آزمایشگاه علوم سفیران پردیس


⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛

 آزمایش باز تابش منظم ونامنظم

پایه سوم

آزمایش نیروی اصطکاک

پایه ششم

 

آزمایش قانون برنولی

پایه ششم

ساخت آهنربا

پایه چهارم

چرخه آب

پایه اول

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید