لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه سوم آبان ماه سال تحصیلی 97-96

روز دوشنبه 1 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

آموزش الگو سازی و حل مسئله، کتاب گویا درس سوم فارسی فارسی، ارزشیابی ریاضی فصل اول، تدریس درس 3 اجتماعی

تکلیف:

انجام تمرینات جزوه فارسی درس دوم، حل تمرین سوالات ریاضی، خواندن جزوه علوم درس یک و دو

صفحات 10-11-12-13 کتاب خط یک انجام شود، از روی سرمشق هر کدام سه خط تمرین شود

روز دوشنبه 1 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی معرفی مرتبه هزار، دست ورزی با چینه، حل تمرین ریاضی، ارزشیابی مهر درس فارسی

تکلیف:

صفحه 10 - 11 نگارش حل شود، تلاش در منزل حل شود

هنر: از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود

روز سه شنبه 2 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

تدریس عدد هزار و دست ورزی دانش آموزان، تدریس علم مواد،

تکلیف:

نوشتن املا از درس دوم، خواندن درس سوم اجتماعی، تمرین روان خوانی درس 3 فارسی

روز سه شنبه 3 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1-حل تمرین ریاضی توسط بچه ها پای تخته و رفع اشکال ( جمع و تفریق و ساعت ) و مقایسه اعداد با استفاده از دست ورزی 2- پرسش و پاسخ معنی واژه و تمرین املا و مسابقه ی این کلمه با چه حرفیه 3- پرسش درس اجتماعی - نشان دادن وسایل دوران نوزادی بچه ها به یکدیگر 

تکلیف:

1- حل پیک آدینه 2- حل کاربرگ شماره 1 علوم 3- نوشتن یک املا از درس 1 فارسی

روز چهارشنبه 3 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

روان خوانی درس سوم فارسی، تدریس واژه آموزی، حل تمرین ریاضی، املا از درس دوم، پرسش و پاسخ درس سوم اجتماعی

تکلیف:

حفظ شعر هم بازی را شروع کن، خواندن معنی کلمات درس سوم فارسی، صفحه 30 و 31 فارسی نوشته شود

روز چهارشنبه 3 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

نمایش فیلم مواد اطراف ما، تدریس مبحث حالت های مواد، یادآوری جمع فرآیندی به روش نمایش عروسکی

تکلیف:

روان خوانی درس اول و دوم و سوم فارسی تمرین شود

روز شنبه 6 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دست ورزی و یادگیری اعداد چهاررقمی،  حل تمرینات ریاضی، دوره معنی واژه درس سوم

تکلیف:

املا از درس دو و سه، حل تلاش در منزل ریاضی، امضای دفتر املا و نوشتن اشتباهات و جمله سازی با آن

روز شنبه 6 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی مبحث مکعب های چینه و تقارن، تمرین نگارش درس دوم فارسی، حل مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

تلاش در منزل ریاضی حل شود،کاربرگ 7 فارسی، املای درس سوم فارسی تمرین شود

روز یکشنبه 7 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

تکرار و تمرین درس چهارم هدیه های آسمان، تدریس واحد پول و حل تمرینات، تدریس درس سوم علوم

تکلیف:

انتخاب 10 کلمه و ساختن جمله های خنده دار، حل کاربرگ ریاضی، خواندن معنی واژه درس دوم و سوم

روز دوشنبه 8 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دوره فصل اول ریاضی، انجام آزمایش ریاضی، دوره اجتماعی، شروع درس چهارم اجتماعی

قرآن : تمرین نماز و درس سکون

تکلیف:

کاربرگ کتابخانه، حل تلاش در منزل، انجام صفحه 11 جزوه فارسی

روز دوشنبه 8 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس و حل تمرین ریاضی، حل نگارش فارسی درس دوم و سوم

تکلیف:

تلاش در منزل ریاضی، کاربرگ املای فارسی، پول های خرد را نگاه کن و عدد روی آنها را بخوان

