لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه دوم آبان ماه سال تحصیلی 97-96

روز دوشنبه 1 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ریاضی : مبحث تقریب زدن ، جمع و تفریق از طریق محور و شکل ، جمع های دوقلو تدریس شد - تمرینات کتاب صفحه 22 و 23 حل گردید- مبحث الگوهای عددی جمع و تفریق ده تایی تکرار و تمرین شد -

فارسی : ادامه تمرینات نگارش فارسی مربوط به درس دوم صفحات 22 و 23 و 24 حل گردید.

علوم : مجموعه سوالات علوم مربوط به درس 2 پاسخ داده شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی حل شود - درس ستایش و درس دوم روان خوانی شود - کلمات هم معنی و مخالف درس دوم خوانده شود

روز دوشنبه 1 آبان ماه 

کلاس یاس 3:

گزارش:

ریاضی تدریس شد - املا حافظه ای از درس دوم گرفته شد - هم معنی و مخالف پرسیده شد - فارسی نوشتاری انجام شد -

تکلیف:

کاربرگ فارسی انجام شود - خواندن مجموعه تمرینات و کتاب علوم فصل 1 و2

روز سه شنبه 2 آبان ماه 

کلاس یاس 3:

گزارش:

پرسش درس یک و دو علوم، کتاب فارسی نوشتاری درس دوم  انجام شد

قرآن: حروف ناخوانا تدریس و تمرینات انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، یک املا به خودت بگو و صدایت را در موبایل ضبط کن سپس به صدای خودت گوش کن و املا را بنویس

روز چهارشنبه 3 آبان ماه 

کلاس یاس 3:

گزارش:

صفحه 24 و 25 ریاضی تدریس شد - املا گفته شد - بخوان و بیندیش چغندر پربرکت تدریس شد .

تکلیف:

1-پیک آدینه حل شود 2- روان خوانی درس 2 و چغندر پر برکت 3-یک املا از درس 2 و چغندر به مادرت بگو 4-کتاب نوشتاری را تا روز یکشنبه کامل کنید .

روز چهار شنبه 3 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

قرآن : آموزش اتصالات قرآنی و تمرین سوره فلق 

ریاضی : روش حل مسئله با استفاده از ابزار مختلف - ساختن اعداد دو رقمی از طریق نمایش های مختلف تدریس شد و ادامه ی تمرینات صفحه ی 25 و قسمتی از صفحه ی 26 کتاب حل گردید - املا از درس دوم گفته و تصحیح شد .

تکلیف:

پیک آدینه حل شود - از درس دوم به بزرگتر خود دیکته بگویید - درس دوم و چغندر پر برکت روان خوانی شود - کلمات هم معنی و مخالف درس دوم خوانده شود .

روز شنبه 6 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، تدریس درس سوم ریاضی، تدریس درس سوم علوم

تکلیف:

کلمات بدون نقطه درس دوم را پیدا کن و با آنها جمله بساز، چغندر پربرکت و درس سوم روان خوانی شود، کلمات مخالف و هم معنی درس دوم خوانده شود

روز یکشنبه 7 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ساختن اعداد دو رقمی،تمرینات صفحه 26-27 ریاضی حل شد، رونویسی درس سوم فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس سوم

تکلیف:

دیکته از قسمت اول درس سوم، روان خوانی درس سوم و چغندر پر برکت، کلمات مخالف و هم معنی درس سوم خوانده شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

اجرای نمایش خرس کوچولو، تدریس درس سوم علوم، تمرین ریاضی، هم معنی ها و روان خوانی کار شد

تکلیف:

روان خوانی درس سوم، رونویسی صفحه 17 ( قسمت دوم خرس کوچولو)، آزمایش صفحه 28 انجام شود

روز دوشنبه 8 آبان ماه 

کامپیوتر(یاس 2- یاس 3):

مبانی کامپیوتر کشیدن اجزای کامپیوتر و تعریف مبحث داده، پردازش و خروجی

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع و تفریق اعداد دو رقمی، حل تمرینات ریاضی، تمرینات صفحه 26 و 27 کتاب نگارش، تدریس درس سوم علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از قسمت دوم درس سوم فارسی،  روان خوانی درس سوم، کلمات مخالف و هم معنی درس سوم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تمرین ریاضی و دست ورزی دسته های ده تایی، ارزشیابی املا، املا آموزشی تمرین شد

