوشنبه 20 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

دیکته از نشانه ( ز )، تمرین ریاضی، تمرین روان خوانی، مشاهده فیلم آموزشی علوم

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 9، دیکته، کاربرگ جمله سازی

کلاس رز3:

گزارش:

جمله سازی، تمرین جمع با جینه، عدد نویسی، دیکته پاتخته ای، تمرین روان خوانی

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 9، کاربرگ جمله سازی

روز سه شنبه 21 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

تدریس نشانه ( اِ ــِ ــه ه )، تمرین کلمات ، انجام یک صفحه از فصل سوم ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی و ریاضی، دفتر مشق

کلاس رز2:

گزارش:

تدریس نشانه ( اِ ــِ ــه ه )، تمرین کلمات 

تکلیف:

کاربرگ فارسی و ریاضی، دفتر مشق

کلاس رز4:

گزارش:

تدریس نشانه ( اِ ــِ ــه ه )، تمرین کلمات، تکرار وتمرین ریاضی، تمرین جمع زیر 10 با چوب خط

تکلیف:

کاربرگ فارسی و ریاضی، دیکته

روز چهارشنبه 22 آذرماه

کلاس رز2:

گزارش:

ارزشیابی فارسی بنویسیم، رونویسی صفحه 65 دفتر مشق، دیکته تمرینی نشانه ( ـه ه )

تکلیف:

پیک آدینه، صفحه 66 دفتر مشق

روز شنبه 25 آذرماه

کلاس رز1:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه اِ ـــِ ــه ه ، ارزشیابی ریاضی، انجام سه صفحه از دفتر فارسی

تکلیف:

صفحه 69 و 73 دفتر فارسی

کلاس رز2:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه اِ ـــِ ــه ه ، ارزشیابی ریاضی، رونویسی دفتر مشق، انجام صفحات 61 و 62 کتاب نگارش

تکلیف:

صفحه 68و 73 دفتر فارسی

کلاس رز3:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه اِ ـــِ ــه ه ، ارزشیابی ریاضی، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 68و 73 دفتر فارسی

کلاس رز4:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه اِ ـــِ ــه ه ، ارزشیابی ریاضی، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 68و 73 دفتر فارسی، دیکته، ریاضی عدد 10-19 با چوب خط- شکل- جدول تمرین شود


آرشیو