لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه بهمن ماه پایه دوم

روز دوشنبه 30 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش تکنیکی، حل تمرینات صفحه 103 و 104 کتاب ریاضی، حل مجموعه سوالات علوم، املا از درس 14 فارسی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی و علوم، حفظ شعر

کلاس یاس3:

گزارش:

جمع و تفریق انتقالی تدریس شد، فارسی نوشتاری درس پرواز قطره انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، املا باران از پرواز قطره، حفظ شعر

روز یکشنبه 29 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش تکنیکی، تدریس تفریق به روش انتقالی، حل صفحه 103 کتاب ریاضی، املا از درس 14، تکرار و تمرین درس 11 علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس 14، کلمات مخالف و هم معنی درس 14 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس ریاضی، املا ازدرس 14، تدریس درس 10 علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، 5 مسئله دو راه حلی نوشته شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس تفریق به روش تفکیکی، تدریس درس پرواز قطره، کتاب فارسی نوشتاری انجام شد، املا از درس پرچم، مجموعه تمرینات علوم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، جمع و تفریق ها انجام شود

روز شنبه 28 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش تکنیکی، فارسی نگارش درس چهاردهم انجام شد، تدریس درس یازدهم

تکلیف:

حل جمع های تکنیکی، با کلمات هایلات شده درس چهاردهم جمله سازی شود، روان خوانی درس چهاردهم

کلاس یاس2:

گزارش:

دست ورزی جمع از راه کوتاه، تمرین دسته بندی ده تایی و صدتایی، املا آموزشی از درس 14

تکلیف:

دیکته از درس 14، کلمات مخالف و هم معنی درس خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین ریاضی، تدریس جمع و تفریق تکنیکی، فارسی خوانداری درس پرواز قطره تدریس شد

تکلیف:

املا از درس پرواز قطره، جمع و تفریق های فرایندی با رسم شکل انجام شود

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث انتقال ریاضی، حل تمرینات صفحه 102 کتاب ریاضی، املا از درس سیزدهم

تکلیف:

دیکته از درس چهاردهم، روان خوانی، کلمات مخالف و هم معنی درس چهاردهم خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین ریاضی پیشرفته، املا از درس سیزدهم، کتاب نوشتاری درس پرچم انجام شود

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ تمرینی در دفتر مشق تمرین شود

روز سه شنبه 24 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع و تفریق فرایندی، تدریس انتقال اعداد سه رقمی، تمرینات کتاب ریاضی انجام شد، کتاب نگارش درس چهاردهم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس 14 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، فعالیت صفحه 73 علوم، کلمات مخالف و هم معنی درس 13-14 خوانده شود

روز دوشنبه 23 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

الگویابی عددی و هندسی تکرار و تمرین شد، تدریس تشخیص جمع ، حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس چهاردهم فارسی، تدریس درس 11 علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس چهاردهم فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس 14 فارسی خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس تفریق از راه طولانی، حل تمرینات دفتر ریاضی، تدریس درس چهاردهم فارسی، تمرین شعر، بنویسیم درس 14 انجام شد

تکلیف:

تمرین دفتر ریاضی انجام شود، کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس پرچم

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین جمع و تفریق فرایندی با رسم شکل، کتاب نوشتاری درس پرچم انجام شد، تدریس درس پرچم

تکلیف:

املا از درس پرچم، هر کدام از کلمه های ( ماهی - گاز - کف - مهر ) را در دو جمله با معنی مختلف به کار ببر، جمع و تفریق ها را با رسم شکل نشان بده

روز شنبه 21 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

جمع و تفریق فرایندی تمرین شود، تدریس درس چهاردهم فارسی، روان خوانی

تکلیف:

رونویسی و روان خوانی درس چهاردهم فارسی، کاربرگ علوم، حفظ شعر ( ای خانه ما )

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس درس چهاردهم فارسی، بنویسیم درس چهاردهم

تکلیف:

رونویسی و روان خوانی درس چهاردهم فارسی، کاربرگ ریاضی، از کلمه های درس چهاردهم هر کدام 2 بار نوشته شود

کلاس یاس3:

گزارش:

اردو تفریحی

تکلیف:

رونویسی و روان خوانی درس پرچم، کاربرگ فارسی

روز یکشنبه 15 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

قرآن: تمرین روخوانی سوره فیل، تدریس صفحه 63-64

تکرار و تمرین جمع و تفریق به روش فرآیندی در اعداد سه رقمی، حل صفحه 96 کتاب، ریاضی پاتخته ای، املا از درس سیزدهم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، کاربرگ علوم، کلمات مخالف و هم معنی درس سیزدهم خوانده شود، شعر (ای خانه ما) حفظ شود

کلاس یاس2:

گزارش:

صفحه 97-98-99 ریاضی، تمرین جمع و تفریق فرایندی، روان خوانی فارسی، حل تمرینات علوم فصل نهم

تکلیف:

خواندن هم معنی و مخالف درس سیزدهم، نقاشی ایران کشیده شود و کلمات مهم درس را داخل آن بنویس، انجام ساعت های دفتر مشق

روز شنبه 14 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، حل صفحه 95 ریاضی، حل فارسی نگارش درس سیزدهم، مجموعه سوالات علوم درس دهم پاسخ داده شد

تکلیف:

دیکته از درس سیزدهم، روان خوانی، بخوان و بیندیش کلمات مخالف و هم معنی درس سیزدهم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

دست ورزی ریاضی، دوره مبحث اندازه گیری، کتاب بنویسیم انجام شد

تکلیف:

درس 7-9 علوم خوانده شود، درس 13 بنویسیم کامل شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی،  کتاب نوشتاری درس ایران زیبا انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، 5 کلمه از درس ایران زیبا جمله بسازید

