لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه اول

روز شنبه 2 دی ( رز 1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه، تدریس ای مستقل، صفحه 70 دفتر فارسی، انجام کتاب بنویسیم، تمرین روان خوانی

تکلیف :

صفحه 71 دفتر فارسی، دیکته

روز شنبه 2 دی ( رز 2)

گزارش :

رونویسی دفتر مشق صفحه 70 ، رونویسی کتاب نگارش، دیکته تمرینی، روان خوانی

تکلیف :

صفحه 71 دفتر فارسی، دیکته

روز یکشنبه 3 دی ( رز 2)

گزارش :

رونویسی صفحه 75 دفتر مشق، رونویسی صفحه 64-65 کتاب نگارش، تدریس نشانه (شـ ش )، دیکته

تکلیف :

صفحه 76 دفتر فارسی، دیکته

روز یکشنبه 3 دی ( رز3)

گزارش :

دیکته پا تخته ای، تمرین روان خوانی، تدریس نشانه (شـ ش )، دیکته

تکلیف :

صفحه 76 دفتر فارسی، دیکته

روز یکشنبه 3 دی ( رز4)

گزارش :

دفتر مشق، رونویسی کتاب نگارش، تدریس نشانه (شـ ش )، دیکته

تکلیف :

صفحه 77 دفتر فارسی، دیکته

روز دوشنبه 4 دی ( رز1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه ( شـ ش )، انجام یک صفحه از دفتر فارسی و کتاب بنویسیم، دیکته ، ریاضی انجام دو ضفحه از فصل 14

تکلیف :

صفحه 78 دفتر فارسی، فصل دهم مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 4 دی ( رز2)

گزارش :

رونویسی دفتر مشق، کتاب نگارش صفحه 66 انجام شد، دیکته تمرینی نشانه ( ش )، تدریس صفحه 89-90-91 ریاضی

تکلیف :

صفحه 78 دفتر فارسی، تم 10مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 4 دی ( رز3)

گزارش :

تدریس نشانه ( ش )، دیکته پا تخته ای، تمرین روان خوانی

تکلیف :

صفحه 76 دفتر فارسی، دیکته، تمرین روان خوانی

روز دوشنبه 4 دی ( رز4)

گزارش :

تم 14 ریاضی تدریس شد، دیکته پا تخته ای

تکلیف :

یک صفحه دفتر فارسی، دیکته، تکرار  و تمرین چوب خط و تفریق کمتر از ده

روز سه شنبه 5 دی ( رز1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه ها، تمرین دیکته پاتخته ای، انجام صفحه 79 دفتر فارسی، تمرین روان خوانی، انجام یک صفحه از فصل 14 ریاضی

تکلیف :

صفحه 80 دفتر فارسی، دیکته

روز سه شنبه 5 دی ( رز2)

گزارش :

رونویسی دفتر مشق، دیکته پاتخته ای، تدریس تم 14، تدریس بخش گیاهان علوم

تکلیف :

صفحه 80 دفتر فارسی، دیکته

روز سه شنبه 5 دی ( رز3)

گزارش :

رونویسی دفتر مشق، دیکته گروهی، تدریس تم 14، رونویسی کتاب فارسی

تکلیف :

صفحه 80 دفتر فارسی، دیکته

روز سه شنبه 5 دی ( رز4)

گزارش :

تکرار و تمرین تفریق، دیکته پاتخته ای، ارزشیابی دیکته

تکلیف :

دیکته

روز چهارشنبه 6 دی ( رز 1)

گزارش :

معرفی نشانه ( یـ ی )، تمرین ترکیب کلمات، تمرین روان خوانی، انجام تم 14 کتاب ریاضی، تمرین جمله نویسی، فیلم آموزشی گیاهان

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 6 دی ( رز 2)

گزارش :

معرفی نشانه ( یـ ی )، تمرین ترکیب کلمات، تمرین روان خوانی، صفحه 97-98 کتاب ریاضی، تدریس بخش گیاهان علوم

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 6 دی ( رز 2)

گزارش :

معرفی نشانه ( یـ ی )، تمرین ترکیب کلمات، تمرین روان خوانی، صفحه 97-98 کتاب ریاضی، تدریس بخش گیاهان علوم

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 6 دی ( رز3)

گزارش :

معرفی نشانه ( یـ ی )، تمرین ترکیب کلمات، تمرین روان خوانی، فیلم آموزشی گیاهان

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 6 دی ( رز3)

گزارش :

تدریس علوم، دیکته تمرینی، تمرین و تکرار جملات (ش)، تمرین جمله سازی

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز شنبه 9 دی ( رز 1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه ( یـ ی )، تدریس علوم مبحث گیاهان، دیکته کلاسی از نشانه ز

تکلیف :

صفحه 3 دفتر فارسی، فصل چهارم مجموعه سوالات علوم

روز شنبه 9 دی ( رز 2 )

گزارش :

تدریس نشانه ( یـ ی )، تدریس علوم مبحث گیاهان، رونویسی کتاب نگارش، روان خوانی درس جدید

تکلیف :

