لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه دوم آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز چهارشنبه 1 آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

قرآن: روانخوانی صفحه 22، تدریس پیام قرآنی صفحه 23

ریاضی: آشنایی با ساعت به صورت دیجیتال- یونانی- رومی- لاتین و ......، روابط بین اشکال در کاشی کاری و وصل کردن نقاط در ساختن اشکال هندسی، حل تمرینات صفحه 41-42-43

تکلیف:

دیکته از درس ششم از اول درس تا پایان خط دوازدهم، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود، درس چهارم علوم خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس ششم فارسی، املا از درس چوپان درستکار، پرسش علوم

تکلیف:

روان خوانی درس ششم، تمرین اشکالات پیک شماره هشت، پیک آدینه

روز شنبه 4 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع و تفریق فرآیندی، تدریس اعداد دیجیتال و حل تمرینات صفحه 44

تدریس درس پنجم علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، دیکته از اول درس ششم تا پایان خط دوازدهم، روان خوانی درس ششم

کلاس یاس2:

گزارش:

قرآن: روان خوانی عبارت قرآنی صفحه 24-25، تدریس فارسی، پرسش و پاسخ دروس گذشته، تدریس الگویابی ریاضی، انجام نگارش

تکلیف:

فارسی: رونویسی تا قسمت مشخص شده درس ، علوم تا پایان درس چهارم خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس ریاضی صفحات 41 تا 45 ، کتاب نوشتاری درس کوشا و نوشا انجام شد

تکلیف:

روان خوانی درس ششم، کلمات مخالف و هم معنی درس، املای بادکنکی از لغات مهم درس ششم

روز یکشنبه 5 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین الگویابی، حل تمرینات صفحه 45 ریاضی، تمرینات کتاب نگارش درس ششم صفحه 43-44 انجام شد، املا از درس ششم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، کاربرگ اعداد دیجیتال، روان خوانی درس ششم، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شد

روز سه شنبه 7 آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

الگوی هندسی و عددی-اعداد دیجیتال- اشکال هندسی تمرین شد، تدریس مبحث تقارن، تمرینات کتاب نگارش صفحه 45-46 انجام شد

تکلیف:

دیکته از درس ششم از خط سیزدهم تا پایان درس، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شد،روان خوانی درس ششم

کلاس یاس 2:

گزارش:

دست ورزی تقارن دو نیمه ای با اشکال هندسی، پرسش فارسی و علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، دیکته به مادر، از هر کلمه 2 بار

کلاس یاس 3:

گزارش:

آزمایش های علوم فصل پنجم تدریس شد، تدریس خط تقارن، تمرین اعداد دیجیتال، رونویسی  درس ششم

تکلیف:

کاربرگ اعداد دیجیتال، روان خوانی، لغات مخالف و هم معنی درس خوانده شود

روز چهارشنبه 8 آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین تقارن، حل تمرینات کتاب، املا از درس ششم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس ششم، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس تنوین، روان خوانی عبارت قرآنی، تمرین ساعت

تکلیف:

دیکته ، روان خوانی درس ششم، صفحه 40-41، کتاب فارسی در دفتر مشق نوشته شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

املا از درس کوشا و نوشا، کتاب نوشتاری انجام شد

تکلیف:

روان خوانی

روز شنبه 11 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس مبحث تقارن، تمرینات کتاب ریاضی صفحه 48 و 49، مجموعه سوالات علوم درس پنجم پاسخ داده شد

تکلیف:

املای خلاق، روان خوانی درس پنجم و ششم، کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس مبحث تقارن، کتاب نگارش درس ششم نوشته شد

تکلیف:

 کاربرگ فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس ششم خوانده شود، صفحه 51 ریاضی

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس مبحث تقارن، درس هفتم فارسی بصورت مشارکت گروهی دانش آموزان تدریس شد

تکلیف:

روان خوانی درس هفتم، جمله سازی با 5 کلمه از درس هفتم؛ املای زنبوری

روز یکشنبه 12 آذرماه

کلاس یاس2:

گزارش:

تمرین درس تقارن - اشکال هندسی و ساعت

تکلیف:

کتاب نگارش، کنفرانس درس هفت فارسی

روز دوشنبه 13 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار وتمرین تقارن، حل صفححات 53-54 کتاب ریاضی، رونویسی درس هفتم، تکرار و تمرین کلمات هم معنی و مخالف درس هفتم تکرار و تمرین شد، آزمایشات علوم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، کاربرگ علوم، کلمات مخالف و هم معنی درس هفتم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

