لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه سوم آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز چهارشنبه 1 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

انجام ارزشیابی ریاضی، دست ورزی جدول ضرب 3، تدریس زمان حال در فارسی، انجام تمرین های کسر، سوالات جزوه علوم درس 5 انجام شد

تکلیف:

املا از سه درس بصورت انتخابی، تمرین جدول 1-2-3 ،پیک آدینه

روز چهارشنبه 1 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

انجام ارزشیابی ریاضی، ارزشیابی فارسی، تمرین ریاضی

تکلیف:

برای جدول ضرب یک و دو شکل بکش و حفظ کن، علوم خوانده شود

روز شنبه 4 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل تمرین ریاضی، تدریس قسمتی از مبحث کسر، روانخوانی درس فداکاران

تکلیف:

جزوه فارسی درس پنجم، کاربرگ ضرب، جزوه علوم دو درس آخر خوانده شود

روز شنبه 4 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

ارزشیابی شفاهی اجتماعی، تمرین نگارش فارسی، حل مجموعه سوالات ریاضی صفحه 6-13

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی صفحه 14-15 ،کلمات ستاره دار درس فداکاران یک خط نوشته+ معنی+ جمله سازی

روز چهارشنبه 1 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

انجام ارزشیابی ریاضی، دست ورزی جدول ضرب 3، تدریس زمان حال در فارسی، انجام تمرین های کسر، سوالات جزوه علوم درس 5 انجام شد

تکلیف:

املا از سه درس بصورت انتخابی

روز چهارشنبه 1 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

تدریس درس هفتم هدیه های آسمانی، حل تمرینات مربوط به کسر، روان خوانی درس و خواندن معنی واژه ها، تدریس درس ششم

تکلیف:

املا از صفحه اول درس فداکاران، انجام کاربرگ املا، انجام کاربرگ ریاضی، خواندن معنی واژه ها درس ششم و جدول ضرب

روز چهارشنبه 1 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی، حل صفحات 44-45-46 ریاضی، املای پا تخته ای، ادامه تدریس فداکاران

تکلیف:

ضرب تمرین شود، امتحان علوم درس 4-5 خواهند داشت، کاربرگ 5 فارسی

روز سه شنبه 7 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

کتاب گویا گوش داده شود، تدریس واژه آموزی،

هدیه های آسمان: درس هفتم  فکر کنم توسط دانش آموزان خوانده شد

تکلیف:

جدول ضرب 3 با شکل، صفحه دوم درس فداکاران نوشته شود،ساخت جمله با کلمات ستاره دار ( 5 کلمه)، کاربرگ هدیه

روز سه شنبه 7 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی مبحث کاربرد کسرد، نمایش علوم تغییر حالت مواد، ارزشیابی دوره ای علوم

هدیه های آسمان: درس هفتم  صفحه 37 انجام شد

تکلیف:

سوالات ریاضی حل شود، رونویسی درس فداکاران دو صفحه اول و دوم، مطالعه درس 1-2-3 اجتماعی

روز چهارشنبه 8 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل تمرینات، ارزشیابی اجتماعی، تدریس اجتماعی

تکلیف:

نقاشی یا کاردستی چرخه آب، کاربرگ املا، نوشتن املای انتخابی، مطالعه جزوه علوم، توضیح کسر با میوه

روز چهارشنبه 8 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی صفحه 50-51، تمرین کسر، حل مجموعه سوالات ریاضی

تکلیف:

مطالعه فصل اول ریاضی، 10 سوال ریاضی از فصل اول طرح و حل شود

روز شنبه 11 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دست ورزی مربوط کسرها، حل تمرین ریاضی، پرسش فارسی، انجام نگارش

تکلیف:

تمرین زبان انگلیسی، انتخاب 20 کلمه از صفحه سوم درس فداکاران و نوشتن یکبار از روی آن ها، شروع حفظ شعر مثل باران( فرصت یک هفته)،  امضای دفتر املا و نوشتن اشتباهات

روز شنبه 11 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

ارزشیابی دوره ای از فصل اول ریاضی، تدریس فارسی و مفهوم فداکاری، تمرین افعال گذشته- حال - آینده، پرسش اجتماعی

تکلیف:

اشکالات امتحان ریاضی 5 سوال نوشته و حل شود، دو صفحه دیکته از درس اول- دوم- سوم، امتحان املا

روزیکشنبه 12 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دوره فصل کسرها، حل جزوه علوم و اجتماعی، ارزشیابی ریاضی

حل کاربرگ شماره 6 هدیه های آسمانی

تکلیف:

مطالعه اجتماعی درس 5-6، نوشتن املا از درس فداکاران، حل کاربرگ املا، دوره معنی واژه ها

روزیکشنبه 12 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تدریس ریاضی ، تدریس علوم، ارزشیابی املا

تکلیف:

معنی لغات درس اول - دوم - سوم، از روی صفحه 8 سوال 3 صفحه 9 سوال 3 و .... کتاب نگارش یک نمونه حل شود، کاربرگ شماره 6 هدیه های آسمانی حل شود

روز دوشنبه 13 آذرماه ( بنفشه1)

گزارش:

ریاض پا تخته ای، حل تمرین ریاضی، حل نگارش درس فداکاران، املای پا تخته ای، ارزشیابی اجتماعی

تکلیف:

حل کاربرگ ریاضی، مطالعه سوالات علوم درس های 5-6 ، کمک به پدر و مادر در مرتب کردن خانه

روز سه شنبه 14 آذرماه ( بنفشه 1- بنفشه 2)

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی، آموزش ترکیب بندی دریا و منظره افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی دریا با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 14 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

بازی کارت ساعت، پرسش ضرب، حل تمرین تساوی کسرها، حل  کاربرگ ریاضی

تکلیف:

نوشتن املا ، درس یک ، دو ، سه فارسی خوانده شود، اشتباهات کاربرگ ریاضی تمرین شود، پیک آدینه

روز سه شنبه 14 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

ارزشیابی علوم، علوم تغییر حالت مواد،

تکلیف:

تلاش در منزل، مجموعه سوالات اجتماعی درس اول، دوم و سوم حل شود

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی، آموزش ترکیب بندی دریا و منظره افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی دریا با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز شنبه 18 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

روانخوانی درس کار نیک، نوشتن معنی شعرهای درس، تدریس مقایسه کسرها، انشانویسی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

درس 1-2-3 علوم، روان خوانی درس کار نیک، رونویسی صفحه اول درس

روز شنبه 18 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

ارزشیابی ریاضی فصل دوم، دست ورزی با پرگار، حل کتاب ریاضی

تکلیف:

دو صفحه املا از درس 4 و 5 ، 5 سوال ریاضی از کسر

 

روز شنبه 18 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

روانخوانی درس کار نیک، نوشتن معنی شعرهای درس، تدریس مقایسه کسرها، انشانویسی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

درس 1-2-3 علوم، روان خوانی درس

روز یکشنبه 19 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

روانخوانی درس کار نیک، درک مطلب، حل جزوه ریاضی، مقایسه کسرها

تکلیف:

حل کاربرگ تلاش در منزل، رونویسی صفحه دوم درس کار نیک، املا از درس کار نیک، مطالعه کلمات هم خانواده و مخالف دو درس آخر فارسی

روز دوشنبه 20 آذرماه ( بنفشه1)

گزارش:

دوره فصل کسر، تدریس مقایسه کسرها، املا گفته شد

تکلیف:

جزوه فارسی درس فداکاران، جدول ضرب خوانده شود، حل کاربرگ ریاضی، پرگار همراه داشته باشید

روز دوشنبه 20 آذرماه ( بنفشه2)

گزارش:

تمرین ریاضی، تدریس فارسی

تکلیف:

10 سوال ریاضی از فصل کسرها، مطالعه درس 3-4 علوم

روز سه شنبه 21  آذرماه (بنفشه 1- بنفشه2)

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی چمنزار با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 21  آذرماه (بنفشه 1)

نقاشی

کاربرگ شماره هفت هدیه های آسمانی انجام شد، بازی علوم در ساعت علوم، انجام نگارش درس کار نیک

تکلیف :

تمرین سوال های ریاضی فصل دوم، کاربرگ فارسی، امضای ارزشیابی علوم و دفتر املا و نوشتن اشتباهات آن

روز سه شنبه 21  آذرماه (بنفشه 2)

نقاشی

تدریس درس هفتم فارسی، اجتماعی تدریس شد، درس هشتم هدیه های آسمانی کامل شد

تکلیف :

دست ورزی تقارن، مجموعه سوالات فارسی تا صفحه 17 انجام شود

روز چهارشنبه 22 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دوره ریاضی فصل 1 و 3 ، ارزشیابی ریاضی، حل و پرسش و پاسخ درس یک و دو اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، نوشتن دو صفحه املا از درس فداکاران و کار نیک، نوشتن تمرین ریاضی توسط والدین ( ارزشیابی از فصل اول)، مسابقه انشا با موضوع " چرا باید قرآن بخوانیم" یا " قرآن چه چیزهایی به ما می آموزد؟" ، خواندن جدول ضرب 

روز چهارشنبه 22 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

رفع اشکال ریاضی ، ارزشیابی ریاضی، پرسش و پاسخ درس یک و دو اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، ریاضی از فصل کسر 10 سوال طرح و حل گردد، دوره فصل کسر

روز شنبه 25 آذرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

دست ورزی مقایسه کسرها، دست ورزی استفاده پرگار و آشنایی با مرکز و شعاع و قطر، ارزشیابی ریاضی، خواندن داستان پری کوچولو و توسط بچه ها

تکلیف:

انجام جزوه فارسی درس کار نیک و خواندن معنی واژه ها، نقاشی دایره با پرگار در برگه، نوشتن 3 جمله در هم ریخته در برگه، کاردستی کسر( اختیاری)، امضای ارزشیابی ریاضی و نوشتن اشتباهات

روز شنبه 25 آذرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تمرین فصل کسر، تدریس درس جدید فارسی

تکلیف:

رونویسی از درس فارسی( کلمات با ارزش با مداد رنگی ، علائم نگارشی قرمز)، روخوانی درس جدید، 5 سوال ریاضی کسر در دفتر فارسی، بادکنک و ماژیک وایت برد آورده شود

 


آرشیو