لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه دوم

روز شنبه 2 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

ریاضی: تفکر نظام دار و حل مسئله، تکرار و تمرین ساعت و حل تمرینات صفحه 63-64

فارسی: نکات دستوری درس هشتم ، حل تمرینات نگارش فارسی

علوم: تدریس درس ششم

تکلیف:

دیکته از کلمات سخت درس ستایش تا پایان درس هفتم

روز شنبه 2 دی ماه ( یاس 3)

گزارش:

ریاضی: تدریس صفحه 62 تا 65

فارسی: تدریس درس زیارت و رونویسی از درس

تکلیف:

روان خوانی درس نهم، با پنج کلمه از درس نهم جمله بساز، عدد نویسی به عدد و حروف از 150 تا170

روز یکشنبه 3 دی ماه ( یاس1)

گزارش:

مبحث تقریب- تبدیل سکه به عدد- مدل سازی و تقارن در اشکال هندسی تکرار و تمرین شد، حل تمرینات صفحه 65-66 ریاضی، تمرینات کتاب نگارش درس هشتم حل شد

تکلیف:

دیکته از درس هشتم، مورچه اشک ریزان و درس هشتم روان خوانی شود، کلمات مخالف و هم معنی درس هشتم خوانده شود

روز یکشنبه 3 دی ماه ( یاس2)

گزارش:

تدریس ساعت، دست ورزی اعداد سه رقمی، تکرار و تمرین شعر مثل یک رنگین کمان، تدریس علوم، ارزشیابی املا

تکلیف:

کاربرگ ریاضی

روز یکشنبه 3 دی ماه ( یاس3)

گزارش:

ارزشیابی املا، کتاب نوشتاری درس زیارت انجام شد

تکلیف:

از عدد 170 تا 200 به عدد و حروف بنویس، املای شبانه

روز دوشنبه 4 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

تدریس ریاضی، حل صفحه 67-68 کتاب ریاضی، ارزشیابی بنویسیم، تمرینات کتاب نگارش صفحه 58 انجام شد، املا از درس هشتم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس هشتم، کلمات مخالف و هم معنی درس هشتم خوانده شود

روز دوشنبه 4 دی ماه ( یاس 2)

گزارش:

تمرین ریاضی، ارزشیابی فارسی، تکمیل درس نهم نوشتاری، املا از درس هشتم

تکلیف:

از عدد 190 تا 210 به عدد و حروف نوشته شود، کاربرگ ریاضی، 3 عدد لیوان یکبار مصرف آورده شود

روز سه شنبه 5 دی ماه ( یاس 1)

گزارش:

دست ورزی اعداد سه رقمی، تدریس علوم تا پایان صفحه 57، تدریس درس نهم فارسی و رونویسی از درس، املا از درس هشتم

هدیه: روخوانی درس مهمان کوچک و اجرای داستان به صورت نمایشی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، حفظ شعر مثل یک رنگین کمان، کلمات مخالف و هم معنی درس هشتم خوانده شود

روز سه شنبه 5 دی ماه ( یاس 2)

گزارش:

دست ورزی اعداد سه رقمی، تدریس کتاب ریاضی، تدریس درس نور و تشکیل سایه

هدیه: تدریس درس مهمان کوچک

تکلیف:

عدد نویسی ، برگه فارسی،  کلمات هم معنی و مخالف

روز سه شنبه 5 دی ماه ( یاس 3)

گزارش:

تدریس فصل هفت علوم، روان خوانی بخوان و بیندیش، کتاب نوشتاری کامل شد

تکلیف:

از عدد 210 تا 230 به عدد و حروف بنویس، کاربرگ فارسی، فصل هفتم علوم برای سه شنبه آینده خوانده شود، نقاشی صفحه 58 علوم تا سه شنبه آینده انجام شود

روز چهارشنبه 6 دی ماه ( یاس 1- یاس 2- یاس 3)

خوشنویسی

آموزش بخش سوم درس دوم، سرمشق ترکیبی از حروف آموزش داده شده

تکلیف:

