لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه اول سال تحصیلی 97-96

روز شنبه 1 مهرماه ( رز1، رز2، رز3، رز4 )

گزارش:

آشنایی با دانش آموزان، تدریس نگاره 1، تمرین کارتهای نگاره، انجام کاردستی ماسک به صورت پروانه

تکلیف:

ندارند

روز یکشنبه 2 مهرماه

کلاس رز 2:

گزارش:

دفتر مشق و تمرین تا صفحه 5 انجام شد، نگاره 1 درس ریاضی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ شماره 1

کلاس رز 3:

گزارش:

تدریس خط زمینه، تدریس خط از بالا به پایین

تکلیف:

کاربرگ شماره 1

روز دوشنبه 3 مهرماه ( رز1 )

گزارش:

تدریس نگاره 2، صفحه 4 و  ریاضی انجام شد، صفحه 2 کتاب بنویسیم

تکلیف:

صفحه 7 دفتر فارسی

روز دوشنبه 3 مهرماه ( رز2 )

گزارش:

ریاضی تا صفحه 5، فارسی صفحه 6 و 7 انجام شد

تکلیف:

صفحه 2 فارسی نگارشی

روز سه شنبه 4 مهرماه ( رز1 )

گزارش:

تمرین نگاره 2، صفحه 5 و 6 ریاضی و تمرین الگو در دفتر مشق، صفحه 3 کتاب بنویسیم انجام شد، صفحه 8 دفتر فارسی انجام شد

تکلیف:

صفحه 9 دفتر فارسی

روز سه شنبه 4 مهرماه ( رز2)

گزارش:

کتاب نگارش صفحه 3 انجام شد، صفحه 8 دفتر مشق، تمرین الگویابی

تکلیف:

صفحه 9 دفتر فارسی

روز سه شنبه 4 مهرماه ( رز3)

گزارش:

صفحه 5 و 6 کتاب ریاضی، تمرین الگویابی

تکلیف:

صفحه 9 دفتر فارسی

روز سه شنبه 4 مهرماه ( رز4)

گزارش:

صفحه 6 و7  کتاب ریاضی، تمرین الگویابی

تکلیف:

صفحه 9 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 5 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تمرین کلمات هم آغاز و بخش کردن، تدریس فصل دوم ریاضی، تمرین الگو در دفتر مشق، صفحه 4 کتاب بنویسیم انجام شد

تکلیف:

صفحه 11 و 12 دفتر فارسی، پیک آدینه

روز چهارشنبه 5 مهرماه ( رز2)

گزارش:

نگاره دو کتاب فارسی، آموزش صداهای هم آغاز، دفتر مشق صفحه 10 انجام شد، تدریس جدول شگفت انگیز

تکلیف:

صفحه 11 و 12 دفتر فارسی، پیک آدینه

روز چهارشنبه 5 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تدریس خط صاف روی زمینه، تدریس جدول شگفت انگیز، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 11 و 12 دفتر فارسی، پیک آدینه

روز چهارشنبه 5 مهرماه ( رز4)

گزارش:

صفحه 10 دفتر مشق انجام شد،تمرین صفحه 9 ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 11 و 12 دفتر فارسی، پیک آدینه

روز دوشنبه 10 مهرماه ( رز1 )

گزارش:

تدریس نگاره 3، تمرن لوحه صفحه 5 و 6 کتاب بنویسیم، تمرین صفحه 13-16-17-18 انجام شد

تکلیف:

صفحه 14 و 15 دفتر فارسی

روز دوشنبه 10 مهرماه ( رز2 )

گزارش:

صفحه 11 تا 14 کتاب ریاضی تدریس شد، نگاره 3 فارسی تدریس شد، صفحه 13-16-17 دفتر مشق انجام شد

تکلیف:

صفحه 14 و 15 دفتر فارسی

روز دوشنبه 10 مهرماه ( رز3 )

گزارش:

 نگاره 3 فارسی تدریس شد، تدریس تمرین 2 ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 14 و 15 دفتر فارسی

روز دوشنبه 10 مهرماه ( رز4 )

گزارش:

تدریس نگاره 3، صفحه 13 تا 17 دفتر مشق انجام شد، کتاب نگارش فارسی صفحه 5 انجام شد

تکلیف:
 

روز سه شنبه 11 مهرماه ( رز1 )

گزارش:

تدریس نگاره 4، تمرین لوحه در کتاب بنویسیم و دفتر فارسی، تدریس 2 صفحه از فصل سوم ریاضی

