لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آزمایشگاه علوم سفیران پردیس


⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛

 آزمایش باز تابش منظم ونامنظم

پایه سوم

آزمایش نیروی اصطکاک

پایه ششم

 

آزمایش قانون برنولی

پایه ششم

ساخت آهنربا

پایه چهارم

چرخه آب

پایه اول


آرشیو