لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه دوم سال تحصیلی 97-96

روز شنبه 1 مهرماه ( یاس1، یاس 2، یاس 3 )

گزارش:

کاردستی هدفمند با آغاز سال تحصیلی

تکلیف:

ندارند

روز یکشنبه 2 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تکرار و تمرین اعداد صفر تا صد، تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی و فارسی

کلاس یاس 2:

گزارش:

دوره ریاضی و فارسی پایه اول

تکلیف:

کاربرگ ریاضی و فارسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

تکرار و تمرین اعداد صفر تا صد، تکرار و تمرین حروف الفبای فارسی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی و فارسی

روز دوشنبه 3 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

اعداد صفر تا پنجاه حروف نویسی شد، تکرار و تمرین چوب خط

تکلیف:

کاربرگ  فارسی

کلاس یاس 2:

گزارش:

دوره ریاضی پایه اول، تمرین جمله سازی، خواندن قرآن

تکلیف:

کاربرگ حل شود، از عدد 80 تا 99 به عدد و حروف

کلاس یاس 3:

گزارش:

اعداد صفر تا پنجاه حروف نویسی شد، بازی با کلمات

تکلیف:

کاربرگ فارسی، یک صفحه املا از درس های کلاس اول نوشته شود

روز سه شنبه 4 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

اعداد صفر تا پنجاه حروف نویسی شد، تدریس درس اول هدیه های آسمانی، کلمه نویسی تکرار و تمرین شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس درس اول هدیه های آسمانی، دیکته پا تخته ای، تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس درس اول هدیه های آسمانی، حل کاربرگ فارسی، دوره فارسی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، یک صفحه املا نوشته شود

روز چهارشنبه 5 مهرماه

کلاس یاس 2:

گزارش:

تمرین ریاضی، روان خوانی و تدریس درس ستایش

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس ستایش، یک صفحه املا

کلاس یاس 3:

گزارش:

حل کاربرگ ریاضی، تدریس درس ستایش، دوره جمع های دوقلو با رسم چوب خط

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس ستایش، یک صفحه املا

روز دوشنبه 10 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

فصل اول ریاضی تکرار و تمرین شد، تمرینات صفحه 2-3-4-5 ریاضی انجام شد، تکرار و تمرین کلمات هم معنی و مخالف درس ستایش تکرار و تمرین شد، تدریس درس اول علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس ستایش خوانده شود، روان خوانی درس ستایش

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس کتاب ریاضی،رونویسی درس ستایش، تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات درس ستایش 2 بار نوشته شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس صفحه 2 تا 6 ریاضی، املا از درس ستایش با همکاری دانش آموزان در دفتر املا نوشته شد، فارسی نوشتاری صفحه 1 انجام شد، فرهنگ لغات هم معنی و مخالف با دانش آموزان کار شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، املا از درس ستایش و فرهنگ لغت آن در دفتر مشق نوشته شود، فردا یک قطعه عکس 3 در 4 آورده شود

روز سه شنبه 11 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

یادآوری حروف نویسی و جدول ارزش مکانی، روخوانی درس اول هدیه های آسمانی، تکرار و تمرین درس اول علوم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از درس ستایش، روخوانی درس ستایش و درس اول هدیه

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس کتاب ریاضی، تصیح کاربرگ ریاضی، تمرین هم معنی و مخالف

تکلیف:

دیکته، هم معنی و مخالف ها خوانده شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس اول علوم، روخوانی درس اول هدیه های آسمانی

تکلیف:

دیکته، کاربرگ فارسی

روز چهارشنبه 12 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

ساخت اعداد دورقمی، الگویابی، حل مسئله با چوب خط و چینه، حل تمرین صفحه 8-9، املا از درس ستایش

تکلیف:

ده کلمه به دلخواه از درس ستایش انتخاب کنید و با آن جمله بنویسید، کلمات مخالف و هم معنی درس ستایش خوانده شود، دیکته از درس ستایش

کلاس یاس 2:

گزارش:

دیکته، توضیح معنی سوره توحید و حل تمرینات

تکلیف:

کاربرگ فارسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس ریاضی تا صفحه 9، املا از درس ستایش

تکلیف:

روی یک برگه A4 از درس ستایش نوشته شود، یک نقاشی مرتبط با درس کشیده شود

روز شنبه 15 مهرماه

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس درس کتابخانه کلاس ما، بیان نکات دستوری درس اول

تکلیف:

رونویسی درس دوم، شعر صفحه 9 تا 26 / 7 حفظ شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

کتاب نوشتاری کامل شد، تدریس درس کتابخانه کلاس ما، تمرین عدد نویسی

تکلیف:

روان خوانی درس کتابخانه کلاس ما، املای بادکنکی از درس کتابخانه کلاس ما

 

روز یکشنبه 16 مهرماه

کلاس یاس 2:

گزارش:

1-تدریس کتاب ریاضی 2- تدریس کتاب فارسی 3- تدریس درس اول علوم و پرسش و پاسخ از بچه ها 4- تمرین نگارش

تکلیف:

از کلمه های خط کشیده شده 2 بار - ادامه ی رونویسی

کلاس یاس 3:

گزارش:

در ساعت ریاضی نمونه سوالات ریاضی برای رفع اشکال دانش آموزان در دفتر ریاضی انجام شد - صفحه 10 و 11 تدریس شد - برای فعالیت کلاسی صفحه 11 با چینه ها بازی انجام شد .

درساعت فارسی از روی درس کتابخانه ی کلاس ما رونویسی انجام شد 

پیام قرآنی هوالرحمن الرحیم و شعر خدای بخشنده تدریس شد و صفحه 8 روخوانی شد 

در ساعت علوم مجموعه سوالات درس اول انجام و درس دوره شد 

تکلیف:

1- انجام کاربرگ ریاضی 2-ادامه رونویسی از درس کتابخانه ی کلاس ها در منزل نوشته شود 

 

کلاس یاس 1:

گزارش:

ریاضی : مبحث جمع و تفریق با استفاده ازابزارهای مختلف تکرار و تمرین شد و تمرینات کتاب صفحه ی 10 حل گردید - جمع و تفریق با استفاده از چینه ( مهارت دست ورزی ) در کلاس انجام شد .

فارسی : ادامه ی رونویسی از درس اول انجام شد - کلمات هم معنی و مخالف درس اول تکرار و تمرین شد - قسمتی از تمرینات کتاب نوشتاری مربوط به درس اول حل گردید 

املاء : از درس ستایش گفته و تصیح شد .

تکلیف:

درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ، روان خوانی شود . از اول متن درس کتابخانه ی کلاس ، ( تا پایان برای شما مفید است؟ ) املا نوشته شود - کلمات هم معنی و مخالف درس اول خوانده شود .

روز دوشنبه 17 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تدریس ریاضی مبحث الگوهای عددی پنج تایی و ده تایی، جمع های ترکیبی، حل تمرین صفحه 11، تمرینات صفحه 15 و 16 کتاب نگارش، تکرار و تمرین نکات دستوری

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس اول خوانده شود، دیکته از درس اول

کلاس یاس 3:

گزارش:

صفحه 12-13-14 ریاضی تدریس شد، تدریس درس کتابخانه کلاس ما، صفحه اول کتاب نوشتاری فارسی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، املا: هشت کلمه با نشانه ( ه ـه ) با صدای (اِ ) دارند پیداکنید و با آنها جمله بسازید و جمله ها باید حداقل 6 کلمه داشته باشند

روز سه شنبه 18مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع های ترکیبی با استفاده از چینه و محور، تمرینات صفحه 17 و 8 فارسی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از درس اول، کلمات مخالف و هم معنی درس اول

کلاس یاس 3:

گزارش:

آزمایشگاه علوم، انجام کتاب فارسی نوشتاری

تکلیف:

 تمرین فارسی که دفتر مشق است انجام دهید و با کلمات آن جمله بساز

روز چهارشنبه 19 مهرماه

کلاس یاس 2:

گزارش:

تمرین در دفتر ریاضی، روان خوانی درس، تمرین سوالات ریاضی

تکلیف:

روز شنبه 22 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

الگوی عددی و هندسی، تمرین مدل سازی با شابلون، تمرینات صفحه 13 و 14 کتاب ریاضی حل شود. تکرار و تمرین شهر یار مهربان، تدریس درس دوم علوم

تکلیف:

روان خوانی درس اول و ستایش، کلمات بی نقطه درس اول را پیدا کن و با 5 تای آن جمله بساز

روز یکشنبه 23 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

جمع و تفریق با ابزار و شمارش با استفاده از دسته بندی تدریس شد، تمرینات کتاب ریاضی انجام شد، جمله سازی و کلمات مخالف و هم معنی درس اول تکرار و تمرین شد، املا از درس اول

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس اول ، شعر یار مهربان حفظ شود

کلاس یاس 2:

گزارش:

تدریس علوم درس هوای آلوده، دیکته آموزشی

تکلیف:

یک صفحه دیکته لغت، روان خوانی درس اول

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس درس دوم علوم، املای تمرینی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، روان خوانی درس ستایش و درس اول

روز دوشنبه 24 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

تمرینات مرور فصل ریاضی انجام شد، تدریس درس دوم فارسی، تدریس درس دوم علوم

تکلیف:

روان خوانی درس اول و دوم، با کلمات مشخص شده درس دوم جمله بساز، شعر یار مهربان حفظ شود

کلاس یاس 3:

گزارش:

صفحه 17 ریاضی انجام شد، تدریس درس دو فارسی، روان خوانی و رونویسی از درس

تکلیف:

با کلمات مهم درس مسجد محله ما جمله بساز، یک بار از روی کلمات نوشته شود، جمع های عدد 6 و عدد 8 را بنویسید

روز سه شنبه 25 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

ریاضی پاتخته ای، نکات دستوری درس دوم فارسی تدریس شد، درس دوم علوم تدریس و پرسش و پاسخ درس انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس اول و دوم، حفظ شعر یار مهربان

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس درس دوم هدیه های آسمانی، فصل دوم علوم تدریس شد، تدریس دستور زبان درس 2 فارسی

تکلیف:

کاربرگ فارسی،  روان خوانی درس ستایش، هم معنی و مخالف های درس دوم حفظ شود

روز چهارشنبه 26 مهرماه

کلاس یاس 1:

گزارش:

اردوی تفریحی

تکلیف:

درس دوم روان خوانی شود، دیکته از درس دوم، مطالعه کلمات مخالف و هم معنی درس دوم

کلاس یاس 2:

گزارش:

اردوی تفریحی

تکلیف:

آدینه، دیکته و کتاب نگارش امضا شود

کلاس یاس3:

گزارش:

اردوی تفریحی

تکلیف:

رونویسی درس دوم، تمرین چند تمرین ریاضی به دلخواه

روز شنبه 29 مهرماه

کلاس یاس 3:

گزارش:

تدریس صفحه 20-21-22 ، روان خوانی درس فارسی

تکلیف:

روان خوانی درس یک و دو، املا از درس دوم، هم معنی و مخالف ها خوانده شود

 

 


آرشیو