لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه چهارم سال تحصیلی 97-96

روز شنبه 1 مهرماه

گزارش:

درس ستایش فارسی داده شد، درس محله اجتماعی داده شد

تکلیف:

نقاشی خلاقیتی و تحقیق انجام شود، کلمات معنا دار درس آفریدگار زیبایی را بیاورید

روز دوشنبه 3 مهرماه

گزارش:

ریاضی: ساخت الگو با چینه و توضیح رابطه بین دو عدد، انجام فعالیت صفحه 2 و 3

خواندن درس آفریدگار زیبایی و بیان معنی کلمات

تکلیف:

تمرینات ریاضی، تکالیف فارسی در دفتر مشق نوشته شود

هنر: تا شماره 18 برگه تکلیف نقاشی انجام شود

روز سه شنبه 4 مهرماه

گزارش:

درس اول قرآن تدریس شد، فعالیت صفحه 8 ریاضی انجام شد، معنی کلمات و هم خانواده های درس اول در کلاس گفته شد

تکلیف:

درس اول اجتماعی خوانده شود، تمرینات ریاض انجام شود، دانش آموزان چوب کبریت همراه داشته باشند

روز چهار شنبه 5 مهرماه

گزارش:

هدیه : پرسش های درس اول حل شد.

ریاضی:تمرین هاب ریاضی حل شد - دانش آموزان با چوب کبریت دو نوع الگو ساختند و در برگه ی آچار چسباندند .

علوم: فصل اول تدریس شد .

اجتماعی : درس اول از دانش آموزان شفاهی پرسیده شد و درس دوم تدریس شد .

تکلیف: 

پیک آدینه حل شود - یک املاء از درس اول گفته شود - با کلمات سخت و معنی دار درس اول جمله سازی شود - تمرینات ریاضی حل شود .

روز دوشنبه 10 مهرماه

گزارش:

حل تمرینات ریاضی، املا از درس آفریدگار زیبایی

 

تکلیف:

نوشتاری درس آفریدگار زیبایی حل شود، شعر خبر داغ حفظ شود

روز سه شنبه 11مهرماه

گزارش:

قرآن: تمرین تنوین، تدریس حروف ناخوانا

ریاضی: فعالیت ها و کاردرکلاس های صفحه 4-5-6 تدریس و حل شد

فارسی : فارسی نوشتاری حل شد

تکلیف:

مطالعه درس اول و دوم اجتماعی، صفحه 6 و 7 ریاضی حل شود

روز چهارشنبه 12 مهرماه

گزارش:

حل تمرین صفحه 6 و 7 ریاضی، پرسش درس اول و دوم اجتماعی

تکلیف:

تمرینات ریاضی، حفظ شعر فارسی

روز شنبه 15مهرماه

گزارش:

برگزاری آزمون مبتکران، فعالیت صفحه 9  10 ریاضی حل شد، تدریس درس مخلوط های علوم

تکلیف:

تمرین صفحه 11 کتاب، کاربرگ 1 و 2 اجتماعی، مطالعه درس دوم اجتماعی

روز یکشنبه 16 مهرماه

گزارش:

تدریس حروف ناخوانا در قرآن، پرسش درس اول هدیه های آسمانی - تصحیح صفحه 11 ریاضی، روان خوانی درس دوم فارسی، تدریس درس سوم اجتماعی

تکلیف:

تمرین ریاضی، کلمات املایی تمرین شود و با هر یک جمله بنویس، لغات معنی دار فارسی درآورده شود

روز سه شنبه 18 مهرماه

گزارش:

احادیث و آیات نماز بیان شد، معنی کلمات درس اول و دوم فارسی تمرین شد، آزمون فارسی

تکلیف:

تمرین ریاضی، جدول بودجه برای یک ماه پول توجیبی خود در برگه A4 درست کنید

 

روز چهار شنبه 19مهرماه

گزارش:

ریاضی میلیون ها همراه با دست ورزی - کوئیز تدریس شد - فعالیت و کار در کلاس صفحه 16 و 17 و 18 حل شد - آزمون اجتماعی گرفته شد -هدیه درس دوم تدریس شد و 2 تا از سوالات حل شد .

تکلیف:

پیک آدینه 3 حل شود - نوشتاری درس 2 حل شود - آزمون ریاضی ار عددنویسی و الگو

روز شنبه 22 مهرماه

گزارش:

آزمون ریاضی، تصحیح تمرینات علوم و پیک آدینه

تکلیف:

یک صفحه املا از درس دوم، کلمات ترکیبی درس دوم را دربیاورید، مطالعه درس اول تا سوم اجتماعی، صفحه 19 ریاضی در کتاب حل شود

روزیکشنبه 23 مهرماه

گزارش:

مجموعه سوالات درس اول و دوم هدیه حل شد، تکرار و تمرین سوالات علوم، املا گفته شد، صفحه 19 ریاضی حل شد

تکلیف:

صفحه 6 و 7 قرآن حل شود، صفحه 20 و 21 ریاضی، مطالعه علوم

روز دوشنبه 24 مهرماه

گزارش:

کاربرگ و فعالیت های ریاضی و علوم حل شد، تمرینات مرور فصل حل شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی و فارسی حل شود

نقاشی: از روی اشکال ساده عمودی ( عصا، چتر، مداد، خط کش، گلدان، گل لاله ، دفترچه) تمرین شود

در برگه اشکال به روشی که تدریس شده است اشکال رنگ آمیزی شود

روز سه شنبه 25 مهرماه

گزارش:

صفحه 6-7 قرآن تکمیل شد، کاربرگ ریاضی و تمرینات حل شد، تدریس حکایت و مفهوم ضرب المثل

تکلیف:

تمرینات ریاضی، مطالعه اجتماعی درس یک تا سه

روز چهارشنبه 26 مهرماه

گزارش:

حل تمرینات ریاضی و کاربرگ اجتماعی، آزمایشگاه علوم

تکلیف:

پیک آدینه، نوشتن یک داستان طنز

روز شنبه 29 مهرماه

گزارش:

سوالات ریاضی پیشرفته حل شد، تدریس فصل سوم علوم، پیک آدینه حل شد

تکلیف:

کلمات سه نقطه و پنج نقطه و تشدید دار درس اول و دوم در آورده شود، یک داستان بخوان و خلاصه آن را بنویس، تمرینات ریاضی پیشرفته تکرار و تمرین شود

 


آرشیو