لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه دوم

روز سه شنبه 22 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی تکرار و تمرین درس 12 علوم، پرسش و پاسخ علوم

تکلیف:

ندارند

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس اول علوم، رونویسی فارسی

تکلیف:

ندارند

روز دوشنبه 21 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی پیشرفته، تکرار و تمرین ریاضی، تدریس درس 12 علوم و پاسخ به مجموعه سوالات علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس 15 فارسی، هم معنی و مخالف درس 15 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی پیشرفته، تکرار و تمرین ریاضی، تمرین نمونه سوال املا

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، بنویسیم درس 15 کامل شود

کلاس یاس3:

گزارش:

رونویس فارسی، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، املا از درس 12 تا 16 نوشته شود

روز یکشنبه 20 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

ریاضی پاتخته ای، تدریس درس 12 علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی حکایت شیر و موش و عمو نوروز

کلاس یاس2:

گزارش:

رفع اشکال ریاضی، املای آموزشی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از درس 15

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین ریاضی، پرسش علوم، تدریس صفحه 81-84-85 قرآن

تکلیف:

کاربرگ فارسی، واژه سازی درس 11 تا 16 خوانده شود

روز شنبه 19 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، تکرار و تمرین نکات دستوری درس 15 فارسی، تدریس درس 12 علوم

تکلیف:

ده کلمه به دلخواه از درس شانزدهم فارسی انتخاب کن و با آن ها جمله بساز، روان خوانی درس 16، تکرار و تمرین کلمات هم معنی و مخالف درس شانزدهم

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، بنویسیم درس 15 فارسی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، مطالعه درس 14 علوم

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی، رونویسی درس سیزدهم فارسی

تکلیف:

املا از درس 11-12-13، مطالعه علوم، کتاب علوم و مجموعه تمرینات آورده شود

روز سه شنبه 15 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، مجموعه سوالات علوم درس 14 پاسخ داده شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس 15 خوانده شود، روان خوانی درس پانزدهم

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس احتمال و کسر، تدریس درس 14 علوم

تکلیف:

ادامه رونویسی درس 15، 5 جمع و 5 تفریق انتقالی نوشته شود

کلاس یاس3:

گزارش:

دوره علوم، تدریس علوم فصل نان ها

تکلیف:

کاربرگ فارسی، نوشتن جمع و تفریق های داده شده

روز دوشنبه 14 اسفندماه

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس احتمال، تدریس درس 15 فارسی

تکلیف:

برگه ریاضی، رونویسی صفحه اول درس 15 فارسی

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمرین فارسی، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی

روز یکشنبه 13 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال و حل تمرینات کتاب، نکات دستوری درس 15 تدریس شد، تمرینات کتاب نگارش حل شد، تدریس سوره انشراح و روخوانی صفحه 81 قرآن

تکلیف:

دیکته از درس 15 صفحه 92 از خط سیزدهم تا پایان خط 24 صفحه 95 نوشته شود، روان خوانی درس 15، کلمات مخالف و هم معنی درس 15 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس کسر، حل تمرینات کتاب ریاضی، ارزشیابی علوم، تدریس حکایت درس 15 فارسی، تدریس درس 14 علوم

تکلیف:

اشتباهات آدینه نوشته شود، صفحه 99-106 روان خوانی شود

روز شنبه 12 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، تدریس درس 15 فارسی، علوم درس روش های تهیه نان و روش های مصرف آن تدریس شد

تکلیف:

دیکته از درس 15 از خط اول تا پایان خط دوازدهم، روان خوانی درس 15،کلمات مخالف و هم معنی درس 15 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس ریاضی ، فارسی نوشتاری درس 15 انجام شد

تکلیف:

صفحه 107-108 کتاب ریاضی، مطالعه درس 11 علوم، تمرین دفتر ریاضی نوشته شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس ریاضی ، فارسی نوشتاری درس 15 انجام شد

تکلیف:

کلمات مخالف و هم معنی درس 15-16 خوانده شود، انجام تفریق های انتقالی با رسم شکل، یک خاطره از نوروز گذشته در دفتر مشق نوشته شود

روز چهارشنبه 9 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، تدریس درس 14 هدیه ها، حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس 15 فارسی