تکلیف:

تمرین ریاضی، روان خوانی درس سوم و صفحه 21

کلاس یاس 3:

گزارش:

جمع و تفریق فرایندی تدریس شد، ارزشیابی املا، فارسی نوشتاری درس خرس کوچولو انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی،کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس دوم و سوم

روز سه شنبه 9 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع و تفریق فرایندی، حل تمرینات کتاب ریاضی، مجموعه سوالات علوم فصل سوم حل شد، کتاب نگارش فارسی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس سوم، دیکته از درس سوم، کلمات مخالف و هم معنی درس سوم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

دست ورزی دسته های ده تایی، تدریس علوم، تمرینات نگارش

تکلیف:

تمرین سوره نصر، کاربرگ ریاضی، آزمایش علوم تا هفته آینده انجام شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

مرور فصل سوم علوم، کتاب نوشتاری فارسی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، انجام املای آموزشی، روان خوانی درس سوم

روز چهار شنبه 10 آبان ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

قرآن : تمرین و روخوانی سوره نصر و انجام اتصالات سوره حمد و تدریس حرف ک قرآنی

ریاضی : جمع و تفریق با استفاده از رسم شکل به روش فرآیندی تکرار و تمرین شد و ادامه ی تمرینات صفحه ی 30 کتاب ریاضی مربوط به جمع و تفریق فرآیندی حل گردید - املا از درس سوم گفته و تصحیح شد

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - املا آموزشی انجام شود - چغندر پربرکت و درس سوم روان خوای شود - کاربرگ ریاضی ( جمع و تفریق فرآیندی ) حل شود - کلمات هم معنی و مخالف درس سوم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

جمع و تفریق فرآیندی - کتاب نگارشی تمرین شد - املا گرفته شد - برگه ی فارسی به صورت کار در کلاس انجام شد

قرآن : روخوانی سوره نصر - تدریس سوره حمد - انجام اتصالات قرآنی روی پلی کپی سوره حمد

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - آزمایش علوم صفحه 28 انجام شود - نگارش کامل - تمرین سوره نصر و حمد در منزل

کلاس یاس 3:

گزارش:

ریاضی پیشرفته صفحه ی 30 کتاب  انجام شد - تمرین جمع و تفریق فرآیندی در دفتر ریاضی انجام شد

فارسی : کتاب نوشتاری انجام شد

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود - فعالیت علوم انجام شود - کابرگ تمرینی جمع و تفریق انجام شود

 

روز دوشنبه 15 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع و تفریق فرایندی، تدریس مبحث تقریب، نکات دستوری درس چهارم تدریس شد، کتاب نگارش فارسی صفحه 31-32 حل شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس چهارم، دیکته از درس چهارم، کلمات مخالف و هم معنی درس چهارم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

پرسش از دانش آموزان از مبحث جمع و تفریق، املا آموزشی، تمرین نگارش

تکلیف:

تمرین ریاضی، روان خوانی درس چهارم، آزمایش علوم ، مطالعه درس 1-2- 3 علوم

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس صفحه 32 ریاضی، تمرین  ریاضی مبحث جمع و تفریق تمرین شد، املای حافظه ای گفته شد، فارسی نوشتاری درس مدرسه خرگوش ها شروع شد

تکلیف:

املا از درس چهارم، فصل سوم علوم خوانده شود، روان خوانی درس چهارم

روز سه شنبه 16 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع و تفریق فرایندی و تقریب زدن تمرین شد، تمرینات نگارش درس چهارم حل شد

تکلیف:

دیکته از درس چهارم، روان خوانی حکایت و درس چهارم، کلمات مخالف و هم معنی درس چهارم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

صفحه 30 کتاب ریاضی حل شد،رفع اشکال دانش آموزان، پرسش علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، دیکته لغت، هم معنی و مخالف کلمات خوانده شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس درس چهارم علوم، کتاب فارسی نوشتاری انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، از پوشه صورتی استفاده کرده و سوالات ریاضی را پاسخ دهید، خواندن شعر ستاره، کلمات مخالف و هم معنی درس خوانده شود