تکلیف:

صفحه 24 دفتر مشق

روز سه شنبه 11 مهرماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نگاره 4، کتاب نوشتاری صفحه 7 ، صفحه 19 تا 25 دفتر مشق نوشته شد، الگویابی ریاضی

تکلیف:

صفحه 24 دفتر مشق

روز سه شنبه 11 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نگاره 4، تدریس لوحه و تمرین در دفتر مشق، تم 3 ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 24 دفتر مشق

روز سه شنبه 11 مهرماه ( رز4)

گزارش:

تدریس نگاره 4، صفحه 7 و 8 کتاب فارسی نگارش، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

صفحه 24 دفتر مشق

روز چهارشنبه 12 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نگاره 5 و تمرین هم آغاز و هم پایان، تمرن لوحه، صفحه 18 و 19 ریاضی

تکلیف:

صفحه 27 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 12 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نگاره 4 و تمرین هم آغاز و هم پایان، تمرن لوحه، تدریس تم 3 ریاضی

تکلیف:

صفحه 27 دفتر مشق

روز چهارشنبه 12 مهرماه ( رز4)

گزارش:

تدریس نگاره 5، ، تمرن لوحه، صفحه16-17-18 ریاضی

تکلیف:

صفحه 27 دفتر فارسی

روز شنبه 15 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نگاره 6، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، تدریس فصل شوم ریاضی، انجام لوحه ( د )

تکلیف:

ندارند

روز شنبه 15 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نگاره 6، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، تدریس فصل شوم ریاضی، انجام لوحه ( د )

تکلیف:

ندارند

روز شنبه 15 مهرماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نگاره 6، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، صفحه 28 و 30 دفتر مشق، تم 3 ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 29 دفتر مشق

روز شنبه 15 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نگاره 6، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، تدریس اعداد 1 تا 5، تم 3 ریاضی انجام شد

تکلیف:

صفحه 29 دفتر مشق

روز شنبه 15 مهرماه ( رز4)

گزارش:

تدریس نگاره 6، تمرین صفحه 28 و 30 دفتر فارسی، تم 3 ریاضی

تکلیف:

صفحه 29 دفتر مشق

روز یکشنبه 16 مهرماه ( رز 2)

گزارش:

تدریس نگاره 7 فارسی، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، صفحه 11 و 12 فارسی نوشتاری، صفحه 31-33-34-38 دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 32-35 دفتر مشق

روز یکشنبه 16 مهرماه ( رز 3)

گزارش:

تدریس نگاره 7 فارسی، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان

تکلیف:

صفحه 32-35 دفتر مشق

روز یکشنبه 16 مهرماه ( رز 4)

گزارش:

تدریس نگاره 7 فارسی، تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، صفحه 11 و 12 فارسی نوشتاری، صفحه 31-33-34-38 دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 32-35 دفتر مشق

روز سه شنبه 18 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نگاره 8، تمرین لوحه ( ل - و )، فیلم آموزشی فصل چهارم ریاضی

تکلیف:

صفحه 40 و 43 دفتر فارسی

روز سه شنبه 18 مهرماه ( رز2)

گزارش:

نگاره 9 کتاب فارسی، صفحه 14 و 15 کتاب نگارش، انجام دفتر مشق ، تم 4 کتاب ریاضی

تکلیف:

صفحه 40 و 43 دفتر فارسی

روز سه شنبه 18 مهرماه ( رز3)

گزارش:

نگاره 9 کتاب فارسی، تمرین لوحه ( ل - و )، فیلم آموزشی فصل چهارم ریاضی

تکلیف:

صفحه 40 و 43 دفتر فارسی

روز سه شنبه 18 مهرماه ( رز4)

گزارش:

نگاره 9، تم 3 ریاضی انجام شد، صفحه 14 و 15 نگارش فارسی، انجام دفتر فارسی

تکلیف:

صفحه 40 و 43 دفتر فارسی

روز چهارشنبه 19 مهرماه ( رز 1)

گزارش:

تمرین اشکال هندسی، تمرین لوحه ، تمرین نگاره 9، کلمات هم آغاز و هم پایان

تکلیف:

صفحه 46-49 دفتر فارسی

روز  شنبه 22 مهرماه ( رز 1)

گزارش:

تمرین لوحه ک و م، تدریس فصل 5 ریاضی، تدریس نگاره 10

تکلیف:

صفحه 52 و 55 دفتر مشق

روز شنبه 22 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تمرین کلمات هم آغاز و هم پایان، تدریس لوحه ک و م،فیلم آموزشی ریاضی، دفتر مشق و کتاب بنویسیم تمرین شد

تکلیف:

صفحه 52 و 55 دفتر مشق

روز  شنبه 22 مهرماه ( رز4)

گزارش:

تدریس نگاره 9، صفحه 51-53-54 دفتر فارسی، صفحه 18-19 فارسی نگارشی ، مبحث انتقال در ریاضی تدریس شد

تکلیف:

صفحه 52 و 55 دفتر مشق

روز یکشنبه23 مهرماه ( رز2)

گزارش:

انجام دفتر مشق، حل کتاب نگارش، کار با چینه در کلاس ریاضی،  تم 5 کتاب ریاضی صفحه اول تدریس شد

تکلیف:

صفحه 58-61 دفتر مشق

روز یکشنبه23 مهرماه ( رز3)

گزارش:

کلمات هم آغاز و هم پایان تمرین شد، تمرین فارسی و نشانه ها، تدریس انتقال و انجام سه صفحه از تم 5 ریاضی

تکلیف:

صفحه 58-61 دفتر مشق

روز یکشنبه23 مهرماه ( رز 4)

گزارش:

تدریس نگاره 10، انجام دفتر فارسی، تدریس عدد 6 در درس ریاضی، الگویابی با چینه

تکلیف:

صفحه 58-61 دفتر مشق

روز دوشنبه 24 مهرماه ( رز 2)

گزارش:

دفتر مشق انجام شد، کاردستی اشکال هندسی انجام شد، صفحه 22 کتاب نگارش انجام شد

تکلیف:

صفحه 64 دفتر مشق، صفحه 2 و 3 مجموعه سوالات ریاضی

روز دوشنبه 24 مهرماه ( رز4)

گزارش:

دفتر فارسی انجام شد، تم 5 ریاضی

تکلیف:

صفحه 64 دفتر مشق، صفحه 2 و 3 مجموعه سوالات ریاضی

 روز دوشنبه 24 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تمرین لوحه ها ( س - ـهـ - طـ - ح ) در کتاب بنویسیم و دفتر فارسی - تمرین کلمات هم پایان - تمرین چوب خط - عدد نویسی و کار با شابلون

تکلیف:

صفحه ی 2 و 3 مجموعه سوالات ریاضی و صفحه 64 دفتر فارسی

 روز سه شنبه25 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تمرین لوحه ( ط - هـ - و - ـعـ ) ، انجام صفحه 34 ریاضی

تکلیف:

صفحه 67 دفتر فارسی

 روز سه شنبه25 مهرماه ( رز2)

گزارش:

صفحه 23 کتاب نگارش، تدریس شمارش و اعداد 6- 7- 8، انجام دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 67 دفتر فارسی

 روز سه شنبه25 مهرماه ( رز4)

گزارش:

صفحه 23 کتاب نگارش، انجام دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 67 دفتر فارسی

 روز چهارشنبه 26 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تمرین لوحه، کاردستی اشکال هندسی، تمرین دو صفحه از مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه

 روز چهارشنبه 26 مهرماه ( رز2)

گزارش:

تدریس فصل اول علوم، رونویسی دفتر مشق، بازی ریاضی اعداد با توپ رنگی، تمرین دو صفحه از مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه

 روز چهارشنبه 26 مهرماه ( رز4)

گزارش:

فیلم علوم، تمرین دو صفحه از مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

یک صفحه تمرین لوحه

 روز شنبه 29 مهرماه ( رز1)

گزارش:

تدریس نشانه آ ، روان خوانی درس درس آب، انجام صفحه 25 و 26

تکلیف:

صفحه 3 دفتر فارسی

 روز شنبه 29 مهرماه ( رز2)

گزارش:

تدریس نشانه آ ، روان خوانی درس درس آب، عدد نویسی از صفر تا نه، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 3 دفتر فارسی

 روز شنبه 29 مهرماه ( رز3)

گزارش:

تدریس نشانه آ ،رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 3 دفتر فارسی

 روز شنبه 29 مهرماه ( رز4)

گزارش:

تدریس نشانه آ ، روان خوانی درس درس آب، عدد نویسی از صفر تا نه، رونویسی دفتر مشق

تکلیف:

صفحه 3 دفتر فارسی

 

 

 


آرشیو