تکلیف:

روان خوانی درس 15 ، رونویسی درس 15 فارسی، مطالعه درس 11 علوم

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، املا از درس 16، حل تمرینات کتاب ریاضی

تکلیف:

فارسی بنویسیم 16 فارسی بنویسیم

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمرین مبحث احتمال، املا از درس 15، حل تمرینات کتاب ریاضی

تکلیف:

املا، مطالعه علوم

روز سه شنبه 8 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین اعداد سه رقمی، حل تمرینات کتاب ریاضی، املا از درس 16

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس 16 و حکایت، کلمات هم معنی و مخالف درس 16 خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس 14 علوم و حل تمرینات، فارسی نوشتاری درس 15 انجام شد، تدریس درس 13-14 هدیه ها

تکلیف:

هر کدام از سین های سفره هفت سین سنبل چیست ( در برگه A4)، کلمات هم معنی و مخالف درس 15خوانده شود، با کلمه از درس 15 جمله بساز

روز دوشنبه 7 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس کسر و حل تمرینات کتاب، حل تمرینات کتاب نگارش، املا از درس 16، تدریس درس 14 علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی فارسی، کلمات مخالف و هم معنی درس شانزدهم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

 حل تمرینات کتاب، شعر حفظی، کتاب بنویسیم درس 16 انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس ریاضی تا ابتدای مفهوم احتمال، تدریس درس 15 نوروز، املا ، فارسی نوشتاری درس 15 انجام شد

تکلیف:

املای بادکنکی از درس 15، کاربرگ ریاضی

روز یکشنبه 6 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی و حل کتاب، آغاز تدریس فصل 7 کتاب ریاضی، تدریس نکات دستوری درس 16 فارسی، تمرینات خوانداری درس 16 انجام شد، فارسی نگارش صفحه 93-94 انجام شود

تکلیف:

دیکته از درس شانزدهم

روز یکشنبه 6 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین ریاضی و حل کتاب، آغاز تدریس فصل 7 کتاب ریاضی، تدریس نکات دستوری درس 16 فارسی، تمرینات خوانداری درس 16 انجام شد، فارسی نگارش صفحه 93-94 انجام شود

تکلیف:

دیکته از درس شانزدهم صفحه 103 نوشته شود، روان خوانی درس 16، کلمات مخالف و هم معنی درس 16 خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس کسرها، تدریس درس 15 فارسی، املا از درس 16، رونویسی درس 15 فارسی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، جمع و تفریق های انتقالی با رسم شکل انجام شود، کلمات مخالف و هم معنی درس 16 خوانده شود

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

ورزش 2 ساعت انجام شد - تمرین ریاضی و در دفتر ریاضی نوشته شد - کتاب بنویسیم درس 16 انجام شد 

تکلیف:

ندارند

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس تفریق به روش کوتاه - تکرار و تمرین در دفتر ریاضی- کتاب بنویسیم درس16 انجام شد

تکلیف:

روان خوانی درس 16 و صفحه 106- از هر کلمه 2 بار-تمرین دفتر مشق نوشته شود

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس فصل ششم ریاضی، تمرین جمع و تفریق و سکه، فارسی نوشتاری درس پرواز قطره

تکلیف:

املا از درس 14 و 16، جمع و تفریق های داده شده حل شود

روز چهارشنبه 2 اسفندماه

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش انتقالی، حل تمرینات صفحه 104 و 105 کتاب ریاضی، تدریس درس 16 فارسی، روان خوانی

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس 16، مطالعه درس 11 علوم

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش راه کوتاه، دست ورزی ریاضی، تدریس درس 16 فارسی، حل تمرین های پیشرفته ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس 16، رونویسی درس 16 فارسی

کلاس یاس2:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش راه کوتاه، دست ورزی ریاضی، تدریس درس 16 فارسی، حل تمرین های پیشرفته ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس 16، رونویسی درس 16 فارسی

کلاس یاس3:

گزارش:

تکرار و تمرین جمع به روش انتقالی، کتاب نوشتاری درس پرواز قطره

تکلیف:

پیک آدینه،جمع و تفریق های داده شده به روش انتقالی و با رسم شکل حل شود


آرشیو