لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه چهارم

روز سه شنبه 22 اسفندماه

گزارش:

صفحه 137 ریاضی پای تخته حل شد

تکلیف:

ندارند

روز دوشنبه 21 اسفندماه

گزارش:

تدریس ریاضی، حل تمرینات ریاضی، آزمون فارسی، نوشتاری درس 9 امضا شد

تکلیف:

صفحه 137 ریاضی

روز یکشنبه 20 اسفندماه

گزارش:

حل تمرین ریاضی، پرسش اجتماعی، تدریس درس جدید اجتماعی

تکلیف:

تمرینات ریاضی، فارسی نوشتاری درس نهم

روز شنبه 19 اسفندماه

گزارش:

تدریس مساحت متوازی الاضلاع، حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس 9 فارسی، حل پیک آدینه

تکلیف:

صفحه 133-138-139 ریاضی، مطالعه ریاضی جهت آزمون

روز چهارشنبه 16 اسفندماه

گزارش:

تکرار و تمرین رسم ارتفاع، تدریس و تکرار علوم درس بی مهرگان

تکلیف:

پیک آدینه، فعالیت های ریاضی، تحقیق با موضوه دهخدا

روز سه شنبه 15 اسفندماه

گزارش:

رسم ارتفاع متوازی الاضلاع تدریس شد، تدریس علوم فصل بی مهرگان

تکلیف:

تمرین ریاضی، مطالعه فصل بی مهرگان علوم

 

روز دوشنبه 14 اسفندماه

تکلیف:

قسمت ریاضی پیک 23 در دفتر نوشته شود

روز یکشنبه 13 اسفندماه

گزارش:

تدریس رسم ارتفاع در مثلث، املا از درس 15، تدریس اجتماعی

تکلیف:

یک مثلث متساوی الاضلاع- یک متساوی الساقین و یک قائم الزاویه بکش و ارتفاع آن ها را رسم کن، برای هر کدام ارتفاع و قاعده را بنویسید

روز شنبه 12 اسفندماه

گزارش:

فارسی نوشتاری درس 15 حل شود، پیک شماره 22 حل و تصحیح شود

تکلیف:

قسمت ریاضی مبتکران در دفتر نوشته شود و با راه حل به جواب برسید، درس شعر شیر و موش را به صورت داستان بنویسید

روزچهارشنبه 9 اسفندماه

گزارش:

تدریس درس شیر و موش و بیان معنی کلمات

تکلیف:

رونویسی از درس 15 فارسی، با کلمات سخت و املایی درس 15 جمله سازی شود

روز سه شنبه 8 اسفندماه

گزارش:

تدریس چهارضلعی، تدریس فارسی و پاسخ به سوالات درس

تکلیف:

کلمات معنی دار درس 15 درآورده و معنی لغات نوشته شود، اجتماعی خوانده شود، جزوه چهارضلعی خوانده شود

روز دوشنبه 7 اسفندماه

گزارش:

تدریس چهارضلعی، مرور دروس 6-7-8 علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کاربرگ اجتماعی

روز یکشنبه 6 اسفندماه

گزارش:

تدریس درس سیزدهم هدیه ها، روخوانی سوره هود، فارسی نوشتاری درس 14 پاتخته ای حل شد، مرور درس 6-7-10 ریاضی، املا از درس 14، مرور درس 10 تا 14 اجتماعی

تکلیف:

مطالعه علوم

روز شنبه 5 اسفندماه

گزارش:

پیک شماره 22 حل و تصحیح شد - ریاضی مبحث چهار ضلعی ها تدریس شد - علوم دوره ی درس 10 فارسی

تکلیف:

از قسمت ریاضی پیک 21 در دفتر ریاضی نوشته و حل شود - یک املا از درس 14 - اجتماعی پرسیده می شود

 روز چهارشنبه 2 اسفندماه

گزارش:

حل کاربرگ ریاضی ، حل تمرینات اضفه در کلاس، تدریس علوم

تکلیف:

فارسی نوشتاری درس 14 انجام شود، پیک آدینه، پرسش درس 14 فارسی


آرشیو