روز شنبه 20 آبان ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

علوم: تدریس درس چهارم، انجام آزمایشات درس

ریاضی : تدریس مبحث تقریب،

تکلیف:

دیکته از درس چهارم، دیکته از کلمات تنوین دار درس پنجم، با کلمات مهم درس چهارم جمله سازی کن، کلمات مخالف و هم معنی درس چهارم خوانده شد

کلاس یاس 2:

گزارش:

ریاضی : تدریس مبحث تقریب

تکلیف:

برگه فارسی، معمای صفحه 36 کتاب ریاضی حل شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس درس پنجم فارسی، تدریس ریاضی

تکلیف:

روان خوانی درس پنجم، با کلمات اصلا- لطفا- حتما- مثلا- اتفاقا جمله بساز، دو جمع و تفریق فرآیندی با رسم شکل در دفتر مشق بنویس

روزیکشنبه 21 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث تقریب، حل تمرینات صفحه 31 ریاضی، املا از درس چهارم، تدریس درس پنجم فارسی، روان خوانی و رونویسی درس

قرآن: صفحه 19-20 روان خوانی شد، تمرین اتصال سوره حمد انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی بخوان و بیندیش و درس پنجم

کلاس یاس 2:

گزارش:

رونویسی درس چوپان درست کار، تدریس درس چهارم علوم، فارسی نوشتاری انجام شد، نمونه سوالات ریاضی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، املای شبانه، یک ضرب المثل را با معنی در برگه A4 بنویس(اختیاری)

روز دوشنبه 22 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

تدریس درس چهارم علوم، تدریس جمع و تفریق فرآیندی با استفاده از جدول 1 تا 100، تمرین صفحه 32 حل شد، تدریس نکات دستوری درس پنجم فارسی، کتاب نگارش صفحه 37 انجام شد

تکلیف:

دیکته از درس پنجم، کاربرگ فارسی، بخوان و بیندیش و درس پنجم، کلمات مخالف و هم معنی درس پنجم خوانده شد

کلاس یاس 3:

گزارش:

فصل دوم ریاضی تمام شد، املا از درس چوپان درستکار، کتاب فارسی نوشتاری انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس پنجم

روزچهارشنبه 24 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع و تفریق فرایندی تکرار و تمرین شد، تمرینات صفحه 34 ریاضی انجام شد، املا از درس پنجم

تکلیف:

کاربرگ املای خلاق انجام شود، روان خوانی فارسی،کلمات مخالف و هم معنی درس پنجم خوانده شود، حفظ شعر احوالپرسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، کتاب فارسی نوشتاری انجام شد

تکلیف:

روان خوانی درس پنجم، کاربرگ املای خلاق انجام شود، فعالیت های علوم تا سه شنبه آینده انجام شود، آمادگی برای آزمون فارسی بنویسیم

روز شنبه 27 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، تمرینات صفحه 35 ریاضی انجام شد، تدریس درس ششم فارسی

تکلیف:

از اول درس ششم فارسی تا پایان خط چهاردهم رونویسی شود، کاربرگ ضرب المثل، حفظ شعر احوالپرسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

ارزشیابی فارسی، تمرین ریاضی، تمرین فارسی

تکلیف:

املا از درس یک تا پنج، 5 سوال ریاضی در دفتر مشق نوشته شود، روان خوانی درس یک تا پنج

 

روز دوشنبه 29 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ریاضی: در رابطه با بکارگیری  اشکال هندسی در معماری ایرانی و اسلامی توضیح داده شد، تدریس مبحث اشکال هندسی و حل تمرینات صفحه 38 و 39

فارسی: روان خوانی و رونویسی درس ششم، تکرار و تمرین کلمات مخالف و هم معنی درس ششم

علوم: تکرار و تمرین درس چهارم علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس ششم، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس مبحث اشکال هندسی، ارزشیابی املا

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، یک املای شبانه دلخواه

روز سه شنبه 30 آبان ماه 

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین و شناخت تفاوت اشکال هندسی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود، روان خوانی درس ششم

کلاس یاس 3:

گزارش:

دوره فصل چهارم علوم، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، مطالعه فصل چهارم علوم، بادنما صفحه 34 ساخته شود

 

 


آرشیو