لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه بهمن ماه سوم دبستان

روز دوشنبه 30 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل مساله ریاضی مبحث مساحت و محیط، انجام سوالات نگارش، تدریس درس 17 اجتماعی، خواندن شعر گروهی

تکلیف:

جزوه فارسی درس 14 ، تمرین ضرب، درس 17 اجتماعی خوانده شودف املا از درس 11 و 14، تمرین ریاضی انجام شودف بریدن تانگرام ته کتاب و انجام سوال 4 صفحه 86 انجام شود

روز یکشنبه 29 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تمرین های ریاضی مبحث محیط و مساحت انجام شد، املا پاتخته ای، نگارش درس 14 انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، املا از درس 14،درس 16 اجتماعی خوانده شود، درس 13-14-15 اجتماعی خوانده شود

روز یکشنبه 29 بهمن ماه

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

دوره ی ریاضی محیط در دفتر ریاضی ، دوره ی ریاضی مساحت در دفتر ریاضی ، پیدا کردن ضلع های خواسته شده در دفتر ریاضی

تمرین علوم و دوره ی فصل 12

تکلیف:

کاربرگ ریاضی حل شود ، فارسی از روی شعر حفظی نوشته و تمرین شود ، ضرب 7 و 8 و 9 دوباره تمرین و نوشته شود ، علوم فصل 12 خوانده شود 0

روز شنبه 28 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

گوش کن و یگو درس چهاردهم فارسی و پاسخ به سوالات درس، تدریس ریاضی مبحث مساحت و حل تمرینات کتاب

تکلیف:

کاربرگ املا، معنی واژه 11-12-14 خوانده شود، حل سوالات ریاضی در دفتر، پیدا کردن معنی کلمات ستاره دار درس 14، ساختن جمله با کلمات ستاره دار درس چهاردهم

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

ارزشیابی ریاضی دوره ای، تدریس درس 14 فارسی، پرسش جدول ضرب

تکلیف:

سوالات دوره ای درس اول ریاضی و کاربرگ حل شود، رونویسی درس چهاردهم فارسی و رنگی نوشتن کلمات با ارزش املایی، با خلاقیت کار جدید انجام شود( از وسایل بازیافتی وسیله کاربردی بساز)

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

دست ورزی مساحت، تدریس درس شانزدهم اجتماعی و پاسخ به سوالات درس پانزدهم، املا، دوره جدول ضرب، حل تمرین های کتاب ریاضی به صورت گروهی

تکلیف:

صفحه دوم درس ایران آباد، معنی واژه درس 11-12-14 ، املا از درس چهاردهم، ارزشیابی ریاضی از فصل 6 ( اولیا بنویسیند و دانش آموزان تمرین کنند )

روز سه شنبه 24 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین های محیط، تدریس درس ایران آباد، پرسش جدول ضرب

تکلیف:

رونویسی صفحه اول درس ایران آباد، مطالعه درس 15 اجتماعی و حل سوالات جزوه، درست کردن شکل های صفحه 88 کتاب ریاضی، اندازه گیری محیط جانماز و سجاده و محیط های کل آنها، درست کردن شکل خانه های مختلف در ایران ( اختیاری)

روز دوشنبه 23 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین جزوه ریاضی، حل تمرین کتاب ریاضی مبحث محیط، تدریس اجتماعی درس ( خانه ها با هم تفات دارند)، حل سوالات کتاب نگارش درس ایران عزیز، اجرای شعر نقاش دنیا به صورت نمادین

تکلیف:

حل جزوه ریاضی صفحه 52-54، خواندن معنی واژه ها ( دوره)، کاربرگ تقسیم، املا از دری 8 و 12، آوردن تصویر حیوانات ( اختیاری )

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس ریاضی صفحه 85-86-87 ، تدریس درس 14 فارسی، تدریس درس 16-17 اجتماعی

تکلیف:ف

مجموعه سوالات فارسی درس 11 و 12 کامل شود، کاربرگ ریاضی

روز شنبه 21 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

اردو تفریحی

تکلیف:ف

املا از درس 12 و 10 ، جزوه فارسی درس ایران عزیز، خواندن اجتماعی درس 13-14 از جزوه، آهن ربای کاغذی درست شود، حل تلاش در منزل

روز یکشنبه 15 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات ریاضی ( مبحث محیط)، مشاهده نمایش گیاهان، حل سوالات جزوه علوم، حل تمرینات نگارش، هم خوانی شعر ایران عزیز، ارزشیابی فارسی

تکلیف:

کاربرگ ضرب، انجام تمرینات ریاضی داخل دفتر، شعر ایران عزیز نوشته شود و نقاشی آن روی برگه، نوشتن 2 صفحه املا درس 10-11-12، خواندن علوم درس 10-11 جزوه