صفحه 3 دفتر فارسی، فصل چهارم مجموعه سوالات علوم

روز شنبه 9 دی ( رز 3 )

گزارش :

تدریس نشانه ( یـ ی )، تدریس علوم مبحث گیاهان، تمرین روان خوانی، عدد نویسی

تکلیف :

صفحه 3 دفتر فارسی، فصل چهارم مجموعه سوالات علوم

روز شنبه 9 دی ( رز 4 )

گزارش :

تدریس نشانه ( یـ ی )، تدریس علوم مبحث گیاهان، فارسی نگارشی و دفتر فارسی انجام شد

تکلیف :

صفحه 3 دفتر فارسی، فصل چهارم مجموعه سوالات علوم

روز یکشنبه 10 دی ماه

تکلیف :


صفحه ی 4 دفتر فارسی
دیکته

روز دوشنبه 11 دی ماه

تکلیف :

باکلمات زیر جمله بسازید
کیک
میدان
یزد
یاری
یک
یاد

جمع عددهای که جواب ان ها 8 می شود

تمرین روانخوانی فراموش نشود 

روز سه شنبه 12 دی ( رز1)

گزارش :

تدریس و معرفی نشانه اُ ـــُ ، تدریس ( ی) میانجی، انجام ( یـ ی ) در کتاب بنویسیم

تکلیف :

کاربرگ های دفتر مشق

روز سه شنبه 12 دی ( رز4)

گزارش :

تدریس و معرفی نشانه اُ ـــُ ، تدریس ( ی) میانجی، انجام ( یـ ی ) در دفتر مشق

تکلیف :

کاربرگ های دفتر مشق، دیکته

روز چهارشنبه 13 دی ( رز 1)

گزارش :

انجام یک صفحه از دفتر فارسی، دو صفحه از کتاب بنویسیم، دیکته نشانه اِ در دفتر کلاسی

تکلیف :

پیک آدینه، صفحه 7 و 9 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 13 دی ( رز 2)

گزارش :

انجام یک صفحه از دفتر فارسی، کتاب نگارش انجام شد، دیکته نشانه یـ در دفتر دیکته، روان خوانی

تکلیف :

پیک آدینه، صفحه 7 و 9 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 13 دی ( رز3)

گزارش :

دیکته دفتری،عدد نویسی، تمرین رونویسی

تکلیف :

پیک آدینه، صفحه 7 و 9 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 13 دی ( رز4)

گزارش :

تکرار و تمرین ریاضی، فارسی نگارشی

تکلیف :

پیک آدینه، صفحه 7 و 9 دفتر فارسی

روز شنبه 16 دی ( رز 2)

گزارش :

معرفی نشانه (کـ )، دیکته تمرینی در دفتر مشق،  تدریس تم 15 ریاضی

تکلیف :

مجموعه سوالات علوم فصل 5، دیکته

روز شنبه 16 دی ( رز3)

گزارش :

تدریس ریاضی، انجام 4 صفحه از تم 15 ریاضی، معرفی نشانه ( کـ )

تکلیف :

مجموعه سوالات علوم فصل 5، دیکته

روز شنبه 16 دی ( رز4)

گزارش :

تدریس ریاضی، انجام تم 15 ریاضی، معرفی نشانه ( کـ )، تمرین جمله سازی

تکلیف :

مجموعه سوالات علوم فصل 5، دیکته

روز یکشنبه 17 دی ( رز1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه ( کـ ک )، تمرین ترکیب ها و کلمات در دفتر مشق، تمرین روان خوانی، ارزشیابی علوم ، تدریس فصل آب علوم، انجام دو صفحه از فصل پانزدهم علوم

تکلیف :

فصل 11 و 12 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه دی ( رز4)

گزارش :

آزمون ریاضی، فارسی نگارش انجام شد، دیکته پا تخته ای

تکلیف :

دفتر فارسی کامل شود، دیکته ، جمله سازی، کاربرگ فارسی نگارش

روز سه شنبه 5 دی ( رز2)

گزارش :

ارزشیابی کتاب فارسی نگارش، تدریس نشانه ( و )، دیکته تمرینی برای ارزشیابی دیکته، رونویسی دفتر مشق صفحه 15 و 16

تکلیف :

دیکته

روز سه شنبه 5 دی ( رز3)

گزارش :

تدریس درس ( و )، برگزاری ارزشیابی فارسی، رونویسی درس، دیکته دفتری جهت تمرین ارزشیابی املا

تکلیف :

دیکته

روز چهارشنبه 20 دی ( رز 1)

گزارش :

ارزشیابی املا، انجام کتاب بنویسیم، دفتر فارسی درس ( و ) انجام شد

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، تمرین روان خوانی

روز چهارشنبه 20 دی ( رز2)

گزارش :

ارزشیابی املا، انجام کتاب نگارش، دفتر مشق

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، تمرین روان خوانی

روز چهارشنبه 20 دی ( رز3)

گزارش :

ارزشیابی املا، انجام کتاب نگارش، دفتر مشق

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، تمرین روان خوانی

روز چهارشنبه 20 دی ( رز4)

گزارش :

