لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه چهارم آبان ماه سال تحصیلی 97-96

روز دوشنبه 1 آبان ماه

گزارش:

تمرینات ریاضی حل شد - علوم فصل سوم مجدداً تدریس و تکرار شد - آزمون از فصل 2 علوم گرفته شد - شعر روباه و زاغ تدریس شد

تکلیف:

نوشتاری درس دوم حل شود - یک رونویسی از درس سوم - با کلمات سخت املایی جمله سازی شود

نقاشی: از روی برگه اشکال تمرین شود، یک نقاشی روی برگه A4 اشتنباخ ( ترکیب بندی عمودی) کشیده شود و با مداد رنگی دور گیری و رنگ آمیزی شود

روز چهارشنبه 3 آبان ماه

گزارش:

صفحه 24 ریاضی تدریس شد - مفهوم عدد مخلوط بر روی محور و ساعت - تمرین ریاضی در دفتر داده شد - اجتماعی 3 درس به صورت پرسش و پاسخ تکرار و تمرین شد - درس 4 خوانده و پرسیده شد - علوم فصل 3 تکرار و تمرین شد - هدیه : انجام بقیه تمرینات ما به مسجد می رویم - روخوانی آن در منزل انجام شود

تکلیف:

پیک آدینه 5 - تمرین ریاضی در دفتر حل شود 

روز شنبه 6 آبان ماه

گزارش:

ریاضی پاتخته ای، تدریس صفحه 25 ریاضی، فارسی نوشتاری درس سوم حل شد

تکلیف:

کاربرگ علوم، املا از درس سوم، پرسش فارسی و اجتماعی

روز یکشنبه 7 آبان ماه

گزارش:

مجموعه سوالات هدیه های آسمانی حل شد، تمرینات صفحه 12 و 13 قرآن انجام شد، روان خوانی صفحه 15 قرآن، تدریس صفحه 26-27-28 ریاضی، املا از درس سوم، پرسش اجتماعی

تکلیف:

صفحه 29 ریاضی، کاربرگ علوم، مطالعه برای آزمون درس علوم

روز دوشنبه 8 آبان ماه

گزارش:

تمرین صفحه 29 ریاضی حل شد، سوالات اضافه ریاضی جهت تمرین در منزل داده شد، تکرار و تمرین فصل سوم علوم و حل کاربرگ

تکلیف:

تمرینات ریاضی حل شود، کلمات معنادار درس چهارم درآورده شود

روز سه شنبه 9 آبان ماه

گزارش:

قرآن: تدری مبحث وقف و انجام تمرینات

حل تمرینات ریاضی، تدریس درس چهارم فارسی

تکلیف:

با کلمات سخت و املایی درس چهارم جمله بساز و از هر کلمه دو بار بنویس

روز چهار شنبه 10 آبان ماه

گزارش:

هدیه : درس های 1 و 2 و 3 از دانش آموزان پرسیده شد

ریاضی : صفحات 31 و 32 و 33 تدریس و حل شد - آزمون اجتماعی گرفته شد - آزمایش علوم انجام شد  و درس تکرار و تمرین شد

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - کاربرگ ریاضی انجام شود

فارسی : درس ارزش علم پرسیده می شود

روز دوشنبه 15 آبان ماه

گزارش:

حل تمرینات ریاضی، پرسش فارسی

تکلیف:

تمرینات ریاضی ، قسمت ریاضی پیک آدینه در دفتر با جواب  نوشته شود

روز سه شنبه 16 آبان ماه

گزارش:

قرآن: تدریس مبحث وقف و حل تمرینات

ریاضی: تدریس صقحه 36-37 و حل تمرینات

تکلیف:

صفحه 42 و 43 ریاضی حل شود، مطالعه درس پنجم اجتماعی ، مطالعه علوم

روز شنبه 20 آبان ماه

گزارش:

تدریس ریاضی و حل تمرینات درس، تدریس درس پنجم فارسی

تکلیف:

تمرینات صفحه 42-43 حل شود، فارسی نوشتاری درس 5 حل شود، املا از درس پنجم

روز یکشنبه 21 آبان ماه

گزارش:

هدیه های آسمان: پرسش کلاسی، حل مجموعه سوالات درس چهارم

قرآن: پخش صوتی سوره واقعه، روان خوانی درس

ریاضی: تمرینات دوره ای حل شد، آزمون ریاضی، تدریس فارسی، املای درس پنجم

تکلیف:

تکلیف قرآن: اتصالات درس پنجم صفحه 28 انجام شود

کاربرگ فارسی، بخش ریاضی پیک آدینه در دفتر ریاضی نوشته و حل شود، مطالعه فارسی و علوم

روز دوشنبه 22 آبان ماه

گزارش:

حل تمرینات دوره ای ریاضی، آزمون فارسی

نقاشی: از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود، یک ترکیب بندی عمودی با استفاده از اشکال روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی کن

تکلیف:

تمرینات ریاضی، خلاصه درس طوطی و بازرگان را بنویس

روز سه شنبه 23 آبان ماه

گزارش:

قرآن روانخوانی صفحه 28 انجام شد، تدریس پیام قرآنی صفحه 29، حل تمرینات ریاضی، نوشتاری درس پنجم حل شد

تکلیف:

سوالات آزمون ریاضی در دفتر نوشته و حل شود

روز شنبه 27 آبان ماه

گزارش:

رفع اشکال ریاضی، تمرین روش صحیح مطالعه

تکلیف:

اولیای گرامی آزمون ریاضی با  20 سوال از دانش آموزان گرفته شود

روز دوشنبه 29 آبان ماه

گزارش:

حل کاربرگ ریاضی و فارسی، برگزاری آزمون علوم

تکلیف:

5 سوال از عدد نویسی در دفتر ریاضی نوشته شود، یک کتاب داستان با صدای بلند در خانه بخوانید و اشکالات خود را در دفتر مشق بنویسید

روز سه شنبه 30 آبان ماه

گزارش:

حل و رفع اشکال کاربرگ علوم و فارسی

قرآن: تدریس حروف مقطعه و حل تمرینات

تکلیف:

دیکته از درس پنجم، 10 سوال از مبحث کسرها نوشته و حل شود

 


آرشیو