روز شنبه 14 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

هم خوانی شعر ایران عزیز، حل تمرین ریاضی

تکلیف:

حل جزوه فارسی درس 11، مطالعه درس 11 علوم، املا از درس 12، حل سوالات ریاضی، امضای دفتر املا

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس ریاضی ، تدریس اجتماعی درس 14-15 ، دوره ریاضی

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی صفحه 40-41، دیکته از درس 11-12، غلط های دیکته با گواش یا آبرنگ نوشته شود

روز چهارشنبه 11 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تمرینات دوره ای ریاضی انجام شد، املا ، حل نگارش درس یازدهم، حل سوالات اجتماعی

تکلیف:

نوشتن معنی واژه های کلمه های ستاره دار، از کلمه های با ارزش املایی درس دوازدهم، انجام تلاش در منزل، نوشتن املا از درس 11-12، ارزشیابی معنی واژه مخالف های درس 10-11-12 و واژه آموزی درس 10 و 11

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تمرینات دوره ای ریاضی انجام شد، املا از درس ده و یازده، تدریس درس دوازدهم فارسی و پیدا کردن لغات جدید، تدریس اجتماعی

تکلیف:

کاربرگ تمرکز در املا حل شود، پیک آدینه

روز سه شنبه 10 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس حل مسئله و زیر مسئله، املا پاتخته ای، تدریس درس بکاریم و ببینیم، تدریس فارسی درس خواب خلیفه ، تمرین ضرب، داستان خوانی

نقاشی: آموزش اشکال با خطو مورب، ترکیب بندی و فضا سازی با خطوط مورب، اشکال آموزشی این جلسه ( انواع جغد با فضاسازی پاییزی- زمستانی- شب- روز ) با استفاده خطوط مورب

تکلیف:

صفحه 50-51 جزوه ریاضی، خواندن معنی واژه ها، انجام کاربرگ املا، املا از درس 8 و 11، مطالعه اجتماعی درس 13 و حل 14

نقاشی: تمرین دروس ، ترکیب بندی مورب با موضوع جغد و فضاسازی دلخواه روی مقوای اشتباخ یا فابریانو رنگی با رنگ آمیزی و دورگیری کامل کشیده شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس درس گیاهان، مشاهده فیلم علوم، دوره ریاضی، حل نگارش

تکلیف:

کاربرگ املا، تمرین مجموعه سوالات صفحه 50-51 حل شود، مطالعه درس 10-11 برای آزمون املای فردا

روز شنبه7 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

ریاضی : حل مسئله ی ساده تر 

فارسی : خواندن از روی درس 11 و حکایت راز جعبه - انجام سوالاتی از نگارش 

تکلیف:

انتخاب 45 کلمه از درس 11 و نوشتن 2 بار از روی آن - نوشتن 5 سوال ریاضی از فصل 6 توسط دانش آموزان و حل آن - خواندن علوم درس 10 ، جزوه 11 از کتاب - نوشتن املا درس 11 و 6 - آوردن قلک های بازیافتی

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تمرین ریاضی - تدریس ریاضی( درس جدید) - تمرین شعر جشن تکلیف - صحبت در مورد جشن تکلیف و مسئولیتی که خداوند به دوش ما می گذارد و انجام نماز و ...  

تکلیف:

ندارند 

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی مبحث جمع و تفریق 4 رقمی، خواندن شعر گروهی

تکلیف:

پیک آدینه، صفحه 87 فارسی به غیر از 4 سطر آخر نوشته شود، انتخاب ده کلمه از درس یازدهم و ساختن جمله، خواندن معنی واژه ، املا از درس 11 و 5 ، تمرین روان خوانی، نقاشی شعر خانه ( اختیاری)

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

دوره ریاضی، تدریس فارسی تا انتهای درس یازدهم، حل تمرین ریاضی

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ ریاضی، کاربرگ املا، حفظ شعر

روز سه شنبه 3 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس درس دوازدهم هدیه ها، تمرین نماز 4 رکعتی

تمرین ریاضی ضرب و تقسیم ، تدریس تفریق فرایندی و حل تمرین

تکلیف:

کاربرگ املا کار نیک، حل جزوه صفحه 32-33-34 انجام سوال یک صفحه 56 و صفحه 57 کتاب نگارش، مطالعه اجتماعی درس 12 و 13 از کتاب و درس 13 از جزوه

نقاشی
گزارش:
آموزش اشکال با خط مورب (تجزیه ی اشکال ) و ترکیب بندی و فضاسازی با خط مورب


اشکال آموزشی این جلسه
چادر ، درخت کاج، دختر ، پسر ، سبزه با خط مورب، قطرات باران، ابر

و ترکیب بندی و فضا سازی با اشکال مورب

موضوع: باران

انتخاب ترکیب بندی و نحوه ی چیدمان به سلیقه ی خودتون باشه و نکات آموزشی مثل توازن وتناسب و ارتباط موضوعی رو حتما در نظر داشته باشید.