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

تدریس درس چهارم هدیه های آسمان، دست ورزی اعداد 4 رقمی و حل تمرین، اجرای شعر پدربزرگ، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

انجام تلاش در منزل ریاضی، دیکته از درس سوم

هنر: صفحه 14-15-16-17 کتاب خط یک انجام شود، برگه های گلاسه که در کلاس انجام شد روی مقوا چسبانده و نگهداری شود

روز سه شنبه 9 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی ( مفهوم ضرب - جمع و شکل) ، روان خوانی درس چهارم فارسی

تکلیف:

دیکته از درس اول- دوم- سوم، روان خوانی درس چهارم

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل سوالات ریاضی پیشرفته با مشارکت دانش آموزان - حل کتاب نگارش درس سوم - آشنایی با متر و سانتی متر و اندازه گیری ( دست ورزی توسط دانش آموزان ) - تکمیل درس چهارم اجتماعی ( پرسش و پاسخ )

تکلیف:

نوشتن املاء از درس های 1 و 2 و 3 ( حداقل یک صفحه به صورت ترکیبی )

علوم : خواندن دروس 2 و 3

حل پیک آدینه شماره 6 - تمرین روان خوانی فارسی - امضاء دفتر املاء ، تمرین اشتباهات سپس ساختن جمله

روز چهار شنبه 10 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی ( ارزش پول ، مقایسه ی اعداد ، تبدیل واحدهای پول به یکدیگر )- تدریس درس چهارم فارسی

تکلیف:

پیک آدینه شماره 6 حل شود

روز دوشنبه 15 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

نمایش پاورپوینت تبدیل واحد کیلومتر به متر، حل تمرین ریاضی گسترده نویسی، روان خوانی درس چهارم، تدریس درس چهارم اجتماعی، حل کاربرگ فارسی

تکلیف:

صفحه سوم ( آواز گنجشک ها) نوشته شود، حل تلاش در منزل، تمرین با پول، خواندن و دوره درس یک و سه علوم

روز دوشنبه 15 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

ریاضی متر و سانتی متر تدریس شد، صفحه 30 ریاضی حل شد، مجموعه سوالات علوم دوره فصل دوم

تکلیف:

با کلمات ستاره دار درس چهارم با معنی نوشته شود و جمله سازی کنید، صفحه 9-10-11 مجموعه سوالات علوم انجام شود

روز سه شنبه 16 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

فیلم آموزشی درس اندازه گیری مشاهده شد،حل تمرینات مبحث پول، کتاب بنویسیم درس چهارم انجام شد

تکلیف:

صفحه چهارم درس آواز گنجشک ها نوشته شود، خواندن معنی واژه های درس چهارم، املا از درس چهارم، نوشتن موادی با حالت های جامد-مایع-گاز، نوشتن حجم مایعات نوشته شده روی بطری ها و ظرف های مختلف

روز سه شنبه 16 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس درس پنجم هدیه ها تا صفحه 29، تدریس مبحث تقریب و گسترده نویسی، تمرین ریاضی، بازی با سکه ها برای درک بهتر عدد نویسی

تکلیف:

تلاش در منزل ریاضی، از عدد 3000 تا 7000( 300 تا 300 تا جلو برو ) و بنویس، حروف دارای ( ط ت )  و ( ضـ ض ) درس چهارم نوشته شود

روز شنبه 20 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

قرآن: تدریس درس وقف، برگزاری نماز

ریاضی: تدریس عددهای تقریبی و حل مسائل

فارسی: حل تمرین کتاب بنویسیم

تکلیف:

6 کلمه از درس آواز گنجشک ها پیداکن و جمله بساز، درس یک تا سه علوم خوانده شود، حل تلاش در منزل، جدول ضرب یک و دو را بخوان

