لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه اول

روز چهارشنبه 29 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

تمرین جمله سازی، دیکته پا تخته ای، دفتر فارسی و کتاب بنویسیم انجام شد،تدریس علوم

تکلیف:

پیک آدینه، صفحه 39 دفتر فارسی

کلاس رز2

گزارش:

رونویسی دفتر مشق ، رونویسی کتاب نگارش، تمرین جمع اعداد با جوب خط

تکلیف:

پیک آدینه، صفحه 39 دفتر فارسی

کلاس رز2

گزارش:

رونویسی دفتر مشق و کتاب بنویسیم، تدریس علوم، روان خوانی، تمرین دیکته

تکلیف:

پیک آدینه

روز سه شنبه 28 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

تدریس نشانه ط، تمرین جمله سازی، تمرین روان خوانی، تمرین ترکیب کلمات

تکلیف:

رونویسی از درس خاطرات انقلاب، تمرین روان خوانی

کلاس رز2

گزارش:

تدریس نشانه ط، رونویسی دفتر فارسی، پرسش علوم، روخوانی درس خاطرات انقلاب

تکلیف:

رونویسی از درس خاطرات انقلاب، تمرین روان خوانی

روز دوشنبه 27 فروردین

کلاس رز2

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش صفحه 122-123-124، تدریس درس 12 علوم، تمرین روان خوانی، تمرین جمله سازی

تکلیف:

دیکته، فصل12 مجموعه سوالات ریاضی

کلاس رز3

گزارش:

تکرار و تمرین نشانه (ض)، رونویسی فارسی بنویسیم، تمرین جمله سازی، تکرار وتمرین ریاضی

تکلیف:

دیکته، فصل12 مجموعه سوالات ریاضی

کلاس رز4

گزارش:

کتاب نگارش، تمرین ریاضی، روانخوانی

تکلیف:

دیکته ستونی از ز ص ذ ، فصل12 مجموعه سوالات ریاضی

روز یکشنبه 26 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

تمرین روان خوانی، دفتر فارسی، تمرین جمع با چوب خط در دفتر مشق، تمرین مسئله های ده تایی، تدریس علوم فصل سرد و گرم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، دیکته

روز چهارشنبه 22 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

تدریس نشانه ( ض )، تمرین روان خوانی، تمرین ترکیب کلمات، تمرین کلمه های نشانه ( ذ -ص) در دفتر مشق

تکلیف:

پیک آدینه، دیکته

کلاس رز2

گزارش:

تدریس نشانه ( ض )، تمرین روان خوانی، تدریس درس 11 علوم، رونویسی دفتر مشق، تمرین مسئله ریاضی، رونویسی از نشانه (ض)

تکلیف:

پیک آدینه، دیکته

کلاس رز3

گزارش:

تمرین دیکته در دفتر مشق، عددنویسی از 1تا50 به عدد و حروف، تدریس نشانه ض، رونویسی نشانه ض، روان خوانی

تکلیف:

پیک آدینه

کلاس رز4

گزارش:

تدریس نشانه ( ض )، تمرین روان خوانی، دفتر فارسی انجام شد

تکلیف:

پیک آدینه، دیکته

روز سه شنبه 21 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

دیکته از نشانه ( ص )، تمرین کلمات در دفتر مشق، تدریس علوم، تمرین مسئله

تکلیف:

رونویسی درس حلزون، دیکته

کلاس رز2

گزارش:

دیکته از نشانه ( ژ )، رونویسی درس صدای موج و علی و معصومه، تمرین مسئله

تکلیف:

رونویسی درس حلزون، دیکته

کلاس رز3

گزارش:

دیکته از نشانه ( ژ )، رونویسی درس محمود، تمرین مسئله

تکلیف:

رونویسی درس حلزون، دیکته

کلاس رز4

گزارش:

دیکته پاتخته ای، تکرار و تمرین فارسی، روانخوانی

تکلیف:

ریاضی ساعت و تفریق تمرین شود، دیکته

روزدوشنبه 20 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

دیکته تمرینی، تمرین روان خوانی، تم 22 ریاضی، تمرین جمله سازی

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 20 - دیکته

کلاس رز2

گزارش:

دیکته تمرینی، تمرین روان خوانی، تم 22 ریاضی، رونویسی درس بازار، تدریس علوم درس هوا

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 20 - دیکته

کلاس رز3

گزارش:

دیکته تمرینی، تمرین روان خوانی، عدد نویسی ، تدریس علوم

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 20 - دیکته

کلاس رز4

گزارش:

تم 21 ریاضی، تکرار و تمرین نشانه های عربی، روانخوانی

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 20 - دیکته

روز یکشنبه 19فروردین

کلاس رز1

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش صفحات 118 ، 119 ،120

تمرین روانخوانی

تمرین ریاضی

تکلیف:

کابرگ فارسی - دیکته

روز یکشنبه 19فروردین

کلاس رز2

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش صفحات 118 ، 119 ، 120

تمرین روانخوانی - پرسش علوم و دوره ی دروس قبل - تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی - دیکته

روز یکشنبه 19فروردین

کلاس رز3

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش صفحات 118 ، 119 ، 120 - تمرین روانخوانی - پرسش علوم - تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی - دیکته

روز یکشنبه 19فروردین

کلاس رز4

گزارش:

کتاب نگارش فارسی انجام شد - دیکته - تکرار و تمرین دروس گذشته - روانخوانی تمرین شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی - دیکته

روز شنبه 18 فروردین

کلاس رز1

گزارش:

تدریس نشانه ( ح)، تمرین ترکیب ها و کلمات درس، دو صفحه از فصل 22 کتاب ریاضی انجام شد، دفتر فارسی، روان خوانی

تکلیف:

صفحه 28-29 دفتر فارسی

کلاس رز2

گزارش:

تدریس نشانه ( ح)، تمرین ترکیب ها و کلمات درس، تم 21 کتاب ریاضی انجام شد، دفتر فارسی، روان خوانی

تکلیف:

صفحه 28-29 دفتر فارسی

کلاس رز3

گزارش:

تدریس نشانه ( ح)، روانخوانی، رونویسی درس حلزون، عدد نویسی ، دو صفحه از کتاب ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 28-29 دفتر فارسی

کلاس رز4

گزارش:

تدریس نشانه ( ح)، روانخوانی، صفحه 26-27 دفتر فارسی

تکلیف:

صفحه 28-29 دفتر فارسی، دیکته

روز چهارشنبه 15 فروردین ماه 

کلاس رز1-رز2-رز3-رز4

تکلیف:

تمرین ریاضی، یک صفحه املا، تکرار و تمرین کلمات با نشانه ( ث )


آرشیو