لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه چهارم

روز چهارشنبه 29 فروردین

گزارش:

تدریس درس هفدهم هدیه های آسمانی، تمرین سوره ضحی، تکرار و تمرین ریاضی مبحث تقسیم ، پرسش اجتماعی، تکرار و تمرین علوم

تکلیف:

پیک آدینه

روز سه شنبه 28 فروردین

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، قصه گویی و صندلی صمیمیت

تکلیف:

10 سوال از فصل گوناگونی گیاهان گیاهان درآورده و پاسخ داده شود، 4 درس آخر اجتماعی مطالعه شود، 10 تقسیم ریاضی در دفتر نوشته و حل شود

روز دوشنبه 27 فروردین

گزارش:

تکرار و تمرین نمونه سوال ریاضی، آزمونک علوم، فارسی نوشتاری درس 16 حل شد

تکلیف:

بخش ریاضی پیک آدینه 25 با جواب صحیح در دفتر نوشته شود

روز یکشنبه 26 فروردین

گزارش:

مرور درس 1-2-16 هدیه های آسمانی، روخوانی سوره محمد(ص)، املا از درس شانزدهم، حل پیک آدینه، تدریس و پرسش اجتماعی

تکلیف:

مطالعه علوم درس بی مهره ها و گوناگونی گیاهان، سوال یک کاردرکلاس صفحه 136 و تمامی سوالات تمرین صفحه 137 با جواب در دفتر نوشته شود

روز چهارشنبه 22 فروردین

گزارش:

آزمونک ریاضی، دوره علوم

تکلیف:

پیک آدینه، از روی آزمون با جواب صحیح در دفتر نوشته شود، املا از درس 16

روز سه شنبه 21 فروردین

گزارش:

آزمونک ریاضی، پرسش شعر حفظی، حل تمرینات درس 16 فارسی

تکلیف:

از روی آزمون امروز با جواب صحیح در دفتر نوشته شود، پرسش علوم

روز دوشنبه 20 فروردین

گزارش:

آزمونک ریاضی، تدریس شعر حفظی خرد و دانش، تدریس درس 12 علوم

تکلیف:

جواب صحیح آزمونک در دفتر نوشته شود، مطالعه درس 16 فارسی

روز یکشنبه 19فروردین

گزارش:

هدیه : تدریس درس 16

ریاضی : آزمون ریاضی از مبحث چهارضلعی ها و محیط و مساحت گرفته شد

ادبیات : دانش زبانی فارسی تدریس شد -

اجتماعی تدریس شد

تکلیف:

جلسه ی بعد پرسش از درس 16 و 1 درس هدیه

قرآن : انجام تمرینات صفحات 80 ، 81 و روخوانی صفحه ی 82 ( سوره محمد ( ص ) )

ریاضی : یکبار آزمون ریاضی امروز با جواب صحیح وارد دفتر شود .

نوشتاری درس 16 حل شود .

روز شنبه 18 فروردین

گزارش:

تکرار و تمرین محیط و مساحت، تدریس درس پرسشگری، مشخص کردن کلمات سخت و املایی درس

تکلیف:

رونویسی درس پرسشگری، با کلمات سخت درس جمله سازی شود، کاربرگ ریاضی


آرشیو