لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه دوم

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه

یاس1

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، تکرارو تمرین پیک آدینه، دوره قرآن

تکلیف:

پیک آدینه، نمونه سوالات ریاضی داده شده در دفتر حل شود

یاس3

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، کلمات مهم درس 1 تا 17 نوشته شد، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، آمادگی برای ارزشیابی ریاضی

روزسه شنبه 25 اردیبهشت ماه

یاس1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، تمرینات فارسی نوشتاری تمرین شد

تکلیف:

نمونه تمرینات ( بیاموز و بگو) از کتاب فارسی خوانداری ( درس 9 تا 17) تمرین شود

یاس3

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، تمرینات فارسی بنویسیم تمرین شد

تکلیف:

آمادگی ارزشیابی فارسی بنویسیم ، دفتر ریاضی و مشق آورده شود

روزدوشنبه 24 اردیبهشت ماه

یاس1

گزارش:

ارزشیابی املا برگزار گردید - ریاضی : ساعت و روش حل مسئله در دفتر ریاضی تکرار و  تمیرین شد 

فارسی : نمونه تمرینات کتاب فارسی نوشتاری در دفتر فارسی تکرار و تمرین شد 

تکلیف:

دیکته از درس نیایش نوشته و درس نیایش روان خوانی شود - نمونه تمرینات ( بیاموز و بگو ) از کتاب فارسی از درس 1 تا پایان درس 8 در دفتر فارسی تکرار و تمرین شود 

یاس 3

گزارش:

ارزشیابی املا از درس 1 تا 17 گرفته شد - بنویسیم فارسی درس 1 تا 17 تکرار و تمرین شد 

تکلیف:

آمادگی برای ارزشیابی بنویسیم درس 1 تا 17 برای روز چهارشنبه - کاربرگ فارسی در دفتر مشق

روزیکشنبه 23 اردیبهشت ماه

یاس1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی ، املای پاتخته ای ، دوره قرآن

تکلیف:

دیکته از درس 17، روان خوانی درس 17، صحیح غلط های پیک آدینه شماره 29 در دفتر مشق نوشته شود، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود

 

یاس 2

گزارش:

ارزشیابی روان خوانی فارسی، پرسش درک مطلب، تمرین ریاضی پیشرفته، املا

تکلیف:

تمرین املا ( 2 صفحه دیکته نوشته شود)

یاس3

گزارش:

ارزشیابی روان خوانی، تکرار و تمرین ریاضی، رونویسی کلمات مهم درس 1 تا 17 فارسی

تکلیف:

تمرین املا ( درس 1 تا 17)

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

ارزشیابی علوم، تکرار و تمرین ریاضی، نمونه تمرینات کتاب فارسی( مهارت های نوشتاری) تمرین شد

تکلیف:

روان خوانی درس 16 و حکایت شیر و موش، دیکته از درس 16، کلمات مخالف و هم معنی درس 16 تمرین شود

یاس 2

گزارش:

ارزشیابی علوم، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

روان خوانی

یاس 3

گزارش:

ارزشیابی علوم، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

روان خوانی درس 1 تا 17 فارسی

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، روان خوانی درس 15 و 16 و تمرین نکات دستوری

تکلیف:

پیک آدینه، تمرین سوره قدر و روخوانی صفحه 97 کتاب قرآن

یاس 2

گزارش:

تمرین و روان خوانی سوره قدر، دیکته دوره ای، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه علوم

یاس 3

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی و دوره درس 12-13-14 علوم

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه علوم

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، دوره هدیه های آسمان

تکلیف:

شعر با پرستوهای شاد تمرین شود، روان خوانی درس درس 15 فارسی، دیکته از درس 15 فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس 15 خوانده شود

یاس 2

گزارش:

دیکته دوره ای

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از درس 15 و 16

یاس 3

گزارش:

دوره علوم فصل 12 و 13، دوره هدیه های آسمان، مرور سوره نور و روخوانی صفحه 97-102 قرآن

تکلیف:

دوره علوم فصل 13-14، کاربرگ فارسی

روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین و دوره ریاضی، روان خوانی درس 13-14 فارسی و مرور نکات دستوری درس، تکرار و تمرین درس 12-13-14 علوم