روز شنبه 20 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

قرآن: تدریس درس وقف، برگزاری نماز

ریاضی: کاربرگ ریاضی پیشرفته

تدریس درس 4 اجتماعی

تکلیف:

ادامه کلمه نویسی درس 4 ، دیکته از درس چهارم، 5 عدد چهاررقمی را در جدول ارزش مکانی قرار بده و با حروف بنویس

روز یکشنبه 21 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

هدیه های آسمانی: کاربرگ شماره 5 انجام شد، روان خوانی درس ششم

آزمایش علوم انجام شد، حل تمرینات ریاضی ( کیلوگرم و گرم)، کتاب بنویسیم انجام شد، املای بادکنکی

تکلیف:

حل کاربرگ فارسی، املا از درس آواز گنجشک ها، خواندن جدول ضرب، دو درس آخر اجتماعی خوانده شود

روز دوشنبه 22 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

املای پا تخته ای، پرسش کلاسی فارسی و علوم، حل بنویسیم درس آواز گنجشک ها، حل جزوه ریاضی

تکلیف:

حل تمرینات ریاضی، انتخاب 20 کلمه از درس آواز گنجشک ها و دو بار از هرکدام بنویس، روان خوانی درس سه و چهار فارسی، نوشتن املا از درس 3 و 4 فارسی

روز دوشنبه 22 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

روان خوانی فارسی و پاسخ درک مطلب درس، تکرار و تمرین صلوات و آموزش وقف در ساعت درس قرآن

نقاشی: از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود، یک ترکیب بندی عمودی با استفاده از اشکال روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی کن

خوشنویسی: از روی کلمات درس الف کلمه ابر تا پایان در دفتر خوشنویسی نوشته شود، از روی سرمشق در دفتر نوشته شود، صفحه 18-19-20-21 کتاب خط انجام شود

تکلیف:

کاربرگ فارسی، درس 1-2-3 علوم خوانده شود

روز سه شنبه 23 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

نقاشی: از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود، یک ترکیب بندی عمودی با استفاده از اشکال روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی کن

هدیه: تدریس درس ششم

فارسی: انجام کتاب بنویسیم، نوشتن و خواندن انشا، تمرین جدول ضرب

تکلیف:

حل تلاش در منزل، خواندن معنی واژه فارسی و هم خانواده، مسابقه نوشتن کلمه های فارسی از کتاب در 10 دقیقه

روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل سوالات ریاضی پیشرفته، روان خوانی درس، املا، درک مطلب انجام شد

تکلیف:

املا از 2 درس انتخابی فارسی، روان خوانی درس پنجم، ساخت ترازو با توجه به صفحه 30 علوم

روز چهارشنبه 24 آبان ماه ( بنفشه2)

گزارش:

تدریس درس پنجم و ششم اجتماعی ، تدریس درس پنجم فارسی

تکلیف:

روان خوانی و معنی لغات درس پنجم تمرین شود

روز دوشنبه 29  آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

روانخوانی صفحه 26 قرآن، تدریس کسر و حل تمرینات، ارزشیابی املا، انجام کتاب بنویسیم

تکلیف:

مطالعه فارسی، انتخاب تعدادی کلمه از درس پنجم و ساختن یک داستان بامزه با کلمات، درس 3-4 علوم خوانده شود

روز سه شنبه 30 آبان ماه ( بنفشه 1)

گزارش:

تدریس درس ششم هدیه های آسمانی، تدریس درس پنجم علوم، ارزشیابی فارسی

تکلیف:

نوشتن 5 سوال ریاضی از فصل اول و 5 سوال از فصل دوم، املا از درس چهارم و پنجم

روز سه شنبه 30 آبان ماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس درس ششم هدیه های آسمانی، ارزشیابی فارسی، تدریس ریاضی درس سوم، دوره فارسی

تکلیف:

صفحه 10-11 مجموعه سوالات فارسی، مطالعه فارسی درس اول تا سوم، کاربرگ ریاضی


آرشیو