روز چهارشنبه 11 بهمن ماه

کلاس یاس2:

گزارش:

روان خوانی صفحه 59-60-61 قرآن، تمرین قواعد فارسی، تدریس مقایسه اعداد، نکته دستوری درس 13 تدریس شد، املا از درس سیزدهم

تکلیف:

آدینه ، کاربرگ فارسی، تمرین مشق

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس شعر ایران زیبا، فارسی نوشتاری درس ایران زیبا انجام شد، تمرین ریاضی

تکلیف:

آدینه ، هر دانش آموز درباره هر شهری که اهل آنجاست در یک برگه A4  نوشته شود

روز سه شنبه 10 بهمن ماه

کلاس یاس1:

گزارش:

مقایسه اعداد سه رقمی- ساعت- سانتی متر تکرار و تمرین شد، دسته های صدتایی و ده تایی و تبدیل دسته های ده تایی به دسته های صدتایی تدریس شد، حل تمرین صفحه 93 ، روان خوانی درس سیزدهم، تمرینات خوانداری درس سیزدهم انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، بخوان و بیندیش ( یک کلاغ، چهل کلاغ) و  درس سیزدهم روانخوانی شود، مطالعه کلمات مخالف و هم معنی درس 13 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، تدریس درس نهم علوم

تکلیف:

از کلمه های مهم درس سیزدهم 2 بار بنویس

کلاس یاس3:

گزارش:

پرسش و پاسخ علوم، فارسی خوانداری درس ایران ما داده شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، ساختن پرچم ایران، همراه داشتن دانه بعضی از میوه ها

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

ریاضی : تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری ( سانتی متر و میلی متر ) و تبدیل سانتی متر به میلی متر و بالعکس - تدریس فصل 6 کتاب ریاضی مقایسه ی اعداد سه رقمی و تمرینات کتاب صفحه ی 92 حل گردید .

فارسی : درس سیزدهم تدریس شد - کنفرانس بعضی از دانش آموزان در مورد شهرهای کشورمان و سپس توسط سوغاتی های شهرهای مورد نظر پذیرایی شدند

علوم : ادامه ی درس دهم تدریس شد ( صفحات 73 - 74 - 75 )

تکلیف:

درس سیزدهم فارسی رونویسی شود - درس سیزدهم فارسی روان خوانی شود .

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس یاس2:

گزارش:

تمرین و تکرار سانتی متر و میلی متر - تدریس درس 13 فارسی به صورت مشارکتی - انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

رونویسی درس 12- روان خوانی درس 12 - کتاب ریاضی صفحه 90

روز شنبه 7 بهمن ماه

کلاس یاس 3:

گزارش:

ریاضی : سه صفحه از فصل 6 تدریس شد - تمرین ریاضی انجام شد -

فارسی : درس 13 تدریس شد

تکلیف:

ادامه ی رونویسی از درس 13 - املای درختی - 3 تا سوال ریاضی

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، املا از درس دوازدهم

تکلیف:

کاربرگ علوم، مطالعه درس نهم علوم، پیک آدینه

کلاس یاس 2:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، املا، روان خوانی

تکلیف:

تحقیق درباره شعرا، آزمایش علوم، پیک آدینه

کلاس یاس 3:

گزارش:

حل کاربرگ ریاضی پیشرفته، املا پاتخته ای از درس دوازدهم

تکلیف:

تحقیق با موضوع حافظ- سعدی- فردوسی، پیک آدینه

روز سه شنبه 3 بهمن ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، حل صفحه 89 ریاضی، املا درس دوازدهم ، تدریس درس دهم علوم

تکلیف:

10 خط دیکته از درس دوازدهم، روان خوانی درس 12 ، کلمات مخالف و هم معنی درس 12 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس ریاضی مبحث میلی متر، تدریس علوم مبحث دانه ها، تکرار و تمرین علوم

تکلیف:

یک صفحه دیکته، هم معنی و مخالف خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، تدریس فصل نهم علوم، فارسی نوشتاری درس 13 کامل شد

تکلیف:

کاربرگ علوم، هم معنی و مخالف درس 12 خوانده شود، املا از درس دوازدهم

روز دوشنبه 2 بهمن ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، حل صفحه 88 ریاضی، تدریس نکات دستوری درس دوازدهم، تمرینات کتاب نگارش درس 12 انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس 12، کلمات مخالف و هم معنی درس 12 خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، املا آموزشی، تکرار و تمرین فارسی، نگارش انجام شد

تکلیف:

برگه ی فارسی انجام شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس فصل پنجم ریاضی، فارسی نوشتاری درس 12 کامل شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، کاربرگ علوم

روز یکشنبه 1 بهمن ماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، صفحه 86-87 کتاب ریاضی حل شود، تدریس درس 12 فارسی، تکرار و تمرین کلمات مخالف و هم معنی درس دوازدهم، املا از درس 11 گفته شد

تکلیف:

تمرین 3 صفحه 87 کتاب ریاضی حل شود، کاربرگ فارسی، روان خوانی درس دوازدهم ، کلمات مخالف و هم معنی درس دوازدهم خوانده شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس دستور زبان فارسی درس 12، تدریس ریاضی اندازه گیری با خط کش، نگارش نوشته شد

تکلیف:

از هر کلمه 2بار، کاربرگ ریاضی

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس سانتی متر و میلی متر، تدریس فارسی بخوانیم و واژه سازی درس دوازدهم، فارسی نوشتاری درس 12 انجام شد، تدریس درس نهم علوم

تکلیف:

املا از درس 11 و 12، کاربرگ ریاضی، روز سه شنبه دانه ی بعضی از میوه ها را همراه داشته باشید


آرشیو