صفحه 26-27 کتاب خط یک

روز چهارشنبه 6 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

آموزش 4 قل و حفظ سه آیه از سوره کافرون، تکرار و تمرین اعداد سه رقمی- تقریب- تبدیل سکه به عدد، تدریس نکات دستوری درس نهم، تمرینات کتاب خوانداری مربوط به درس انجام شد

تکلیف:

حفظ شعر، کاربرگ درس نهم رنگ آمیزی شود، کلمات مخالف و هم معنی درس نهم خوانده شود

روز چهارشنبه 6 دی ماه ( یاس 2 )

گزارش:

تدریس جمع و تفریق ریاضی، تکرار و تمرین ریاضی، املا، کاربرگ ریاضی

تکلیف:

نگارش تا پایان درس 8 کامل شود، از عدد 560 تا 580 به عدد و حروف بنویس

روز چهارشنبه 6 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

تدریس ریاضی، تدریس گسترده نویسی، املا از درس نهم

تکلیف:

املا به پدر و مادر گفته شود و از غلط های آن یک خط نوشته شود، کلمات مخالف و هم معنی درس نهم خوانده شود

روز شنبه 9 دی ماه ( یاس1)

گزارش:

تکرار و تمرین تقریب و تبدیل سکه به عدد و ......، حل تمرینات صفحه 70 ریاضی، حل تمرینات صفحه 59 و 60 کتاب نگارش فارسی، تکرار و تمرین مبحث سوخت علوم و تدریس درس هفتم تا پایان صفحه 58

تکلیف:

دیکته از درس نهم، روان خوانی درس نهم، کلمات مخالف و هم معنی درس نهم خوانده شود

روز شنبه 9 دی ماه ( یاس3)

گزارش:

صفحه 69 تا 71 ریاضی انجام شد، تدریس درس دهم فارسی، رونویسی از درس

تکلیف:

عدد نویسی از 240 تا 260 به عدد و حروف نوشته شود، پنج خط درباره ی هنرهایی که خودتان دارید و یا دوست دارید داشته باشید در دفتر مشق بنویس.

روز یکشنبه 10 دی ماه

تکلیف:

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

روز دوشنبه 11 دی ماه

تکلیف:

تابلوی کلمات از درس 7،8،9

عدد نویسی از صد تا پانصد را ده تا ده تا بنویس

سه سوال علوم از درس نور طرح وپاسخ دهید

روز سه شنبه 12 دی ماه ( یاس 3)

گزارش:

مرور فصل هفت علوم، حل مجموعه تمرینات فصل هفتم علوم، فارسی نوشتاری درس هنرمند انجام شود

تکلیف:

کاربرگ رفع اشکال پیک آدینه، املا از درس ده

 

روز چهارشنبه 13 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

تمرین مبحث ساعت و عدد نویسی، تدریس دستور زبان درس دهم فارسی، کتاب نوشتاری در ساعت سوم انجام شد

تکلیف:

روان خوانی درس 9 و 10، کلمات هم معنی و مخالف خوانده شود، فصل 6-7 علوم خوانده شود، پیک آدینه

روز شنبه 16 دی ماه ( یاس1 )

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث ساعت، تدریس درس دهم فارسی، مجموعه سوالات درس هفتم علوم پاسخ داده شد

تکلیف:

رونویسی درس دهم، روان خوانی درس نه و ده فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس نهم خوانده شود

روز شنبه 16 دی ماه ( یاس2 )

گزارش:

دست ورزی مفهوم اندازه گیری، تمرین ساعت، تدریس درس دهم فارسی

تکلیف:

رونویسی درس دهم، معما کتاب ریاضی صفحه 72 انجام شود، کاربرگ ریاضی

روز یکشنبه 17 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

قرآن: روخوانی صفحه 43

ریاضی: مبحث ساعت، تقریب زدن در اعداد سه رقمی، گسترده نویسی تکرار و تمرین شد، تدریس فصل پنجم ریاضی، نکات دستوری درس دهم فارسی تدریس شد، املا از درس نهم فارسی

تکلیف:

دیکته از درس دهم، در پایان دیکته 5 کلمه که با (گر) ساخته شده باشد نوشته شود. روان خوانی درس دهم و بخوان و بیندیش، کلمات مخالف و هم معنی درس دهم خوانده شود

