لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه اول

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه

رز1

گزارش:

کتاب ریاضی انجام شد، دیکته، ارزشیابی علوم

تکلیف:

پیک آدینه، فصل 24 و 25 مجموعه سوالات

رز3

گزارش:

دیکته، آزمون علوم

تکلیف:

پیک آدینه، تم 24 و 25 ریاضی

رز4

گزارش:

آزمون علوم

تکلیف:

پیک آدینه، تم 24 و 25 ریاضی

روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه

رز1- رز2 - رز3 -رز4

گزارش:

تمرین آمادگی جشن الفبا، کاربرگ دوره ای فارسی

تکلیف:

ندارند

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه

رز 2

گزارش:

ارزشیابی دیکته، تمرین جشن الفبا، رونویسی کلمات با نشانه عربی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

فصل 12 مجموعه سوالات علوم، دیکته

رز 3

گزارش:

ارزشیابی دیکته، تمرین جشن الفبا،جمله سازی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

فصل 12 مجموعه سوالات علوم، دیکته

رز 4

گزارش:

ارزشیابی دیکته، تمرین جشن الفبا،جمله سازی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

فصل 12 مجموعه سوالات علوم، دیکته

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه

رز 2

گزارش:

ارزشیابی فارسی،  دیکته تمرینی، نمایش فیلم علوم

تکلیف:

تمرین دیکته، پیک آدینه

رز 3

گزارش:

تمرین جشن الفبا، تمرین دیکته، آزمون روان خوانی

تکلیف:

تمرین دیکته، پیک آدینه

رز 4

گزارش:

تمرین ریاضی، تمرین دیکته، آزمون روان خوانی

تکلیف:

تمرین دیکته، پیک آدینه

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

کتاب ریاضی، دیکته از نشانه ض ، رونویسی در دفتر مشق، تمرین روان خوانی

تکلیف:

تمرین روان خوانی

رز 2

گزارش:

دیکته، رونویسی فارسی، عدد نویسی، تمرین روان خوانی 

تکلیف:

تمرین روان خوانی

رز 3

گزارش:

روان خوانی، دوره علوم، رونویسی، تمرین مسئله

تکلیف:

تمرین روان خوانی

رز 4

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، روانخوانی، تمرین جمله سازی

تکلیف:

تمرین روان خوانی

روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

تمرین روان خوانی، دیکته، دروه ریاضی

تکلیف:

فصل 23 مجموعه سوالات ریاضی

رز 2

گزارش:

تدریس درس نیایش، کاربرگ دوره ای ریاضی، تمرین روان خوانی، دیکته، عددنویسی

تکلیف:

فصل 23 مجموعه سوالات ریاضی

رز 3

گزارش:

رونویسی حروف عربی، روان خوانی، آزمون علوم و ریاضی

تکلیف:

فصل 23 مجموعه سوالات ریاضی

رز 4

گزارش:

تدریس درس نیایش، روانخوانی، ارزشیابی ریاضی، بازی با نشانه های عربی

تکلیف:

فصل 23 مجموعه سوالات ریاضی، دیکته

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

دیکته در دفتر فارسی، انجام کاربرگ دوره علوم، دوره فارسی بنویسیم، تمرین کلمه در دفتر مشق

تکلیف:

جمله سازی و دیکته

رز 2

گزارش:

تم 25 ریاضی تدریس ریاضی، کاربرگ دوره علوم، تدریس فارسی

تکلیف:

جمله سازی10 کلمه  و دیکته

رز 3

گزارش:

انجام 3 صفحه ریاضی در کتاب، تمرین جمله سازی در دفتر مشق، رونویسی حروف عربی در دفتر مشق، برگزاری آزمون فارسی

تکلیف:

جمله سازی و دیکته

رز 4

گزارش:

ارزشیابی علوم، ارزشیابی املا، تمرین جمله سازی، تمرین روان خوانی

تکلیف:

جمله سازی و دیکته تا نشانه تشدید نوشته شود

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

کاربرگ دوره ای فارسی انجام شد - کتاب نگارشی صفحات 136 ، 137 انجام شد - عدد نویسی با حروف و عدد از شماره 0 تا 20 انجام شد - تمرین حل مسئله انجام شد - دیکته ی نشانه ی ( ح ) داخل دفتر دیکته - تمرین روان خوانی انجام شد  

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 11- دیکته 

رز 2

گزارش:

کاربرگ دوره ای فارسی انجام شد - کتاب نگارشی صفحات 136 ، 137 انجام شد - عدد نویسی با حروف و عدد از شماره 0 تا 20 انجام شد - تمرین حل مسئله انجام شد - دیکته ی نشانه ی ( ح ) داخل دفتر دیکته - تمرین روان خوانی انجام شد  

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 11- دیکته 

رز3

گزارش:

کاربرگ دوره ای فارسی انجام شد - کتاب نگارشی صفحات 136 ، 137 انجام شد - عدد نویسی با حروف و عدد از شماره 0 تا 20 انجام شد - تمرین حل مسئله انجام شد - دیکته ی نشانه ی ( ح ) داخل دفتر دیکته - تمرین روان خوانی انجام شد 

