لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه سوم


روز سه شنبه 22 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

روان خوانی ، کتاب نگارش درس 17 انجام شد، پرسش معنی واژه ، آزمایش علوم

تکلیف:

معنی واژه درس درس 17 و ساختن جمله با 6 تای آن ها، تلاش در منزل، املا از درس 17، علوم درس 10-11-12

روز دوشنبه 21 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس فارسی، حل تمرین ریاضی، املا، ارزشیابی ریاضی

تکلیف:

کلمات مهم رنگی درس 17 فارسی نوشته شود، خواندن معنی واژه درس 14-15-16-17، خواندن جدول ضرب، املا از درس 16-17 نوشته شود

روز یکشنبه 20 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس ضرب اعداد در صفر- ضرب در یک، فارسی نگارش درس 16 ، پرسش علوم، حل تمرین ریاضی

تکلیف:

تلاش در منزل، صفحه 62-63-66 جزوه ریاضی، داستان نویسی

روز شنبه 19 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی فصل آمار، تدریس ضرب عددهای با صفر بدون ماشین حساب، تمرین جدول ضرب، انشانویسی

تکلیف:

خواندن معنی واژه درس 1-2-3-4، یک صفحه تمرین املای کلمه های مهم درس 3-4، جزوه ریاضی تا آخر فصل 6 کامل شود

وز شنبه 19 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی فصل آمار، تدریس ضرب عددهای با صفر بدون ماشین حساب، تمرین جدول ضرب، انشانویسی

تکلیف:

خواندن معنی واژه درس 1-2-3-4، یک صفحه تمرین املای کلمه های مهم درس 3-4، جزوه ریاضی تا آخر فصل 6 کامل شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس درس شانزدهم فارسی، تدریس ریاضی انتخاب نمودار و حل مسائل

تکلیف:

رونویسی از درس شانزدهم( کلمات مهم رنگی نوشته شود)، برای جدول زیر سه نمودار دایره ای - ستونی و مربعی کشیده شود

کتاب مذهبی داستانی  علمی درسی
تعداد 30 40 40 10

روز چهارشنبه 16 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل کتاب نگترش درس 16 فارسی، پرسش جدول، دوره درس 21 ، حل تمرین ریاضی، تدریس درس 22 اجتماعی

تکلیف:

تمرین کلمه های مهم درس 1 و 2، یک صفحه املا از درس 1 و 2 ، کاربرگ بازی ریاضی هر روز یک صفحه انجام شود، کشیدن کسرهای داده شده

روز سه شنبه 15 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات مبحث آمار و احتمال، ارزشیابی ریاضی، ارزشیابی املا، روخوانی دوره ای فارسی

تکلیف:

جزوه فارسی درس 16 انجام شود، دوره معنی واژه ، کاردستی ریاضی انجام شود، کاربرگ بازی ریاضی هر روز یک صفحه انجام شود، حل سوالات جزوه درس 20 و مطالعه درس، تمرین املای زنجیره ای درس 16 و انتخابی، خواندن جدول ضرب

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

حل نگارش فارسی، دوره فارسی ، آزمون ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی از درس 4 تا 14، درس 10 تا 12 اجتماعی خوانده شود، 5 سوال ریاضی از کسر و 5 سوال از ضرب و تقسیم بنویس و حل کن

روز دوشنبه 14 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات محیط و مساحت ریاضی، روخوانی درس 16 فارسی، تدریس اجتماعی، تمرینات نگارش درس 16 انجام شد

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، ساختن یک مستطیل با کاموا و محاسبه محیط آن، نوشتن آدرس منزل، املا از درس بوی نرگس و درس 16 فارسی، معنی واژه درس 1-2-15-16 خوانده شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تمرین ریاضی، دست ورزی ریاضی

تکلیف:

مجموعه سوالات ریاضی از صفحه 54 تا 56 حل شود، رونویسی درس 11 فارسی

روز یکشنبه 13 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات محیط و مساحت، حل تمرینات نمودار ستونی و دایره ای، تدریس علوم، آموزش ساخت مخروط

تکلیف:

ارزشیابی ریاضی فصل 5، 12 سوال از کتاب یا نمونه سوال های دفتر نوشته و حل شود، 4 خط تمرین املا از درس 16 سپس یک صفحه املا ، هر روز یک صفحه از برگه ریاضی انجام شود، کاربرگ ریاضی

روز شنبه 12 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس  نمودار تصویری و حل تمرینات، تدریس درس اگر جنگل نباشد، روخوانی درس 16، اجرای نمایش درس بلدرچین و برزگر

تکلیف:

 درس 16 فارسی کلمات مهم رنگی نوشته شود( نقاشی اختیاری)، درست کردن صورتک یک حیوان ( اختیاری)، معنی واژه های کلمه های ستاره دار درس 16 را از واژه نامه پیدا کن و جمله بساز، املا از درس 16 فارسی، علوم درس 4-3-12 از کتاب و جزوه مطالعه شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

رفع اشکال، دست ورزی محیط و مساحت، امتحان ریاضی

تکلیف:

4 مستطیل و 4 مربع بع دلخواه درست کن و کنار هم بچسبان و محیط و مساحت آن را حساب کن، کاربرگ ریاضی، یک داستان خیالی راجع به عمو مساحت و دایی محیط بنویس

روز چهارشنبه 9 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرینات ریاضی آمار و احتمال، انجام تمرینات نگارش درس دریا، کاربرگ اجتماعی

تکلیف:

نقاشی مدرسه دریایی من، املا از درس فداکاران، تمرین جدول ضرب و نوشتن جدول ضرب 7و 8، سوال 3 کتاب نگارش، جزوه ریاضی صفحه 40-41-53

کلاس بنفشه 2:

تکلیف:

صفحه 118 تا 126 کتاب ریاضی مطالعه و 5 سوال ریاضی طرح و حل شود، دیکته از درس 10 تا 14 فارسی

روز سه شنبه 8 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل کاربرگ، تمریمن جدول ضرب، انجام آزمایش های احتمال

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، جزوه فارسی درس دریا، حساب کردن محیط و مساحت یک قالیچه، تمرین 5 خط از درس 14 و سپس نوشتن املا، نوشتن جدول ضرب 9، امضای دفتر دیکته و ارزشیابی ریاضی و نوشتن اشتباهات

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

انجام آزمایش های علوم، حل کاربرگ ریاضی، تدریس ریاضی

تکلیف:

مجموعه سوالات فارسی درس 14، 20 بار یک تاس را بیانداز و در جدول بنویس هر بار چه کسری آمده؟ ، دو صفحه دیکته از درس 10 تا 14 نوشته شود

روز دوشنبه 7 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل سوالات حدس و آزمایش، حل کتاب نگارش، تدریس درس 19 اجتماعی، پرسش اجتماعی

تکلیف:

صفحه اول کاربرگ ریاضی، کاربرگ املا، علوم 10-11-12خوانده شود، معنی واژه و واژه آموزی درس 11-12-14-15 خوانده شود

روز یکشنبه 6 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

روان خوانی شعر دریا، پاسخ به سوالات نگارش، انجام آزمایش های درس ریاضی، جزوه علوم پاسخ داده شد

تکلیف:

حل سوالات ریاضی دفتر، املا از درس 15، درس 17 و 18 جزوه اجتماعی خوانده شود، استوانه و کارت احتمال درست شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

حل سوالات ریاضی، امتحان ریاضی دوره ای، تدریس درس 15 فارسی، پرسش ضرب

تکلیف:

از کاربرگ ریاضی 10 سوال طرح و حل شود، کلمات ستاره دار درس دریا و شعر وطن را با معنی بنویس و جمله سازی کن

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس فارسی درس 15 - گوش دادن به صدای دریا - پاسخ گویی به درست و نادرست و درک مطالب روخوانی گروهی دانش آموزان - انجام تمرین محیط ( ریاضی )و مساحت - توضیح در مورد جدول داده ها و حل تمرین های کتاب 

تکلیف:

نوشتن از روی شعر دریا ( کلمه های مهم زندگی )

نوشتن معنی واژه ها ی کلمه های ستاره دار از واژه نامه و ساختن جمله با آن ها - خواندن علوم درس 12 از کتاب و درس 2 از جزوه - نوشتن املا از درس 14 و 15

روز شنبه 5 اسفندماه

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

حل نگارش فارسی به صورت گروهی - حل ریاضی ( تقریبی به دست آوردن خط های خمیده ) - حل تمرینات دوره ای درس محیط و مساحت 

تکلیف:

کاربرگ ریاضی حل شود - ضرب دوباره حل و تمرین شود - کلمات مهم و با ارزش درس 14 را روی یک نقاشی قشنگ بنویس 

روز چهارشنبه 2 اسفندماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل مسائل مساحت و محیط، پرسش جدول ضرب، تدریس درس 18 اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، روان خوانی درس 14، املا از درس 14، نوشتن و حفظ شعر وطن، نقاشی خانه ی رویایی من، حل سوال ریاضی

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

بازی گروهی ریاضی، تمرین محیط و مساحت، تدریس درس 14 و حکایت فارسی، تدریس درس 18 اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، رونویسی از بخوان و بیندیش درس 14، محیط و مساحت یک قالیچه در خانه را اندازه بگیر


آرشیو