لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه بهمن ماه اول دبستان

روز شنبه 28 بهمن ماه

کلاس رز2:

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش، رونویسی دفتر مشق، تدریس درس هفت علوم، دیکته، تمرین روان خوانی

تکلیف:

دیکته ، کاربرگ جمله سازی

کلاس رز3:

گزارش:

تمرین مسئله و عدد نویسی در دفتر، کتاب ریاضی انجام شد، روان خوانی

تکلیف:

دیکته ، کاربرگ جمله سازی

کلاس رز3:

گزارش:

فارسی نگارش انجام شد، دیکته، تدریس علوم

تکلیف:

دیکته ، کاربرگ جمله سازی

روز یکشنبه 15 بهمن ماه

کلاس رز2:

گزارش:

تدریس نشانه (ج)، دفتر فارسی انجام شد، کتاب بنویسیم انجام شد، تمرین روان خوانی، مشاهده فیلم آموزشی فصل 19 ریاضی

تکلیف:

صفحه 53 دفتر فارسی، عدد نویسی تا 50، دیکته، ده کلمه جمله سازی، فصل 16 مجموعه سوالات ریاضی

روز چهارشنبه 11 بهمن ماه

کلاس رز2:

گزارش:

تدریس نشانه ( لـ ل )، تمرین ترکیب کلمات، رونویسی دفتر مشق، تدریس علوم بخش سنگ ها

تکلیف:

دیکته، پیک آدینه، تمرین روان خوانی

کلاس رز4:

گزارش:

تدریس نشانه ( لـ ل )، رونویسی دفتر فارسی، روانخوانی، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

دیکته، پیک آدینه، صفحه 48 دفتر فارسی

روز سه شنبه 10 بهمن ماه

کلاس رز 1:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، صفحه 44 دفتر فارسی، انجام کتاب بنویسیم، آشنایی با الگوهای عددی و انجام سه صفحه از فصل 18 ریاضی

تکلیف:

فصل 15 مجموعه سوالات ریاضی - دیکته

کلاس رز 2:

گزارش:

دیکته از نشانه ( خ )، تدریس الگوی 2 تا 2تا- 3تا3 تا- 4تا 4 تا - رونویسی کتاب نگارش، رونویسی دفتر مشق، دیکته از نشانه خ

تکلیف:

فصل 15 مجموعه سوالات ریاضی - دیکته

کلاس رز 3:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، روان خوانی، رونویسی فارسی نگارش، تدریس تم 18 ریاضی، دیکته

تکلیف:

فصل 15 مجموعه سوالات ریاضی - دیکته

کلاس رز4:

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه ها، روان خوانی، رونویسی فارسی نگارش، تدریس ریاضی، دیکته پا تخته ای

تکلیف:

فصل 15 مجموعه سوالات ریاضی - دیکته

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس رز 1:

گزارش:

تدریس نشانه ی قـ ق - صفحات 41 و 42 از دفتر فارسی انجام گردید

تکلیف:

صفحه 43 دفتر فارسی - دیکته

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس رز 2:

گزارش:

تدریس نشانه ی قـ ق - صفحات 41 و 42 از دفتر فارسی انجام گردید

تکلیف:

صفحه 43 دفتر فارسی - دیکته

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس رز 3:

گزارش:

تدریس نشانه ی قـ ق - صفحات 41 و 42 از دفتر فارسی انجام گردید

تکلیف:

صفحه 43 دفتر فارسی - دیکته

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس رز 4:

گزارش:

تدریس نشانه ی قـ ق - صفحات 41 و 42 از دفتر فارسی انجام گردید

تکلیف:

صفحه 43 دفتر فارسی - دیکته

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه

کلاس رز 1:

گزارش:

تمرین نشانه ( خـ خ ) ، انجام کتاب بنویسیم، دیکته، کاربرگ ریاضی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

دیکته، صفحه 39 دفتر فارسی، پیک آدینه

کلاس رز 2:

گزارش:

تمرین نشانه ( خـ خ ) ، عدد نویسی، دیکته تمرینی، کتاب نگارش

تکلیف:

دیکته،  پیک آدینه

کلاس رز 3:

گزارش:

تمرین نشانه ( خـ خ ) ، عدد نویسی، دیکته تمرینی، تمرین محور جمع و تفریق

تکلیف:

دیکته،  پیک آدینه

کلاس رز 4:

گزارش:

فارسی نگارش، دیکته پاتخته ای، تمرین ریاضی محور

تکلیف:

دیکته،  پیک آدینه

روز سه شنبه 3 بهمن ماه

کلاس رز 1:

گزارش:

تدریس نشانه ( خـ خ ) ، دفتر فارسی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

دیکته، صفحه 38 دفتر فارسی

کلاس رز 2:

گزارش:

تدریس نشانه ( خـ خ ) ، دفتر مشق، تمرین روان خوانی

تکلیف:

دیکته، صفحه 38 دفتر فارسی

کلاس رز 3:

گزارش:

تدریس نشانه ( خـ خ ) ، دفتر مشق، تمرین روان خوانی، صفحه 116 تا 119 ریاضی انجام شد

تکلیف:

دیکته، صفحه 38 دفتر فارسی

روز دوشنبه 2 بهمن ماه

کلاس رز 1:

گزارش:

عدد نویسی، کاربرگ دفتر مشق، انجام سه صفحه از فصل 17 ریاضی، دیکته

تکلیف:

دیکته، فصل 14 مجموعه سوالات ریاضی

کلاس رز 2:

گزارش:

عدد نویسی، روان خوانی، پرسش و پاسخ علوم، تمرین جمع و تفریق روی محور اعداد

تکلیف:

دیکته، فصل 14 مجموعه سوالات ریاضی

کلاس رز 3:

گزارش:

دیکته ، رونویسی درس، تم 17 ریاضی تدریس شد

تکلیف:

دیکته، فصل 14 مجموعه سوالات ریاضی

کلاس رز 4:

گزارش:

دیکته ، روان خوانی، تمرین جمع و تفریق روی محور اعداد

تکلیف:

دیکته، فصل 14 مجموعه سوالات ریاضی

روز یکشنبه 1 بهمن ماه

کلاس رز 2:

گزارش:

رونویسی دفتر مشق و کتاب نگارش، تدریس تم 17 ریاضی، تدریس جمع و تفریق روی محور اعداد، دیکته از نشانه ( گ) در دفتر دیکته اصلی

تکلیف:

دیکته، صفحه 33 دفتر مشق

کلاس رز 3:

گزارش:

رونویسی کتاب بنویسیم، کاربرگ کلمات بهم ریخته، روان خوانی

تکلیف:

دیکته، صفحه 33 دفتر مشق

کلاس رز 4:

گزارش:

رونویسی دفتر فارسی، دیکته، روان خوانی، نشانه ف کتاب کار انجام شد

تکلیف:

دیکته، صفحه 33-34 دفتر مشق، تمرین روانخوانی


آرشیو