لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه آبان ماه پایه پنجم

گزارش روزانه پایه پنجم ( نرگس)

روز شنبه 1 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

هم خوانی 5 آیه از سوره بقره، ترجمه آیات تدریس شد

تکلیف:

تمرینات صفحه 24 انجام شود، روخوانی صفحه 25 مرور لغات و پیام قرآنی

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس الگوها، حل فعالیت ها و کاردرکلاس ها

تکلیف:

صفحه 17 کتاب درسی

* نام درس: مهارت های زندگی

گزارش:

ادامه مبحث گنج های درون: چگونه گنج وجودمان را لبریز از جواهرات ارزشمند کنیم، تمرین ویژگی های مثبت رفتاری، حفظ آرامش و نشاط و خنده، نترسیدن از واقعیت ها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 2 آبان

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب، حل دو نمونه سوال تکمیلی

تکلیف:

صفحه 8 و  9 مجموعه سوالات انجام شود

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

آزمون از فصل 1 و 2 برگزار شد، مشاهده فیلم آموزشی، بیان نکات سوالات درس گذشته

تکلیف:

مطالعه درس رنگین کمان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 3 آبان

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

معنی درس خرد راهنما و خرد دلگشا گفته شد

تکلیف:

صفحه 2 درس رازی نوشته شود

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی درس سوم، تدریس درس چهارم، انجام فعالیت صفحه 18

تکلیف:

پرسش درس چهارم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 4 آبان

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

یادآوری کسر، رفع اشکال بخش الگویابی، حل نمونه سوال

تکلیف:

صفحه 12 و 15 مجموعه سوالات انجام شود

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

برگزاری آزمون درس اول تا درس سوم

تکلیف:

روان خوانی درس چهارم، تحقیق با موضوع زندگی حضرت مسیح

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 5 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

روخوانی سوره بقره و اعراف در کلاس

تکلیف:

روخوانی صفحه 26 درس چهارم و انجام تمرینات صفحه 28

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

تدریس بخش نور و رنگین کمان، پرسش و پاسخ به روش لایتنر

تکلیف:

مطالعه درس رنگین کمان

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

دوره درس دوم فارسی

تکلیف:

صفحه سوم درس مشق نوشته شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 8 آبان

 

* نام درس: قرآن

گزارش:

تکرار و تمرین 6 آیه از سوره بقره، آیه 7 و 8 سوره بقره تدریس شد

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

تبدیل کسر به عدد مخلوط و برعکس

تکلیف:

صفحه 25 کتاب حل شود

* نام درس: مهارت های زندگی

گزارش:

آموزش اهمیت و مراقبت از ذهن و پرورش افکار با استفاده از پرورش گیاهان، انتخاب نام برای گلدان ها با هدف پرورش خلاقیت، مرور عبارات من بهترینم- من انسانم- من شایسته بهترین ها هستم و باید خودم را به آنها برسانم - من مسئول ذهن خودم هستم - ذهن ما باغچه است گل را باید در آن کاشت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز  یکشنبه 9 آبان

 

* نام درس: ریاضی

گزارش:

مقایسه اعداد مخلوط و یادآوری مسائل و حل تمرینات

تکلیف:

صفحه 15 و 16 و 17 مجموعه سوالات انجام شود

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

رمزگشایی برگی از تاریخ زمین، آزمایش نور

تکلیف:

خودارزیابی فردی، یک آزمون کوچک 5 سوالی در دفتر علوم گرفته شود

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

داستان صفحه 28 و 29 خوانده شد

تکلیف:

مطالعه درس یک تا پنج، روان خوانی از درس پنجم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 10 آبان

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

تمرینات کتاب نگارش انجام شد، تدریس درس بازرگان و پسران، آموزش انشا نویسی

تکلیف:

مشق 7 خط از درس بازرگان و پسران

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

تدریس درس 5، آشنایی با نقشه ایران

تکلیف:

تحقیق با موضوع: پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین شهر ایران کدام است؟ با نمایش نمودار

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 11 آبان

 

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

تدریس درس بازرگان و پسران، روان خوانی درس، توضیح معنی واژه های درس

تکلیف:

تحقیق درباره کتاب کلیله و دمنه

* نام درس: ریاضی

گزارش:

جمع اعداد مخلوط با استفاده از شکل و محور، حل تمرینات کتاب و مجموعه سوالات

تکلیف:

صفحه 17 و 18 مجموعه سوالات کامل شود

* نام درس: هدیه آسمانی

گزارش:

کنفرانس درس پنجم

تکلیف:

آیات درس پنجم با معنی نوشته شود، 3 سوال از درس طرح شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 12 آبان

 

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

سوالات درس دایناسورها و فسیل ها داده شد

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

املا درس چهارم، مشاهده فیلم آموزشی درس کرم شب تاب

تکلیف:

مشق از خشنود گردد تا آخر درس

                                                * برگزاری جنگ شادی به مناسبت روز دانش آموز *

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 15 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

روخوانی آیات درس 1-10 سوره بقره، انجام تمرین صفحه 28

تکلیف:

تمرین صفحه 34 و روخوانی صفحه 35 و انجام اتصالات با فلش داخل کتاب

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس تفریق اعداد مخلوط و حالت های خاص

تکلیف:

تمرین شماره 1 صفحه 31 کتاب، کاردرکلاس صفحه 30 کتاب انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 16 آبان

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب، توضیح جمع و تفریق اعداد مخلوط

تکلیف:

صفحه 18، 19 و 20 مجموعه سوالات حل شود

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

پاسخ به سوالات کتاب، برگزاری کارگاه کتابخوانی

تکلیف:

تهیه یک نمونه فسیل

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

بحث و گفتگو درباره زندگی حضرت محمد (ص)

تکلیف:

صفحه 37 و 38 پاسخ داده شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز دوشنبه 17 آبان

* نام درس: مطالعات اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی درس 5، کنفرانس درس ششم توسط دانش آموزان

تکلیف:

مجموعه سوالات از سوال 1 تا 16 انجام شود

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 18 آبان

* نام درس: ادبیات فارسی

گزارش:

املا از درس چهارم

تکلیف:

صفحه اول درس نوشته شود

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس عدد دو کسر و ضرب کسر

تکلیف:

سوال 7 صفحه 35 کتاب، سوال 9 فقط ضرب عدد دو کسر صفحه 33 کاردرکلاس سوال 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 19 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

روخوانی سوره بقره و انجام تمرین صفحه 34

تکلیف:

تمرین صفحه 41 و 42 انجام شود

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

پاسخ به سوالات درس چهارم، پرسش از درس

تکلیف:

تهیه یک نمونه فسیل گیاهی یا جانوری به دلخواه

* نام درس: لگو

گزارش:

آشنایی با قدرت و سرعت چرخنده ها و بحث قرقره و تسمه و جهت حرکت آنها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 22 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

تکرار و تمرین سوره بقره، پرسش لغات و پیام های قرآنی

تکلیف:

روخوانی سوره انعام صفحه 36 و 37 و انجام اتصالات آن با فلش

* نام درس: ریاضیات

گزارش:

تدریس ضرب کسر در کسر و حل فعالیت های کتاب

تکلیف:

صفحه 43 کتاب سوالات 1-2-3 ، صفحه 35 سوالات 2-3-4-5 ، صفحه 34 سوالات 2-3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز یکشنبه 23 آبان

* نام درس: ریاضی

گزارش:

حل تمرینات صفحه 31 و34 و روش حل مسائل

تکلیف:

مجموعه سوالات صفحه 22-21

* نام درس: علوم تجربی

گزارش:

رفع نواقص و اشکالات دست سازها، مشاهده فیلم آموزشی با موضوع فسیل و دایناسور

تکلیف:

تهیه فسیل برای گروهی از دانش آموزان که تهیه نکرده بودند

* نام درس: هدیه های آسمانی

گزارش:

تدریس درس ششم و پاسخ به سوالات صفحه 41 تا 43 ، برگزاری آزمون آبان ماه

تکلیف:

روان خوانی درس 7

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز سه شنبه 25 آبان

* نام درس: علوم تجربی

به سوالات زیر پاسخ دهید


برای هریک ازموارد زیر دو مثال مناسب بنویسید.
تغییرشیمیایی کند
تغییرشیمیایی تند
تغییرفیزیکی کند
تغییرفیزیکی تند
2_برای اینکه وسایل آهنی زنگ نزند،چه راه هایی پیشنهادمی کنید؟
3_به هنگام خرید مواد خوراکی به چه نکاتی توجه میکنید؟
4_کانون یک عدسی ضخیم چه تفاوتی باکانون یک عدسی نازک دارد؟
5_چراماهی در تنگ شیشه ای بزرگتر به نظر می رسد؟
6_کاربرد فسیلها چیست؟4مورد بنویسید
7_به چه جانورانی دایناسور می گویند؟
8_در چه شرایطی در خشکی،فسیل ایجاد می شود؟نام ببرید
9_فسیل ها در سنگهای..................بیشتر ودر سنگ های...........و................کمتریافت می شوند.زیرا...........................
سوال امتیازی
10_براساس کارگاه کتابخوانی که در کتابخانه مدرسه سفیران برگزار شد،دایناسورها چگونه منقرض شدند؟

 

* نام درس: ریاضی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز چهارشنبه 26 آبان

* نام درس: ادبیات

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

*پیک آدینه شماره 8

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

روز شنبه 29 آبان

* نام درس: قرآن

گزارش:

تمرین آیات 9 تا 12 سوره بقره، روخوانی درس پنجم و تدریس قاعده نون مکسور

تکلیف:

کاردر کلاس صفحه 38، 42 و 43 انجام شود

* نام درس: ریاضی

گزارش:

تدریس ضرب شکل های ( ضرب کسر در کسر و ضرب عدد مخلوط در مخلوط)

تکلیف:

امتحان ماهانه ریاضی از اول کتاب تا پایان صفحه 43

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


آرشیو