نکات مهم در کشیدن نقاشی این جلسه:
۱_ دقت در صاف کشیدن خطوط
۲_ دقت در موازی کشیدن خطوط
۳_ دقت در توازن
۴_دقت در تناسب
۵_ نحوه ی چیدمان و تناسب فضاهای پر و خالی
۶_ توجه به ساده ترین قانون پرسپکتیو
۷_توجه به توازن و چرخش رنگ در رنگ آمیزی
تکلیف:

از روی اشکال آموزشی این جلسه در منزل تمرین شود.
ترکیب بندی مورب با موضوع باران روی اشتنباخ یا فابریانو رنگی با رنگ آمیزی و دورگیری کامل کشیده شود.

روز دوشنبه 2 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات ریاضی، تمرین جدول ضرب، آموزش جمع فرآیندی با دست ورزی، روخوانی درس یازدهم فارسی، تدریس اجتماعی درس بازیافت

تکلیف:

کاربرگ املا، کاربرگ جدول ضرب ( روزی 2 تا) ، از کلمات ستاره دار درس یازدهم 3 بار و معنی آن ها 1 بار نوشته شود، حل سوال های ریاضی

کلاس بنفشه2:

گزارش:

تمرین و دوره ریاضی، حل کاربرگ ریاضی، دوره علوم درس گیاهان

تکلیف:

مطالعه اجتماعی ، رونویسی حکایت درس یازدهم، کاربرگ ضرب، دوره ریاضی حل شود

نقاشی:

گزارش:
کشیدن ترکیب بندی های افقی و چیدمان اشکال افقی در کارهای مربع
آموزش درک فضا برای تصویرسازی مناسب
آموزش رنگهای زیرکار در تکنیک مدادرنگی (مرحله دوم آموزش تکنیک مدادرنگی)
رنگ زرد :زیرکار رنگهایی مثل نارنجی، قرمز گرم، سبز، قهوه ای، آجری باید استفاده شود.
رنگ سفید زیر کار رنگهای آبی، صورتی، بنفش، فیروزه ای، سرخابی، سیاه باید استفاده شود.
دیگه به هیچ عنوان رنگی رو تنها نباید استفاده کرد و حتما باید از رنگ زیرکار و خانواده هررنگ برای رنگ آمیزی استفاده شود.

تکلیف:
1_6 کادری که در کلاس کشیده شد، در منزل به روش چرخشی فشرده و استفاده از رنگ زیرکار و خانواده رنگ رنگ آمیزی شود.
2_6 تا از اشکال یا اشیا یا شخصیتها ی کارتونی که شما رو به یاد خط افق میاندازند رو روی کاغذ A4 بکشید (بدون رنگ آمیزی)
3_برای جلسه آینده مقوای فابریانو رنگی همراهتون بیارید برای تکنیک مدادرنگی روی زمینه رنگی. لطفا طرحتون رو خیلی کمرنگ روی مقوا بکشید. موضوع آزاده و بزرگ و خیلی کمرنگ فقط بکشید و همراهتون بیارید.

خوشنویسی:

گزارش:
آموزش درس سوم خوشنویسی
در، ذ، در، درد، بد، پدر
تکلیف:
1_از روی سرمشق های داده شده در دفتر خوشنویسی با دقت نوشته شود.
2_صفحه 24 و 34 کتاب خط 1 بادقت و کاملا تحریری نوشته شود.
3_از روی برگه آموزشی درس سوم خوانده شود.

روز یکشنبه 1 بهمن ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس علوم، حل تمرین ریاضی، حل سوالات جزوه علوم، املا، مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف:

کاربرگ املا درس 3-4 کامل شود، حل سوال های 3-4-5-6 ریاضی صفحه 111، درس دوازدهم اجتماعی خوانده شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

کاربرگ شماره یازدهم هدیه های آسمانی حل شد، تدریس درس یازدهم فارسی، تدریس ریاضی همراه با چینه، تدریس ریاضی جدول ارزش مکانی و جمع و تفریق، تدریس علوم

تکلیف:

روخوانی درس یازدهم، حفظ شعر نقاش دنیا، لغات ستاره دار به همراه معنی نوشته و از هر کدام یک خظ بنویس، جمع و تفریق زیر را انجام دهید و در جدول ارزش مکانی قرار بده ( ؟=2221-6892) (؟=1234-6893) ، مطالعه علوم

 

 


آرشیو