دست ورزی عدد 100، تدری خلاق درس هفتم فارسی، عدد نویسی عدد 100 تا 115، نگارش نوشته شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، رونویسی درس هفتم، کتاب داستان تا شنبه هفته آینده درست شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس فصل سوم ریاضی، تمرین الگویابی و ساعت و اشکال هندسی، فارسی نوشتاری درس دوستان ما انجام شد، رونویسی درس هفتم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، بررسی اشکالات پیک آدینه

روز سه شنبه 14آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث نیم، معرفی عدد 100، کتاب فارسی نگارش درس هفتم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ مشاغل، کلمات مخالف و هم معنی درس هفتم

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس فصل هفتم علوم، ساخت ساعت خورشیدی، قرآن روانخوان

کلاس یاس 2:

گزارش:

عدد نویسی از عدد 115 تا 130

تکلیف:

برگه فارسی، عدد 130 تا 150 به عدد و حروف

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس فصل هفتم علوم، ساخت ساعت خورشیدی، قرآن روانخوانی صفحه 31-32

تکلیف:

روان خوانی درس هفتم، کاربرگ علوم، فصل 5 و 6 علوم خوانده شود، پیک آدینه

روز شنبه 18 آذرماه

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس اعداد سه رقمی، روان خوانی درس مورچه اشک ریزان و دوستان ما

تکلیف:

انجام ساعت ها در دفتر، کاربرگ عدد100

روز یکشنبه19 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

قرآن: هم خوانی سوره نصر، کلمات تنوین دار

ریاضی: تدریس مبحث پول، الگوهای عددی یک مرحله ا ی و دو مرحله ای، تکرار و تمرین مبحث ساعت، تمرینات کتاب صفحه 57-58 حل گردید، املا از درس هفتم، تدریس نکات دستوری درس هفتم، حل تمرینات کتاب نگارش

تکلیف:

دیکته از درس هفتم، کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس هفتم، کلمات مخالف و هم معنی درس هفتم خوانده شود

روز دوشنبه 20 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار وتمرین پول و ارزش سکه، معرفی اعداد سه رقمی، عددنویسی، حل تمرینات کتاب ریاضی، املا از درس هفتم، تکرار و تمرین نکات دستوری درس هفتم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس، کلمات هم معنی و مخالف درس هفتم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

دست ورزی مفهوم عدد 200، تدریس ساعت به روش مانده، ارزشیابی

تکلیف:

از عدد 210 تا 230 به عدد و حروف بنویس، مطالعه علوم

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمر ین مبحث پول، فارسی نوشتاری انجام شد، املا از درس هفتم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، مطالعه علوم

روز سه شنبه 21 آذرماه

کلاس یاس1:

گزارش:

یادآوری تفکر نظام دار، تکرار و تمرین الگوی هندسی و عددی، تدریس درس ششم علوم، تدریس درس ششم هدیه های آسمانی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس هفتم، کلمات مخالف و هم معنی درس هفتم خوانده شود

روز چهارشنبه 22 آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

قرآن: انجام تمرینات

تکرار و تمرین مبحث ساعت و الگوی عددی، ارزشیابی فارسی

تکلیف:

پیک آدینه، ریاضی در دفتر ریاضی از فصل اول تا پایان فصل 3 تمرین شود

کلاس یاس2:

گزارش:

قرآن: انجام تمرینات، تدریس سوره توحید

ارزشیابی فارسی، املا، سوالات ریاضی تمرین شد

تکلیف:

پیک آدینه، ریاضی از فصل اول تا پایان فصل 3 تمرین شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین ریاضی و املا، پرسش روان خوانی

تکلیف:

پیک آدینه، ریاضی از فصل اول تا پایان فصل 3 تمرین شود، شنبه 3 لیوان یکبار مصرف کاغذی همراه داشته باشید

روز شنبه 25 آذرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، تدریس درس هشتم، مجموعه سوالات علوم درس ششم پاسخ داده شد

تکلیف:

دیکته از کلمات سخت  ( از درس ستایش تا پایان درس هفتم) نوشته شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس درس هشتم فارسی، تمرین املاء ، ارزشیابی ریاضی ، تمرین ساعت

تکلیف:

اشتباهات پیک  آدینه نوشته شود، دو صفحه دیکته از درس ستایش تا پایان درس هفتم

کلاس یاس 3:

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، روان خوانی حکایت همکاری انجام شد، کلمات مخالف و هم معنی خوانده شود

تکلیف:

آمادگی برای ارزشیابی املاء، عدد نویسی به عدد و حروف از 100 تا 120

توجه: 15 عدد پولک رنگی آورده شود

 

 


آرشیو