لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ساعات کاری پیش دبستان و دبستان

 

ساعت کاری پیش دبستان

صبحگاه و صبحانه

15 دقیقه

8:45 – 8:30

آموزش اول

50 دقیقه

8:45-9:35

تفریح اول

15دقیقه

9:35-9:50

آموزش دوم

45 دقیقه

10:35- 9:50

تفریح دوم

10 دقیقه

10:35-10:45

آموزش سوم

40 دقیقه

11:25- 10:45

ناهار

25 دقیقه

11:25-11:50

آموزش چهارم

50 دقیقه

12:40- 11:50

تفریح چهارم

20 دقیقه

13- 12:40

آموزش پنجم

60 دقیقه

13-14

 
 

ساعت کاری دبستان

برنامه صبحگاهی

15 دقیقه

7:45 –  7:30

آموزش اول

45 دقیقه

8:30- 7:45

تک زنگ

5 دقیقه

8:35 - 8:30

آموزش دوم

45 دقیقه

9:20- 8:35

تفریح اول

15 دقیقه

9:35- 9:20

آموزش سوم

45دقیقه

10:20- 9:35

تک زنگ

5 دقیقه 10:25- 10:20

آموزش چهارم

45 دقیقه

11:10- 10:25

تفریح دوم

15دقیقه

11:25- 11:10

آموزش پنجم

40 دقیقه

12:05- 11:25

آموزش پنجم

60 دقیقه

12:25 – 11:25

ناهار

15دقیقه

12:25- 12:05

ناهار

15 دقیقه

12:40 - 12:25

زنگ ششم

55 دقیقه

13:20 - 12:25

زنگ ششم

40 دقیقه

13:20 - 12:40

تفریح سوم 15 دقیقه 13:35- 13:20
رنگ هفتم 45 دقیقه 14:20 - 13:35
 

آرشیو