ارزشیابی املا، انجام کتاب نگارش، دفتر مشق

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، تمرین روان خوانی، دفتر فارسی ( کـ ک ) کامل شود

روز یکشنبه 24 دی ( رز1)

گزارش :

دفتر فارسی، دیکته از نشانه (ی )، فصل 15 و 16 ریاضی انجام شد، تمرین روان خوانی

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته

روز یکشنبه 24 دی ( رز 2)

گزارش :

رونویسی دفتر مشق، تمرین روان خوانی، تدریس بخش ششم علوم و مشاهده فیلم آموزشی درس، تدریس تم 16 ریاضی

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته

روز یکشنبه 24 دی ( رز 3)

گزارش :

دیکته دفتری، رونویسی دفتر مشق، تمرین روان خوانی، تدریس بخش آب علوم

تکلیف :

صفحه 23 دفتر مشق، دیکته، تمرین روان خوانی

روز یکشنبه 24 دی ( رز 4)

گزارش :

دیکته خورشیدی، کتاب فارسی نگارش کامل شد، تم 16 ریاضی تدریس شد

تکلیف :

جمع کمتر از 15 تمرین شود، دیکته

روز دوشنبه 25 دی ( رز1)

گزارش :

جمله سازی با کلمات استثناء، تمرین روان خوانی، دیکته، دو صفحه از فصل 16 ریاضی انجام شد

تکلیف :

دیکته، فصل 13 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 25 دی ( رز1)

گزارش :

جمله سازی با کلمات استثناء، تمرین روان خوانی، دیکته، دو صفحه از فصل 16 ریاضی انجام شد

تکلیف :

دیکته، فصل 13 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 25 دی ( رز2)

گزارش :

جمله سازی، تمرین روان خوانی، دیکته، فیلم آموزشی علوم بخش آب مشاهده شد

تکلیف :

دیکته، فصل 13 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 25 دی ( رز3)

گزارش :

جمله سازی، تمرین روان خوانی، دیکته، تدریس تم 16 ریاضی

تکلیف :

دیکته، فصل 13 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 25 دی ( رز4)

گزارش :

جمله سازی، تمرین روان خوانی، دیکته، تدریس تم 16 ریاضی

تکلیف :

دیکته، فصل 13 مجموعه سوالات ریاضی

روز سه شنبه26 دی ( رز1)

گزارش :

تدریس نشانه ( گ )، انجام ترکیب ها  و کلمه ها در دفتر فارسی، تمرین روان خوانی کتاب بخوانیم

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته

روز سه شنبه26 دی ( رز2)

گزارش :

تدریس نشانه ( گ )، رونویسی دفتر مشق، دیکته، روان خوانی

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته، صفحه 28 دفتر مشق

روز سه شنبه26 دی ( رز3)

گزارش :

تدریس نشانه ( گ )، رونویسی دفتر مشق

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته، تمرین روان خوانی

روز سه شنبه26 دی ( رز4)

گزارش :

تدریس نشانه ( گ )، رونویسی دفتر مشق، بازی با حروف

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دیکته

روز چهارشنبه 27 دی ( رز 1)

گزارش :

تکرار و تمرین نشانه ( گـ گ )، دفتر فارسی و کتاب بنویسیم انجام شد، عدد نویسی تا آخر 39

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 27 دی ( رز 2)

گزارش :

انجام دفتر مشق و کتاب نگارش، تدریس کلمات با نشانه (گـ گ )، کاربرگ کلمات در دفتر مشق ، فیلم آموزشی علوم مشاهده شد

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته

روز چهارشنبه 27 دی ( رز 3)

گزارش :

انجام دفتر فارسی و کتاب بنویسیم، دیکته دفتری در دفتر دیکته گفته شد

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، تمرین روان خوانی

روز چهارشنبه 27 دی ( رز 4)

گزارش :

انجام دفتر فارسی و کتاب نگارش، تدریس کلمات با نشانه (گـ گ )

تکلیف :

پیک آدینه، دیکته، کاربرگ فارسی

روز شنبه 30 دی ( رز 1)

گزارش :

تدریس نشانه ( فـ ف )، تمرین ترکیب کلمات، دیکته از نشانه ( ک )، دفتر فارسی انجام شد

تکلیف :

فصل ششم مجموعه سوالات علوم، دیکته

روز شنبه 30 دی ( رز 2)

گزارش :

تدریس نشانه ( فـ ف )، رونویسی دفتر مشق، روان خوانی درس روز برفی

تکلیف :

فصل ششم مجموعه سوالات علوم، دیکته

روز شنبه 30 دی ( رز 3)

گزارش :

تدریس نشانه ( فـ ف )، روان خوانی ، رونویسی دفتر مشق، عدد نویسی

تکلیف :

فصل ششم مجموعه سوالات علوم، دیکته

روز شنبه 30 دی ( رز 4)

گزارش :

تدریس نشانه ( فـ ف )، دفتر فارسی انجام شد، تدریس علوم، کاربرگ فارسی

تکلیف :

فصل ششم مجموعه سوالات علوم، دیکته، کاربرگ فارسی


آرشیو