لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه چهارم

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون علوم، نمونه سوالات ریاضی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، پیک آدینه

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تکرار و تمرین فارسی، آزمون فارسی

تکلیف:

مطالعه علوم

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 

گزارش:

اجتماعی دوره شد - آزمون اجتماعی گرفته شد - کاربرگ ریاضی حل و تصحیح شد - فارسی دوره پرسیده شد 

تکلیف:

7 درس اول فارسی پرسیده می شود - معنی کلمات از ( آ تا د ) پرسیده می شود 

روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 

گزارش:

دوره هدیه های آسمان بصورت آزمون، پرسش اجتماعی

تکلیف:

مطالعه اجتماعی، کاربرگ ریاضی

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون مبتکران، حل پیک آدینه، فارسی نوشتاری درس آخر انجام شد

تکلیف:

درس 1 تا 10 و 15 تا 22 خوانده شود

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 

گزارش:

دوره قرآن و هدیه های آسمان، کاربرگ ریاضی، آزمون املا، پرسش معنی کلمات، دوره علوم

تکلیف:

پیک آدینه، آمادگی برای آزمون مبتکران

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 

گزارش:

سوالات اضافه ریاضی در کلاس حل شد، پرسش معنی کلمات فارسی، پرسش علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، معنی کلمات ( ط تا آخر ی ) خوانده شود، درس 1 تا 5 علوم خوانده شود

روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 

گزارش:

حل تمرینات اضافه ریاضی، پرسش فارسی، پرسش و مرور علوم

تکلیف:

مطالعه درس 6-7-8-9 علوم، مطالعه درس 5-6-7-8 فارسی+ معنی کلمات ( ج چ ح خ )

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس درس 19 هدیه های آسمانی، دوره قرآن، کاربرگ ریاضی حل شد، دوره علوم، پرسش معنی کلمات فارسی، آزمونک اجتماعی

تکلیف:

درس 11-10 علوم خوانده شود، املا از درس 3-4 فارسی

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 

گزارش:

پیک 28 در کلاس حل و تصحیح شد - دوره ی 2 درس آخر علوم و آزمون - فارسی کلمات معنی دار دوره و پرسیده شد 

تکلیف:

کاربرگ ریاضی انجام شود - اجتماعی دروس 11 تا 14 دوره شود ( آزمونک کتبی ) 

فارسی از دو درس اول یک املا نوشته شود و پرسیده می شود 

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس درس 18 هدیه های آسمان، تمرینات صفحه 91-93 قرآن انجام شد، حل تمرینات مرور فصل ریاضی، املا از درس 17 ، تدریس اجتماعی

تکلیف:

انشا با موضوع روز معلم، مطالعه دو درس آخر علوم

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 

گزارش:

حل پیک آدینه، تدریس مبحث آمار و احتمال، پرسش فارسی

تکلیف:

صفحه 152-153 ریاضی ، فارسی نوشتاری درس 17 حل شود، مطالعه درس 11 تا 14 اجتماعی

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تمرینات ریاضی دفتر حل شد، تدریس درس احتمال، تدریس علوم

تکلیف:

رونویسی درس 17 ، پیک آدینه، حفظ شعر

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 

گزارش:

قرآن: روانخوانی سوره یوسف و بیان داستان حضرت یوسف

حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس 17 فارسی، شعر روانخوانی و تفسیر شد

تکلیف:

تمرینات ریاضی دفتر، کلمات معنی دار و املایی درس 17 نوشته و جمله سازی شود، مطالعه فصل آخر علوم تا قسمت تدریس شده

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 

گزارش:

تدریس آمار و احتمال و حل تمرینات، حل کاربرگ ریاضی، آزمون علوم، تدریس علوم فصل زیستگاه

تکلیف:

صفحه 246 ریاضی، لغات معنی دار درس جدید فارسی آورده شود

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 

گزارش:

پرسش درس 20 تا 22 اجتماعی، روخوانی درس 17 هدیه های آسمانی و انجام مجموعه سوالات، تمرینات صفحه 86-87 قرآن و روخوانی صفحه 89 و تدریس 6 آیه از سوره ضحی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، علوم فصل آهنربا و بدن 1و2 مطالعه شود

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه 

گزارش:

آزمون ریاضی پیشرفته، سوالات پاتخته  حل و تصحیح شد، پیک آدینه شماره 26 حل شد، مرور فارسی

تکلیف:

از روی سوالات آزمون با جواب صحیح در دفتر ریاضی نوشته شود، مطالعه درس 20 تا پایان درس 22 اجتماعی