لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه چهارم آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز چهارشنبه 1 آذرماه

گزارش:

کاربرگ اجتماعی انجام شد، کاربرگ علوم

هدیه های آسمانی: حل مجموعه سوالات درس پنجم

تکلیف :

انشا با موضوع اگر کتاب بودم....... بنویس، پیک آدینه

روز شنبه 4 آذرماه

گزارش:

تدریس فارسی درس آرش کمانگیر، روانخوانی، تمرین سوالات اضافه ریاضی

تکلیف :

تمرینات ریاضی، کاغذ یا دفتر شطرنجی آورده شود، کلمات معنی دار درس ششم در آورده شود و در دفتر فارسی نوشته شود

روز یکشنبه 5 آذرماه

گزارش:

تدریس درس ششم هدیه های آسمانی، روانخوانی صفحه 34 ف=قرآ«، صفحه 48-49 ریاضی تدریس شد، حل تمرینات، تدریس اجتماعی

تکلیف :

تمرینات ریاضی، رونویسی از درس آرش کمانگیر،با کلمات سخت و املایی جمله سازی شود

روز سه شنبه 7 آذرماه

گزارش:

قرآن: روخوانی سوره اسراء صفحه 35، حل تمرینات ریاضی، دانش زبانی درس 6 تدریس شد

تکلیف :

تمرینات ریاضی

روز چهارشنبه 8 آذرماه

گزارش:

تمرینات ریاضی، تدریس مدار الکتریکی، آزمون هدیه های آسمانی

تکلیف :

املا از درس ششم، مدار الکتریکی درس شود، مطالعه برای آزمون ریاضی

روز شنبه 11 آذرماه

گزارش:

تدریس ضرب اعداد دو رقمی، تدریس درس مدار الکتریکی، کلمات معنی دار درس ششم فارسی درآورده شد

تکلیف :

سوالات ریاضی پیک آدینه در دفتر ریاضی نوشته شود، کلماتی که صدای( ه ز ق) دارند را از درس ششم پیدا کن و بنویسی، املا از درس ششم

روز یکشنبه 12 آذرماه

گزارش:

هدیه های آسمانی: تدریس درس هفتم

قرآن: تدریس پیام قرآنی صفحه 35 و صحبت پیرامون تولد پیامبر و زندگی ایشان

ریاضی: تدریس کسرها به روش اول و دوم

املا از درس ششم

تدریس اجتماعی

تکلیف :

تمرینات ریاضی، مطالعه علوم درس مدار الکتریکی

روز دوشنبه 13 آذرماه

گزارش:

تمرینات ریاضی حل شد، تدریس ضرب عدد دو رقمی در دو ر قمی، پرسش علوم، آزمونک ریاضی

تکلیف :

تمرینات ریاضی، از روی جواب صحیح آزمونک یکبار نوشته شود، ( و ربط ) درس 5 و 6 فارسی با جمله قبل نوشته شود

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی، آموزش ترکیب بندی دریا و منظره افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی دریا با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 14 آذرماه

گزارش:

تمرینات ریاضی پاتخته ای، ضرب دو رقمی در دو رقمی، تکرار و تمرین دستور زبان فارسی

قرآن: مرور پیام های قرآنی

تکلیف :

پیک آدینه، تمرینات ریاضی، شبی یک املا از درس یک تا شش

روز شنبه 18 آذرماه

گزارش:

ریاضی پا تخته ای، تدریس درس هفتم فارسی، کلمات معنی دار درس در آورده شد ، روانخوانی درس

تکلیف :

حل تمرینات ریاضی، املا از درس هفتم، با کلمات سخت و معنی دار درس هفتم جمله سازی شود

روز یکشنبه 19 آذرماه

گزارش:

پرسش درس 3 تا 6 هدیه های آسمانی، مرور آیات و لغات قرآن، حل تمرینات ریاضی، تدریس صفحه 52-53 ریاضی، تدریس اجتماعی

تکلیف :

فارسی نوشتاری درس هفتم، 5 صرب دورقمی در دو رقمی نوشته و هر کدام را به روش دلخواه حل کنید، علوم درس سه و چهار مطالعه شود

روز دوشنبه 20 آذرماه

گزارش:

تدریس ضرب سه رقمی در سه رقمی، تمرین علوم فصل مدار الکتریکی، تدریس علوم فصل دما و ماده

تکلیف :

صفحه 58 ریاضی، مطالعه اجتماعی

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی چمنزار با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 21 آذرماه

گزارش:

سوالات درس کسر داده شد، آزمون اجتماعی

تکلیف :

املا از درس یک تا پایان درس هفتم، 20 سوال از مبحث کسرها و ضرب ها در آورده و حل شود

 روز چهارشنبه 22 آذرماه

گزارش:

تمرین ریاضی، آزمون املا

تکلیف :

پیک آدینه، آمادگی برای آزمون مبتکران

 روز شنبه 25 آذرماه

گزارش:

صفحه 55 ریاضی حل و رفع اشکال شد، تدریس علوم، آزمون مبتکران

تکلیف :

مطالعه برای آزمون ریاضی، تکرار و تمرین ریاضی، یک برگه آزمون ریاضی گرفته شود و تصحیح شود


آرشیو