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 11- دیکته 

رز4

گزارش:

کاربرگ دوره ای فارسی انجام شد - کتاب نگارشی صفحات 136 ، 137 انجام شد - عدد نویسی با حروف و عدد از شماره 0 تا 20 انجام شد - تمرین حل مسئله انجام شد - دیکته ی نشانه ی ( ح ) داخل دفتر دیکته - تمرین روان خوانی انجام شد 

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 11- دیکته 

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه

رز 2

گزارش:

تم 24 ریاضی، کاربرگ دوره ای علوم، فارسی نگارش صفحه 135-136 حل شد، تمرین روان خوانی

تکلیف:

دیکته، تمرین جمع اعداد

رز 3

گزارش:

روان خوانی، آزمون دوره ای فارسی، رونویسی در دفتر مشق، عدد نویسی و تمرین مسئله

تکلیف:

دیکته، تمرین جمع با شکل و چوب خط یک صفحه

رز4

گزارش:

تم 24 ریاضی، ارزشیابی فارسی نگارس، تمرین ریاضی، تمرین نشانه های عربی

تکلیف:

دیکته، تمرین ریاضی مسئله با شکل و محور یک صفحه

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

دو صفحه از دفتر فارسی، تمرین روان خوانی، کاربرگ فارسی، کتاب بنویسیم

تکلیف:

فصل 10 مجموعه سوالات علوم و جمله سازی

رز 2

گزارش:

رونویسی کتاب نگارش، دفتر مشق انجام شد، تمرین روان خوانی، کاربرگ دوره ای فارسی

تکلیف:

فصل 10 مجموعه سوالات علوم و جمله سازی

رز 3

گزارش:

روان خوانی درس نظم و ترتیب، رونویسی کتاب بنویسیم، رونویسی دفتر مشق، عدد نویسی، تمرین مسئله و جمله سازی

تکلیف:

فصل 10 مجموعه سوالات علوم و جمله سازی

رز 4

گزارش:

کتاب فارسی نگارش انجام شد، دیکته پا تخته ای، دفتر فارسی

تکلیف:

فصل 10 مجموعه سوالات علوم و جمله سازی

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

تدریس نشانه ظ ، تمرین ترکیب ها و کلمه ها، دو صفحه دفتر فارسی، انجام سه صفحه از کتاب ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، دیکته

رز 3

گزارش:

تدریس نشانه ظ ، رونویسی درس ظ ، درس آزاد در کتاب فارسی بخوانیم نوشته شد

تکلیف:

پیک آدینه، دیکته

رز 4

گزارش:

تدریس نشانه ظ ، تمرین ریاضی درس محور، روانخوانی

تکلیف:

پیک آدینه، رونویسی درس پیامبر مهربان

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

دوره ریاضی، تمرین روان خوانی، دوره علوم، دو صفحه از دفتر فارسی درس (غ) انجام شد

تکلیف:

رونویسی از روی درس لاک پشت و مرغابی، 2 مسئله ریاضی

رز 2

گزارش:

تمرین دوره ای علوم، تدریس درس 14 علوم، عددنویسی، تمرین روان خوانی، نوشتن درس آزاد

تکلیف:

رونویسی از روی درس لاک پشت و مرغابی، 2 مسئله ریاضی

رز 3

گزارش:

آزمون دوره ای علوم، تمرین جمله سازی، تمرین ریاضی، عدد نویسی

تکلیف:

رونویسی از روی درس لاک پشت و مرغابی، 2 مسئله ریاضی

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

رز 2

گزارش:

تدریس نشانه (غ)، رونویسی دفتر فارسی، تمرین حل مسئله 2 مرحله ای، حل کاربرگ دوره ای فارسی

رز 3

گزارش:

تدریس نشانه (غ)، مسئله نویسی، روان خوانی، جمله سازی

تکلیف:

دیکته و جمله سازی

رز 4

گزارش:

تدریس نشانه (غ)، دفتر فارسی، روان خوانی، تمرین تم 23 ریاضی

تکلیف:

دیکته، مسئله روی محور و مئله با شکل تمرین شود

 

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه

رز 1

گزارش:

بنویسیم درس (ط) ، تمرین روان خوانی، سه صفحه از فصل 23 کتاب ریاضی انجام شد

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی فصل 9، دیکته

رز 2

گزارش:

تدریس تم 23 ریاضی، تمرین جمع اعداد 10 تایی و تمرین الگوی 8 تا 8 تا و 9تا 9تا، تمرین روان خوانی، تدریس فصل 13 علوم

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 9، دیکته

رز 3

گزارش:

روان خوانی، تمرین دوره ای درس فارسی، تکرار و تمرین مسئله ریاضی، تمرین جمله سازی، رونویسی درس خاطرات انقلاب

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 9، دیکته

رز 4

گزارش:

دوره فارسی، تم 23 ریاضی تدریس شد

تکلیف:

مجموعه سوالات علوم فصل 9، دیکته


آرشیو