تکلیف:

یک صفحه دیکته از درس 13-14 ، روان خوانی درس 13-14، کلمات مخالف و هم معنی درس 13-14 خوانده شود

یاس 2

گزارش:

تکرار و تمرین و دوره ریاضی، املا از درس 11-12، پرسش و تمرین علوم

تکلیف:

صفحه 114 کتاب ریاضی، روان خوانی درس 13-14 فارسی

یاس 3

گزارش:

تکرار و تمرین و دوره ریاضی، املا از درس 12-13-14، تکرار و تمرین علوم

تکلیف:

دوره فصل 12-13 علوم، کاربرگ ریاضی

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

ریاضی فصل 5 ریاضی، روان خوانی فارسی، تکرار و تمرین نکات دستوری درس 12، تکرار و تمرین درس 10 و 11 علوم

تکلیف:

یک صفحه دیکته درس 11 و 12، کلمات مخالف و هم معنی درس 11 و 12 تکرار و تمرین شود، غلط های پیک آدینه شماره 28 در دفتر مشق نوشته شود

یاس 2

گزارش:

دوره ریاضی، دوره درس 11 و 12 فارسی، تمرین درس 10 علوم، املا درس 9 و 10 نوشته شود

تکلیف:

یک صفحه دیکته از درس 11 و 12، روان خوانی درس 11 و 12

یاس3

گزارش:

فصل 5 و 6 ریاضی تمرین شد، دوره واژه سازی درس 9 تا 17 ، دوره علوم

تکلیف:

املا و واژه سازی درس 12-13-14 فارسی، فصل 10-11 علوم، اشکالات پیک آدینه

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

فصل 5 ریاضی مباحث ( اندازه گیری طول ، واحد سانتی متر و میلی متر ، حل مسئله با استفاده از حدس و آزمایش در دفتر ریاضی تکرار و تمرین شد.

فارسی : درس نهم و دهم روان خوانی شد و نکات دستوری درس نهم و دهم در دفتر فارسی تکرار و تمرین شد 

علوم : درس 7 و 9 تکرار و تمرین شد و پرسش و پاسخ انجام شد 

تکلیف:

یک صفحه دیکته از درس نهم و دهم نوشته شود - درس نهم و دهم و کی بود کی نبود ؟ روان خوانی شود -

کلمات هم معنی و مخالف درس نهم و دهم خوانده شود 

یاس 2

گزارش:

دوره ی فصل 5 ریاضی - دوره ی دروس 9 و 10 فارسی - روان خوانی تمرین شد - هم معنی و مخالف ها تمرین شد - نکته های دستوری گفته شد - علوم دورس 9 و 10 تمرین شد

تکلیف:

یک صفحه دیکته از دروس 9 و 10 - علوم دورس 7 و 9 خوانده شود  

یاس 3

گزارش:

ریاضی فصل 5 تکرار و تمرین شد - فارسی دروس 9 تا 12 تکرار و تمرین شد 

تکلیف:

املا و واژه سازی از دروس 9 تا 17 - علوم فصل 7 و 9

 روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تدریس سوره قدر، داستان نزول قرآن، تکرار و تمرین ریاضی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

دیکته از درس ششم، روان خوانی درس ششم، تمرین کلمات هم معنی و مخالف درس ششم

یاس 2

گزارش:

کتاب ریاضی، ارزشیابی ریاضی، پرسش علوم

تکلیف:

هم معنی و مخالف درس ستایش تا پایان درس 8، آزمایش علوم صفحه 92 انجام شود

یاس 3

گزارش:

کاربرگ ریاضی، ارزشیابی ریاضی، تکرار و تمرین فارسی

تکلیف:

پیک آدینه در دفتر مشق نوشته شود، دوره درس 1 تا 8 فارسی

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

ارزشیابی املا، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

روان خوانی درس 7، دیکته از درس 7، کلمات مخالف و هم معنی درس 7 خوانده شود

یاس 2

گزارش:

ارزشیابی املا، تکرار و تمرین علوم، سوالات درس 13 علوم نوشته شد، تمرین ریاضی مبحث ساعت

تکلیف:

اشتباهات آدینه در دفتر مشق نوشته شود، برگه ریاضی، دیکته به مادر گفته شود

یاس3

گزارش:

تمرین فصل 5 ریاضی، املای دوره ای

تکلیف:

دوره و تمرین ریاضی فصل اول تا چهارم

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار وتمرین ریاضی، تکرار و تمرین نکات دستوری درس 6-7 فارسی

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس 6 و 7 و حکایت خوش اخلاقی، تکرار و تمرین درس 5-6 علوم

یاس 2

گزارش:

دوره ریاضی، دیکته درس 7-8 ،تمرین ساعت ، تمرین هم معنی و مخالف ها ،تمرین و پرسش علوم درس 6

تکلیف:

پیک آدینه، غلط های املا نوشته شود

یاس 3

گزارش:

تکرار وتمرین فصل 4 ریاضی، مرور درس 7-8 فارسی

تکلیف:

پیک آدینه، اشکالات پیک آدینه 26 نوشته شود، آمادگی برای ارزشیابی فصل 1 تا 4 ریاضی

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تدریس درس 18 هدیه های آسمان، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

دیکته از درس 3-4 ، درس 3-4 علوم خوانده شود

یاس 2

گزارش:

دوره ریاضی، تمرین ساعت، دیکته دوره ای، تمرین هم معنی و مخالف

تکلیف:

روان خوانی درس 7-8، دیکته از درس 7-8 ، درس 5 علوم خوانده شود

یاس 3

گزارش:

مرور فصل 5-6 علوم، تکرار و تمرین فصل 4 ریاضی

تکلیف:

املا و جمله سازی از درس 7-8 ، مرور علوم از فصل 1تا 6

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، تکرار و تمرین علوم درس 3-4-5، روان خوانی دوره ای فارسی، تکرار و تمرین درس 4-5 فارسی

تکلیف:

یک صفحه املا از درس دوم و سوم، روان خوانی درس دوم و سوم و چغندر پر برکت، درس 1 و 2 علوم تکرار و تمرین شود

یاس3

گزارش:

تکرار و تمرین فارسی درس 3-4، تکرار دوره ای فصل 3-4 علوم

تکلیف:

یک صفحه املا از درس5-6 ، علوم فصل 5 و 6 خوانده شود

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، املا از درس نیایش، تکرار و تمرین فارسی درس دوم و سوم، نمایش بلبل و مورچه

تکلیف:

کلمه نویسی از درس اول و ستایش نوشته شود، روان خوانی درس ستایش و درس اول

یاس 2

گزارش:

دوره ریاضی، دوره فارسی، دوره دیکته، دوره علوم

تکلیف:

روان خوانی درس 3و 4، دیکته از درس 3و4

یاس 3

گزارش:

دوره ریاضی، تمرین فارسی بنویسیم و املا از درس 1 و 2 فارسی، دوره علوم

تکلیف:

اشکالات پیک آدینه نوشته شود، املا از درس 3و 4 ، علوم درس 3 و 4 خوانده شود

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه

یاس 1

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، روان خوانی درس ستایش و درس اول، تکرار و تمرین نکات دستوری درس اول، تکرار و تمرین درس اول  دوم علوم

تکلیف:

دیکته از درس نیایش، 5 کلمه به دلخواه از درس نیایش انتخاب کن و در پایان دیکته با آن ها جمله سازی کن، روان خوانی درس نیایش و داستان روباه و خروس

یاس 2

گزارش:

دوره ریاضی، دوره فارسی درس ستایش و درس یک و دو، دوره درس اول علوم، اجرای نمایش بلبل و مورچه

تکلیف:

2 صفحه دیکته از درس ستایش و درس یک و دو فارسی، روان خوانی درس ستایش و درس یک و دو فارسی

یاس 3

گزارش:

دوره ریاضی، روان خوانی درس 1 تا 8 فارسی

تکلیف:

املا و جمله سازی از درس یک و دو، فصل 1 و 2 علوم خوانده شود


آرشیو