روز یکشنبه 17 دی ماه ( یاس 2 )

گزارش:

دست ورزی مفهوم اندازه گیری، تکرار و تمرین نکته دستوری فارسی، علوم تدریس شد، کتاب نگارش نوشته شود، کتاب ریاضی نوشته شود

تکلیف:

عدد نویسی، از هر کلمه دوبار نوشته شود، اشتباهات پیک آدینه

روز یکشنبه 17 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

تمرین عدد نویسی با رقم و کارت- پول و سکه و ترتیب اعداد کار شد، روان خوانی فارسی درس حکایت، تمرین بنویسیم در دفتر فارسی، مجموعه تمرینات علوم فصل 7 انجام شد

تکلیف:

خواندن هم معنی و مخالف درس نهم و دهمف کاربرگ ریاضی

روز دوشنبه 18 دی ماه ( یاس 1)

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث ساعت، حل صفحه 76-77 کتاب ریاضی، املا از درس دهم، نگارش فارسی صفحه 68-69 انجام شد، مجموعه سوالات علوم درس هفتم پاسخ داده شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس دهم خوانده شود، درس 4-5 خوانده شود

روز دوشنبه 18 دی ماه ( یاس 2)

گزارش:

دست ورزی مبحث انداره گیری، تکرار و تمرین ساعت، تمرین املا پاتخته ای، تمرین کتاب نگارش

تکلیف:

کاربرگ فارسی، عدد نویسی

روز سه شنبه 19 دی ماه ( یاس 1)

گزارش:

تدریس مبحث اندازه گیری دقیق، حل تمرینات، تدریس درس نهم علوم، روان خوانی فارسی درس ستایش تا پایان درس پنجم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس ششم تا پایان درس دهم

روز سه شنبه 19 دی ماه ( یاس2)

گزارش:

کتاب ریاضی نوشته شد، تکرار و تمرین علوم، درس هشتم هدیه انجام شد، عدد نویسی، تمرین سوالات فارسی

تکلیف:

دیکته، ارزشیابی فارسی

روز سه شنبه 19 دی ماه ( یاس3)

گزارش:

پرسش علوم، الگونویسی ریاضی، دوره علوم

تکلیف:

ارزشیابی روان خوانی درس یک تا دهم ، کاربرگ فارسی

روز چهارشنبه 20 دی ماه ( یاس1- 2-3)

گزارش:

خوشنویسی: آموزش خوشنویسی د، ذ، در، درد ، پدر و نحوه نوشتن دذ متصل و غیر متصل

تکلیف:

خوشنویسی: از روی سر مشق های دفتر خوشنویسی نوشته و تمرین شود، صفحه 24 و 34 کتاب خط (1) نوشته شود، مطالعه برگه ی آموزشی درس سوم خوانده شود

روز چهارشنبه 20 دی ماه ( یاس1)

گزارش:

قرآن: تمرین سوره کافرون، روخوانی صفحات 47 و پیام قرآنی صفحه 43

املا از درس دهم، صفحه 80 ریاضی انجام شد

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه درس اول تا پایان درس هفتم علوم

روز چهارشنبه 20 دی ماه ( یاس2)

گزارش:

ارزشیابی فارسی، املا از درس دهم، تمرین علوم

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه علوم، برگه علوم انجام شود

روز چهارشنبه 20 دی ماه ( یاس3)

گزارش:

ارزشیابی روان خوانی، رفع اشکال کتاب فارسی نوشتاری، املا حافظه ای از درس دهم

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه درس اول تا پایان درس هفتم علوم

روز شنبه 23 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

ارزشیابی علوم، تدریس ریاضی مبحث حل مسئله با استفاده از حدس و آزمایش، حل تمرینات صفحه 80 ریاضی، تدریس درس یازدهم فارسی

تکلیف:

یک صفحه دیکته به صورت کلمه نویسی درس ستایش تا درس پنجم، روان خوانی درس یک تا پنج

روز شنبه 23 دی ماه ( یاس 2 )

گزارش:

تمرین ساعت ، ارزشیابی علوم، درس آزاد فارسی

تکلیف:

رونویسی درس یازدهم، کاربرگ فارسی، دیکته از درس ستایش تا درس پنجم

روز شنبه 23 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

 ارزشیابی علوم،تدریس فارسی خوانداری درس یازدهم

تکلیف:

دیکته از درس اول تا درس پنجم

روز یکشنبه 24 دی ماه ( یاس1)

گزارش:

حل مسئله به روش حدس و آزمایش تمرین شد، تدریس واحد اندازه گیری ، صفحه 81-82 حل شد، تمرینات خوانداری و نگارش فارسی درس یازدهم انجام شد

تکلیف:

یک صفحه دیکته به صورت کلمه نویسی از درس 6 تا 10 ، روان خوانی درس ششم تا دهم

روز یکشنبه 24 دی ماه ( یاس2)

گزارش:

تمرین ریاضی، حدس بزن و روش راهکار حل مسئله، نگارش درس آزاد نوشته شد، املا، تکرار و تمرین علوم

تکلیف:

ارزشیابی املا، اشتباهات آدینه نوشته شود

روز یکشنبه 24 دی ماه ( یاس3)

گزارش:

تدریس ریاضی، تمرین مبحث حل مسئله با حدس بزن ، رونویسی درس آزاد، تمرین نوشتاری و دستوری دفتر فارسی انجام شد

تکلیف:

املا درس ششم تا دهم نوشته و تمرین شود

روز دوشنبه 25 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

ارزشیابی املا، تمرین روش حل مسئله، حل صفحه 83، تدری درس نهم علوم

تکلیف:

دیکته از درس یازدهم، روان خوانی درس یازدهم، تمرین نکات دستوری درس اول تا پایان درس پنجم

روز دوشنبه 25 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

ارزشیابی املا، تمرین ریاضی، فارسی بنویسیم کتاب نوشتاری درس آزاد انجام شد

تکلیف:

تمرین فارسی نوشتاری ( کاربرگ ها و کتاب نوشتاری)

روز سه شنبه 26 دی ماه ( یاس1)

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، حل صفحه 84 کتاب ریاضی، املا از درس یازدهم

تکلیف:

نکات دستوری درس ششم تا دهم تکرار و تمرین شود. کلمات مخالف و هم معنی در پنجم تا دهم خوانده شود

روز سه شنبه 26 دی ماه ( یاس2)

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، تدریس بخوان و بیندیش فارسی، هم معنی و مخالف تمرین شد

تکلیف:

10 سوال بنویسیم ، یک صفحه دیکته

روز چهارشنبه 27 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، تکرار و تمرین مبحث پول و ساعت

قرآن: داستان سوره فیل

تکلیف:

پیک آدینه، تکرار و تمرین ریاضی

روز چهارشنبه 27 دی ماه ( یاس2 )

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، املا از درس یازدهم

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ ریاضی، شعر من هنرمندم حفظ شود

روز چهارشنبه 27 دی ماه ( یاس3 )

گزارش:

ارزشیابی بنویسیم، تمرین ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، تکرار و تمرین ریاضی

روز شنبه 30 دی ماه ( یاس 1 )

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، تکرار و تمرین مبحث اندازه گیری، حل صفحه 85 کتاب ریاضی، مجموعه سوالات علوم درس نهم پاسخ داده شد

تکلیف:

دیکته درس یازدهم، روان خوانی درس یازدهم و حکایت ( کودک زیرک)، حفظ شعر من هنرمندم

روز شنبه 30 دی ماه ( یاس 2 )

گزارش:

تدریس درس دوازدهم فارسی، ارزشیابی ریاضی، کتاب نگارش درس دوازدهم انجام شد

تکلیف:

درس 12 نوشته شود، صفحه 38 علوم

روز شنبه 30 دی ماه ( یاس 3 )

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، رونویسی درس فردوسی، فارسی نوشتاری درس 12 انجام شد

تکلیف:

املای بادکنکی از درس 12، خواندن کلمات مخالف و هم معنی درس دوازدهم، حل تمرینات ریاضی


آرشیو